Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-12

RK-22-2013-12.doc  RK-22-2013-12pr01.doc  RK-22-2013-12pr02.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-22-2013-12
NázevProjekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací zpráva s žádostí o platbu
Zpracoval A. Prokešová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o monitorovací zprávu s žádostí o platbu za třetí etapu projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - reg. č. CZ.1.11/2.1.00/08.01115, spolufinancovaného Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (sledované období 1. 1. 2013 - 31. 3. 2013), která tvořila společně s čestnými prohlášeními ve vztahu k realizovanému projektu součást materiálu RK-14-2013-38, př. 1 a RK-14-2013-38, př. 2.
Vzhledem k tomu, že na základě geodetického zaměření objektu SO 02 Nádvoří zajištěného zhotovitelem stavební části došlo ke zjištění rozdílů mezi výší některých vyfakturovaných položek předložených k proplacení v této žádosti o platbu a skutečností zjištěnou geodetickým zaměřením, je nutno poskytovateli dotace předložit upravenou žádost o platbu, v níž bude zohledněno reálné čerpání dotčených položek výkazu výměr. Na základě dohody se zástupci Úřadu Regionální rady ROP JV Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina požádal o vrácení monitorovací zprávy s žádostí o platbu v systému Benefit7 za účelem jejího doplnění.
Doplněná monitorovací zpráva s žádostí o platbu za třetí etapu projektu (sledované období 1. 1. 2013 - 31. 3. 2013) je obsažena v materiálu RK-22-2013-12, př. 1 a RK-22-2013-12, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit doplněnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu za třetí etapu projektu (sledované období 1. 1. 2013 - 31. 3. 2013), která je obsažena v materiálu RK-22-2013-12, př. 1 a RK-22-2013-12, př. 2.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaProjektová kancelář bere monitorovací zprávu na vědomí.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
doplněnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu uvedenou v materiálech RK-22-2013-12, př. 1 a RK-22-2013-12, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz