Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 4/2016 - 21.06.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015
05Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Velké Meziříčí a obce Velká Losenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
07Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
09Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov
10Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - schválení navržených podpor
11Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - schválení navržených podpor
12Návrh na schválení projektového záměru - Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
13Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016
14Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019
15Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015
16Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2015
17Veřejná zakázka na stavební práce II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
18Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
19FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Bezpečná silnice 2016
20Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury
21Příprava projektu II/360 Třebíč - Střítež k předložení do OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika
22Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
23Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
24Darování pozemku v k. ú. Radostovice u Lipničky, obec Světlá nad Sázavou
25Prodej pozemku v k. ú. Chotěměřice a obci Hněvkovice
26Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Dolní Rozsíčka
27Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Předín
28Darování pozemků v k. ú. a obci Telč
29Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
30Uzavření budoucí darovací smlouvy v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
31Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
32Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
33Majetkoprávní příprava stavby II/405 Jihlava most ev. č. 405-001
34Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
35Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/345, II/340, III/3455 Vilémov
36Darování pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
37Prodej pozemku v k. ú. Střítež u Černovic
38Prodej pozemků v k. ú. a obci Lidmaň
39Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Menhartice
40Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
41Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Číhalín
42Nabytí nemovitých věcí v k. ú. Týn u Třebíče
43Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
44Předání pozemků v k. ú. Budkov do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
45Předání pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
46Předání nabytých pozemků v k. ú. Příseka do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
47Předání nabytých pozemků do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
48Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
49Změny na majetku kraje při stavbě I/19 Kámen, obchvat
50Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Křižanov
51Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Horní Kosov
52Prodej nemovitého majetku v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
53Darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
54Koupě pozemků v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
55Předání pozemků v k.ú. Chlístov u Okrouhlice a v k.ú. Okrouhlice do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
56Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
57Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
58Uzavření kupní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
59Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
60Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
61Výstavba Krajské knihovny Vysočiny, koordinace záměru s městem Havlíčkův Brod
62Koupě nemovitostí pro akci Transformace Domova Háj I.
63Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
64Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016
65Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
66Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015
67Profil Kraje Vysočina - červen 2016
68Projekt SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
69Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
70Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu RUMOBIL (Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020)
71Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
72Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
73Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2016
74Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
75Projekt MINDtheENERGY (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
76Teritoriální pakt zaměstnanosti
77Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
78Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany
79Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016
80Změny ve školském rejstříku
80upr1Změny ve školském rejstříku
81Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
82Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
83Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016
84Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
85Poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
86Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 vzdělávání, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh rozpočtového opatření
87Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina - převod služeb speciálně pedagogického centra ze Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
88Návrh na zajištění financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
89Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
90Doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do předfinancování projektů
91Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
92Rozhodnutí o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2016 - 2018, zásady pro poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu
93Projekt Central Europe Waste (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
94Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
95Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací
96Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
97Informace o podkladech k řešení problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina
98FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2015
99FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
100FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
101Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
102Společný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
103Záměr koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
104Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
105Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
106Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz