Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-27

RK-22-2013-27.doc  RK-22-2013-27pr01.pdf  RK-22-2013-27pr02.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-22-2013-27
Název3. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
Zpracoval L. Hajčiarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje pod registračním číslem CZ.1.04/3.4.04/76.00239. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Projekt má za cíl iniciovat místní partnerství aktérů v Kraji Vysočina zabývajících se zaměstnaností (rovností šancí) a slaďováním pracovního a rodinného života místních obyvatel. V rámci tohoto partnerství pak formulovat a šířit (osvěta) vhodná opatření, která povedou k řešení problémů cílových skupin projektu a tím i ke zlepšení jejich kvality života.
Z aktivit projektu v posledním monitorovaném období: V lednu a únoru 2013 proběhly kulaté stoly projektu v okresech Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou (v Třebíči a Pelhřimově se uskutečnily už na podzim 2012), v březnu v Jihlavě proběhla konference (O)slaďování života. Jak skloubit práci a rodinu? . Uskutečnilo se 8 setkání podpůrné skupiny pro ženy obtížně hledající práci. V jednotlivých okresech Kraje Vysočina byly vytvořeny pracovní skupiny složené ze zástupců veřejné správy, firem a neziskových organizací a proběhly první schůzky těchto skupin.
Dle stanoveného harmonogramu projektu byla zpracována Monitorovací zpráva č. 3 za období od 1. 12. 2012 do 31. 5. 2013, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiály RK-22-2013-27, př. 1, RK-22-2013-27, př. 2. Po finalizaci monitorovací zprávy bude v systému Benefit zpracována Žádost o platbu a včetně požadovaných příloh bude odeslána externímu řídícímu orgánu.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí Monitorovací zprávu dle materiálu RK-22-2013-27, př. 1, RK-22-2013-27, př. 2 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály externímu řídícímu orgánu. V materiálu RK-22-2013-27, př. 2 je připojeno prohlášení, které musí být přiloženo k monitorovací zprávě a k žádosti o platbu.
StanoviskaStanovisko projektové kanceláře: Projektová kancelář bere monitorovací zprávu na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-22-2013-27, př. 1 a RK-22-2013-27, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2013-27, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály externímu řídícímu orgánu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 27. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz