Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 22/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2013, které se konalo dne 18. 6. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2013
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 18. 6. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
38. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 – schválení navržených podpor
39. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – příspěvková organizace
40. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 – doplnění evidence žádostí
41. Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2013
 2. Majetkoprávní příprava pro akci II/639 Batelov - úprava křižovatky
 3. Modernizace D1 - uzavření smluv o realizaci přeložek
 4. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
 5. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 6. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 7. Návrh na zařazení nové akce DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro auta do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 8. Návrh na rozhodnutí o odepsání investice z majetkové evidence
 9. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Lidmaň - Rekonstrukce drenážního systému do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 1 do přílohy M 7
 10. Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon
 11. Projekt CEMSDI - zpráva o ukončení projektu
 12. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací zpráva s žádostí o platbu
 13. Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 14. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 15. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací 2014 - 2016
 16. Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
 17. Zpráva o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
 18. Vratka dotace z příjmů projektu II/360 Oslavice - Oslavička
 19. Smlouvy o převodu investorství
 20. Žádost o vydání souhlasu s postoupením pohledávky
 21. Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 22. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 23. Povolení plateb u příjemce podpory v OP VK
 24. Zpráva o pokroku a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Angažovanci
 25. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 26. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
 27. 3. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
 28. Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
 29. Metodický pokyn pro realizaci uzavřených smluv o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
 30. Informace o výjezdním zasedání komise
 31. Dohody o podmínkách poskytování zaměstnaneckých benefitů
 32. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2013
 34. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 35. Schválení žádostí pro handicapované děti, mládež a dospělé
 36. Soutěž S Vysočinou do Evropy - prohlášení k darovací smlouvě
 37. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Střední škola stavební Třebíč
 38. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 – schválení navržených podpor
 39. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – příspěvková organizace
 40. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 – doplnění evidence žádostí
 41. Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 42. Rozprava členů rady
Usnesení 1097/22/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 –09 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní příprava pro akci II/639 Batelov - úprava křižovatky
Usnesení 1098/22/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi městysem Batelov na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka nepojmenovanou smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/639 Batelov - úprava křižovatky na pozemcích potřebných pro stavbu jako trvalý a dočasný zábor v rozsahu dle materiálu RK-22-2013-02, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele nájemní smlouvu na dočasný zábor 294 m2 z pozemku par. č. 2371/5 v k. ú. Batelov za cenu 12 Kč/m2/rok na dobu určitou jednoho roku počínaje dnem předání staveniště stavby II/639 Batelov - úprava křižovatky zhotoviteli.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-02.doc, RK-22-2013-02, př. 1, RK-22-2013-02, př. 2

03. Modernizace D1 - uzavření smluv o realizaci přeložek
Usnesení 1099/22/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR smlouvy o realizaci přeložek dle materiálů RK-22-2013-03, př. 1, RK-22-2013-03, př. 2, RK-22-2013-03, př. 3, RK-22-2013-03, př. 4 a RK-22-2013-03, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-03.doc, RK-22-2013-03, př. 1, RK-22-2013-03, př. 2, RK-22-2013-03, př. 3, RK-22-2013-03, př. 4, RK-22-2013-03, př. 5

04. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
Usnesení 1100/22/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-04.doc, RK-22-2013-04, př. 1

05. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1101/22/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-22-2013-05, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-22-2013-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-05.doc, RK-22-2013-05, př. 1

06. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1102/22/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-22-2013-06, př. 1 a RK-22-2013-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-06.doc, RK-22-2013-06, př. 1, RK-22-2013-06, př. 2

07. Návrh na zařazení nové akce DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro auta do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
Usnesení 1103/22/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro auta do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. červen 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-07.doc, RK-22-2013-07, př. 1

08. Návrh na rozhodnutí o odepsání investice z majetkové evidence
Usnesení 1104/22/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Polná a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 276 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-08.doc

09. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Lidmaň - Rekonstrukce drenážního systému do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 1 do přílohy M 7
Usnesení 1105/22/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ÚSP Lidmaň - Rekonstrukce drenážního systému do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích;
schvaluje
rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve zvýšení přílohy M7- Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 0,6 mil. Kč, při současném snížení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 0,6 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-09.doc

10. Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1106/22/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon dle materiálu RK-22-2013-10, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 25527380 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-10.doc

11. Projekt CEMSDI - zpráva o ukončení projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení závěrečnou zprávu projektu CEMSDI. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1107/22/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení projektu CEMSDI;
schvaluje
 • závěrečnou zprávu projektu dle materiálu RK-22-2013-11, př. 1;
 • převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 4 791 euro (120 852,98 Kč) ze zvláštního účtu CEMSDI Evropské Komisi z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod konečného zůstatku a úroků za 2. čtvrtletí 2013 připsaných na zvláštní účet CEMSDI do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu CEMSDI ve výši převodu konečného zůstatku a úroků do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-11.doc, RK-22-2013-11, př. 1

38. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 – schválení navržených podpor
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o rozhodnutí a doporučení řídícího výboru tohoto grantového programu zrušit usnesení č. 0997/20/2013/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1108/22/2013/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0997/20/2013/RK ze dne 4. 6. 2013;
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2013“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2013-38, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2013“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-22-2013-38, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2013“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2013-38, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2013“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-22-2013-38, př. 4.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-38.doc, RK-22-2013-38, př. 1, RK-22-2013-38, př. 2, RK-22-2013-38, př. 3, RK-22-2013-38, př. 4

12. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací zpráva s žádostí o platbu
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovala radu kraje o doplnění monitorovací zprávy s žádostí o platbu za třetí etapu projektu Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1109/22/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
doplněnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu uvedenou v materiálech RK-22-2013-12, př. 1 a RK-22-2013-12, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-12.doc, RK-22-2013-12, př. 1, RK-22-2013-12, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 13, 14 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

13. Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1110/22/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2013-13, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-13.doc, RK-22-2013-13, př. 1

14. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1111/22/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2013-14, př. 1, RK-22-2013-14, př. 2 a RK-22-2013-14, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-14.doc, RK-22-2013-14, př. 1, RK-22-2013-14, př. 2, RK-22-2013-14, př. 3

15. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací 2014 - 2016
J. Plotová, úřednice na úseku právní agendy odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí střednědobé plány na období let 2014 - 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace kraje. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1112/22/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
střednědobé plány na období let 2014 - 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace dle materiálů RK-22-2013-15, př. 1, RK-22-2013-15, př. 2, RK-22-2013-15, př. 3, RK-22-2013-15, př. 4, RK-22-2013-15, př. 5, RK-22-2013-15, př. 6, RK-22-2013-15, př. 7 a RK-22-2013-15, př. 8;
ukládá
odboru zdravotnictví předložit radě kraje ke schválení přepracované střednědobé plány příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví zřizovaných Krajem Vysočina po provedení vyúčtování zdravotních služeb za rok 2012, nejpozději však do 31. října 2013.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-15.doc, RK-22-2013-15, př. 1, RK-22-2013-15, př. 2, RK-22-2013-15, př. 3, RK-22-2013-15, př. 4, RK-22-2013-15, př. 5, RK-22-2013-15, př. 6, RK-22-2013-15, př. 7, RK-22-2013-15, př. 8

16. Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení závěrečnou zprávu o realizaci projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Dědice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1113/22/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o realizaci projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice dle materiálu RK-22-2013-16, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-22-2013-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-16.doc, RK-22-2013-16, př. 1

17. Zpráva o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženou zprávou o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina – 3. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1114/22/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 dle materiálu RK-22-2013-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-17.doc, RK-22-2013-17, př. 1

18. Vratka dotace z příjmů projektu II/360 Oslavice - Oslavička
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1115/22/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odvod ve výši ve výši 75 173,75 Kč dle materiálu RK-22-2013-18, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/360 Oslavice - Oslavička, související s odvodem vratky části dotace ve výši 75 173,75 Kč dle materiálu RK-22-2013-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 27. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-18.doc, RK-22-2013-18, př. 1

19. Smlouvy o převodu investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smluv o převodu investorství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1116/22/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě III/03815 Pohled – most ev. č. 03815-2 dle materiálu RK-22-2013-19, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě II/351 Přibyslav – most ev. č. 351-008 dle materiálu RK-22-2013-19, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-19.doc, RK-22-2013-19, př. 1, RK-22-2013-19, př. 2

20. Žádost o vydání souhlasu s postoupením pohledávky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o vydání souhlasu s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1117/22/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky dle materiálu RK-22-2013-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH, ředitel KSÚSV
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-20.doc, RK-22-2013-20, př. 1

21. Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh mimořádné odměny řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1118/22/2013/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-22-2013-21, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-21.doc, RK-22-2013-21, př. 1, RK-22-2013-21, př. 2

22. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o návrhu uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1119/22/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-22.doc

23. Povolení plateb u příjemce podpory v OP VK
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1120/22/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-23.doc

24. Zpráva o pokroku a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Angažovanci
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje na vědomí informace o realizaci projektu „Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1121/22/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálech RK-22-2013-24, př. 1, RK-22-2013-24, př. 2, RK-22-2013-24, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-22-2013-24, př. 1, RK-22-2013-24, př. 2, RK-22-2013-24, př. 3 a RK-22-2013-24, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-24.doc, RK-22-2013-24, př. 1, RK-22-2013-24, př. 2, RK-22-2013-24, př. 3, RK-22-2013-24, př. 4

25. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1122/22/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-25.doc

39. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – příspěvková organizace
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1123/22/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-39.doc

26. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešli Z. Chlád a M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1124/22/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu Kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši 18 673,16 EUR (471 030,46 Kč);
 • převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu SENIOR PLUS ve výši 6 849 EUR (172 766,03 Kč).
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-26.doc

27. 3. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení monitorovací zprávu uvedeného projektu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1125/22/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-22-2013-27, př. 1 a RK-22-2013-27, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2013-27, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály externímu řídícímu orgánu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 27. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-27.doc, RK-22-2013-27, př. 1, RK-22-2013-27, př. 2

28. Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s výsledky hodnocení ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina za druhou polovinu roku 2012. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1126/22/2013/RK
Rada kraje
stanoví
mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-22-2013-28, př. 1.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-28.doc, RK-22-2013-28, př. 1

29. Metodický pokyn pro realizaci uzavřených smluv o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválení Metodického pokynu pro uzavírání smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních služeb na základě Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1127/22/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Metodický pokyn pro uzavírání smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních služeb na základě Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-22-2013-29, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle Metodického pokynu pro uzavírání smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních služeb na základě Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-22-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-29.doc, RK-22-2013-29, př. 1

41. Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženou změnou v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1128/22/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-22-2013-41, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-22-2013-41, př. 1 a zapracovat ji do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-41.doc, RK-22-2013-41, př. 1

30. Informace o výjezdním zasedání komise
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina, které se uskutečnilo ve Stanici Pavlov, o. p. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1129/22/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 3/2013 dle materiálu RK-22-2013-30, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 18. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-30.doc, RK-22-2013-30, př. 1

40. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 – doplnění evidence žádostí
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o doplnění evidence žádosti obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1130/22/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o doplnění evidence žádosti obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 dle materiálu RK-22-2013-40, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí doplnění evidence žádosti obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 dle materiálu RK-22-2013-40, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-40.doc, RK-22-2013-40, př. 1

31. Dohody o podmínkách poskytování zaměstnaneckých benefitů
J. Běhounek a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámili radu kraje s návrhem uzavření dohod o poskytování zaměstnaneckých benefitů. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1131/22/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody o poskytování zaměstnaneckých benefitů dle materiálu RK-22-2013-31, př. 1upr1 a dle materiálu RK-22-2013-31, př. 2.
odpovědnost: OddŘLZ
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-31.doc, RK-22-2013-31, př. 1, RK-22-2013-31, př. 2

32. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1132/22/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu mládeže a Školní jídelně Jihlava, IČO 60545356 ve výši 1 462 Kč dle materiálu RK-22-2013-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava
termín: červenec 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-32.doc, RK-22-2013-32, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1133/22/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2013 v celkové výši 26 000 Kč dle materiálu RK-22-2013-33, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2013-33, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-33.doc, RK-22-2013-33, př. 1

34. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy použití investičního fondu Střední školy stavební Třebíč na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1134/22/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu Střední školy stavební Třebíč na rok 2013 dle materiálu RK-22-2013-34, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Třebíč
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-34.doc, RK-22-2013-34, př. 1

35. Schválení žádostí pro handicapované děti, mládež a dospělé
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé. Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. M. Pech doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-35.doc, RK-22-2013-35, př. 1, RK-22-2013-35, př. 2, RK-22-2013-35, př. 3, RK-22-2013-35, př. 4, RK-22-2013-35, př. 5, RK-22-2013-35, př. 6, RK-22-2013-35, př. 7, RK-22-2013-35, př. 8, RK-22-2013-35, př. 9, RK-22-2013-35, př. 10, RK-22-2013-35, př. 11, RK-22-2013-35, př. 12, RK-22-2013-35, př. 13, RK-22-2013-35, př. 14, RK-22-2013-35, př. 15, RK-22-2013-35, př. 16, RK-22-2013-35, př. 17, RK-22-2013-35, př. 18

36. Soutěž S Vysočinou do Evropy - prohlášení k darovací smlouvě
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vystavení prohlášení k darovací smlouvě se společností Aon CEE a.s. za účelem jeho doložení kontrolnímu orgánu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1135/22/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2013-36, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: červenec 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-36.doc, RK-22-2013-36, př. 1

37. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Střední škola stavební Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Střední školy stavební Třebíč o vyjádření souhlasu zřizovatele s dlouhodobou výpůjčkou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1136/22/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce zásobníků na papírové ručníky, toaletní papír a tekuté mýdlo dle materiálu RK-22-2013-37, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Třebíč.
termín: 1. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2013-37.doc, RK-22-2013-37, př. 1

42. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 22/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 6. 2013, ve 13:30 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2013 dne 18. 6. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 18. 6. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz