Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-02

RK-22-2013-02.doc  RK-22-2013-02pr01.xls  RK-22-2013-02pr02.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-22-2013-02
NázevMajetkoprávní příprava pro akci II/639 Batelov - úprava křižovatky
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní přípravu pozemků před plánovanou úpravou křižovatek II/639 s II/134 a III/13424 včetně pěších tras a odvodnění. V rámci této stavby dopravní a technické infrastruktury dojde k rozšíření vozovky, doplnění pěších tras, zlepšení odvodnění zpevněných ploch a úpravě stávajících křižovatek. Stavba bude užívána pro dopravní obslužnost daného území a pro pěší, kde dojde ke zvýšení jejich bezpečnosti v rámci silničního provozu. Stavba bude financována z přílohy D2 rozpočtu kraje.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy pro realizaci stavby II/639 Batelov - úprava křižovatky uzavřít na pozemky pro trvalý zábor a dočasný zábor s městysem Batelov smlouvu zakládající právo provést stavbu v rozsahu dle materiálu
RK-22-2013-02, př. 1. Dále odbor majetkový navrhuje uzavřít se Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace nájemní smlouvu na dočasný zábor ve výměře 294 m2 z pozemku par. č. 2371/5 - ostatní plocha, dráha v k. ú. Batelov pro stavbu za cenu 12 Kč/m2/rok.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi městysem Batelov na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka nepojmenovanou smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/639 Batelov - úprava křižovatky na pozemcích potřebných pro stavbu jako trvalý a dočasný zábor v rozsahu dle materiálu RK-22-2013-02, př. 1;
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele nájemní smlouvu na dočasný zábor 294 m2 z pozemku par. č . 2371/5 v k. ú. Batelov za cenu 12 Kč/m2/rok na dobu určitou jednoho roku počínaje dnem předání staveniště stavby II/639 Batelov - úprava křižovatky zhotoviteli.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz