Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-94

ZK-04-2016-94.doc  ZK-04-2016-94pr01.pdf  ZK-04-2016-94pr02.pdf  ZK-04-2016-94pr03.pdf
Číslo materiálu94
Číslo jednacíZK-04-2016-94
NázevProjektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
Zpracoval J. Janová, I. Vlčková, J. Joneš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuCílem předkládaného záměru je získání prostředků z Operačního programu Životní prostředí pro potřeby kraje při plnění jeho podílu na implementaci soustavy Natura 2000.
Jednou z povinností plynoucích ze zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody ) je vytvoření soustavy chráněných území evropského významu - soustavy Natura 2000. Konkrétně podle zákona o ochraně přírody mají kraje za povinnost vyhlásit za zvláště chráněná území v kategorii přírodní památky nebo rezervace ty evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000, pro něž je tak určeno nařízením vlády v tzv. národním seznamu (viz níže).
Národní seznam evropsky významných lokalit byl nově aktualizován nařízením vlády č. 73/2016 Sb., ze dne 3. února 2016, které nabylo účinnosti dne 1. května 2016. Toto nařízení vlády na území Kraje Vysočina stanovuje 10 nových evropsky významných lokalit, z toho 5 lokalit se nachází na území chráněných krajinných oblastí Žďárské vrchy či Železné hory a 5 lokalit je v kompetenci Kraje Vysočina (Hajnice, U Miličovska, Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch u Heraltic). Územní ochrana lokalit Hajnice a U Milíčovska je již v současné době dostatečně zajištěna, a to jak z hlediska stanovení hranic území, tak z hlediska stanovení předmětů ochrany atp. Nezbytná je pouze revize jejich označení v terénu, resp. doplnění o označení tabulkami s nápisem evropsky významná lokalita.
Opačná situace je však u lokalit Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch u Heraltic - tato území je třeba nově vyhlásit (tzv. převyhlásit) za zvláště chráněná území (na základě sběru odborných podkladů stanovit hranice územní ochrany a nově stanovit též předměty ochrany, připravit nové plány péče, hranice území pak geodeticky zaměřit a v terénu území označit).
V minulosti se dále odložilo dokončení implementace evropsky významných lokalit Jankovský potok a Údolí Oslavy a Chvojnice, a to především protože zde existují, resp. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) zde připravuje zásadní změny v kategorizaci zvláště chráněných území. V rámci dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina bude nezbytné zajistit označení evropsky významné lokality Údolí Oslavy a Chvojnice v terénu dle platné legislativy (označení tabulkami s nápisem evropsky významná lokalita, avšak jen mimo ty části území, které bude řešit MŽP jako nové národní přírodní rezervace, i tak to bude velmi rozsáhlé a nákladné označování). Dále je zapotřebí zajistit geodetické zaměření a označení území v terénu u dvou jádrových území evropsky významné lokality Jankovský potok (části lokality, které bude nezbytné vyhlásit krajem jako přírodní rezervace v souvislosti s tím, že zde MŽP zruší národní přírodní památku).
Návrh řešení Kraj Vysočina již v minulosti úspěšně využíval prostředky na zajištění implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 celkem v šesti dílčích projektech. Obdobně je nyní možné pro realizaci aktivit vedoucích k zajištění ochrany evropsky významných lokalit využít finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 v rámci prioritní osy 4, specifický cíl 4.1. Dle Implementačního dokumentu OPŽP je možné získat 100% dotaci na způsobilé výdaje - kraje jsou pro tyto aktivity jedinými možnými příjemci.
Navrhujeme maximálně využít prostředky Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 k dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina a zároveň tak s přispěním evropských fondů řešit povinnosti kraje stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Odbor životního prostředí a zemědělství proto připravil projektové záměry na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina dle materiálů ZK-04-2016-94, př. 1 až 3 (projektové fiše). Projekty budou zahrnovat nezbytné náklady na inventarizační průzkumy stávajícího stavu, zpracování plánů péče, geodetické práce a vyznačení lokalit v terénu.
K plnění tohoto úkolu pak odbor životního prostředí a zemědělství (dále též OŽPZ ) uvažuje o využití služeb Projektové kanceláře, příspěvková organizace, Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava, IČO 71294376 (dále též PK ).
Rada Kraje Vysočina na zasedání č. 19/2016 dne 31. 5. 2016 schválila projektový záměr, následně odbor životního prostředí a zemědělství zahájil práce na přípravě podání žádostí o spolufinancování projektu z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
Aktuálně byla dne 30. 5. 2016 otevřena 31. výzva pro předkládání žádostí do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
OŽPZ předpokládá pro řešení výše uvedených problémů předložit více samostatných žádostí (žádosti budou uspořádány dle seskupení lokalit podle potřebného rozsahu prací na jednotlivých lokalitách). Připravené projektové žádosti budou pak předkládány ke schválení radě kraje. V materiálech ZK-04-2016-94, př. 1 až 3 je uveden kromě jiného i odhad předpokládaných finančních nákladů na zamýšlený projekt (dle nákladů obvyklých opatření). Celkový objem finančních prostředků je plánován na 3,4 mil. Kč s tím, že odbor životního prostředí a zemědělství předpokládá až 100% dotaci na způsobilé výdaje (případná spoluúčast kraje by pak byla v řádu procent a to zejména na nezpůsobilé výdaje, jako jsou případné správní poplatky či jiné nepředvídané náklady), a rovněž úsporu nákladů v rámci veřejných zakázek. Realizace projektu se předpokládá v letech 2017 až 2022.
StanoviskaRada Kraje Vysočina: na zasedání č. 19/2016 dne 31. 5. 2016 usnesením 1015/19/2016/RK schvaluje projektový záměr na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina; ukládá odboru životního prostředí a zemědělství připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 400 000,00 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Dokončení implementace soustavy Natura 2000 s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování projektu.

Grémium ředitele: Všichni členové grémia s projektovým záměrem souhlasí.

Odbor ekonomický: Předložený projektový záměr není uveden v Rozpočtovém výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018. Celkový rozpočet projektu se předpokládá ve výši cca 3 400 tis. Kč a dotace z OPŽP ve výši 100% způsobilých výdajů, kraj bude financovat pouze neuznatelné výdaje.

Odbor analýz a podpory řízení doporučuje využít pro administraci projektu Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci.

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému projektovému záměru.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k předloženému materiálu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 400 000,00 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Dokončení implementace soustavy Natura 2000 s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování projektu.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz