Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-15

ZK-04-2016-15.doc  ZK-04-2016-15pr01.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-04-2016-15
NázevZávěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015
Zpracoval5 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2016 dne 21. 6. 2016 zpracovali: P. Tulis, J. Kopecká, H. Sošková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuKraj sestavuje každý rok rozpočet a hospodaří podle něj. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává a schvaluje zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje by mělo také vyjádřit souhlas případně výhrady k celoročnímu hospodaření a mělo by rozhodnout o použití přebytku hospodaření případně řešení ztráty. Nedílnou součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2015 ve svém závěru konstatuje, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Projednání závěrečného účtu kraje je tak možné uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a tudíž není potřeba přijmout žádná opatření k nápravě.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o hospodaření kraje podle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů včetně tvorby a čerpání fondového hospodářství, dále přehled rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2015, přehled o financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu rozpočtu, přehled o účetní hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací. Závěrečný účet rovněž obsahuje informace týkající se stavu úvěru EIB, kontokorentního úvěru k 31. 12. 2015 a informace o dluhové službě. V přílohách jsou pak obsaženy seznamy všech realizovaných rozpočtových opatření, přehled o čerpání rezerv na položkách Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, finanční vztahy kraje k rozpočtům obcí, přehled nejvýznamnějších investičních akcí realizovaných krajem v roce 2015, přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2-12 M).
Rozpočet Kraje Vysočina byl na rok 2015 schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne
16. prosince 2014. V průběhu roku 2015 bylo provedeno 637 rozpočtových opatření (z toho 214 na kapitole Evropské projekty). V důsledku těchto rozpočtových změn dosáhl upravený rozpočet zdrojů včetně financování (+) k 31. 12. 2015 výše 12 225 437,54 tis. Kč a rozpočet výdajů včetně financování (-) výše 12 225 437,54 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly zdroje včetně financování (+) výše 12 436 652,18 tis. Kč a skutečnost výdajů včetně financování (-) výše 10 989 399,42 tis. Kč, takže bylo dosaženo převahy zdrojů nad výdaji ve výši 1 447 252,76. Kč. Tato částka byla krytá stavem prostředků na základních běžných účtech kraje, kde z minulých let dále zůstaly nerozděleny finanční prostředky ve výši 93 901,8 tis. Kč. K 31. 12. 2015 činily zůstatky základních běžných účtů kraje 1 541 154,6 tis. Kč (z toho: 1 185 561,2 tis. Kč základní běžný účet; 347 433,1 tis. Kč základní běžné účty - evropské projekty; 7 024,8 tis. Kč základní běžný účet - podzemní vody; 1 077,1 tis. Kč ČNB - základní běžný účet; 27,6 tis. Kč ČNB - základní běžný - školství; 30,8 tis. Kč základní běžné účty - SFDI; 0 tis. Kč základní běžný účet - OV, 0 tis. Kč základní běžný účet - školství; 0 tis. Kč základní běžný účet - EIB, 0 tis. Kč základní běžný účet - ISNOV, 0 tis. Kč základní běžný účet - OLYMPIÁDA 2014).
Kraj Vysočina ke zhodnocování dočasně volných finančních prostředků využil v roce 2015 služeb peněžních ústavů J & T BANKA, a.s., Sberbank CZ, a.s. a PPF banka a.s.
U J & T BANKA, a.s. jsou deponovány finanční prostředky ve výši 100 000 tis. Kč, na vkladovém účtu s výpovědní lhůtou (33 dní), aktuální úroková sazba 0,55%. V roce 2014 kraj deponoval prostředky ve výši 50 000 tis. Kč na revolvingový týdenní termínovaný vklad (úroková sazba k 31. 12. 2015 činila 0,4%) vedený u Sberbank CZ, a.s. Úroky zůstávají připsané na tomto účtu. U PPF banky a.s. jsou uloženy finanční prostředky ve výši 158 461 tis. Kč na běžném účtu, aktuální úroková sazba činí 0,35%.
Návrh řešení Vzhledem k výše popsaným kladným údajům o ročním hospodaření kraje navrhuje ekonomický odbor vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2015 bez výhrad a schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálu
ZK-04-2016-15, př. 1.
Řešení disponibilních zůstatků účtů v celkové výši 1 541 154,6 tis. Kč:
a) Ze zůstatků základních běžných účtů k 31. 12. 2015 bylo do rozpočtu kraje na rok 2016 z rozhodnutí zastupitelstva kraje již zapojeno:
* zůstatky zvláštních účtů evropských projektů ve výši 347 433,1 tis. Kč, do kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU (usnesení 0578/07/2015/ZK);
* částka 420 898,4 tis. Kč na pokrytí neuhrazených závazků z roku 2015 a dalších požadavků (usnesení 0014/01/2016/ZK, 0016/01/2016/ZK, 0042/01/2016/ZK a 0086/02/2016/ZK);
* částka 58 372,8 tis. Kč na pokrytí dalších požadavků a vratek transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 (usnesení 0086/02/2016/ZK);
* 250 000 tis. Kč na splátku kontokorentního úvěru (usnesení 0014/01/2016/ZK a 0086/02/2016/ZK).
b) Ze zůstatků základních běžných účtů k 31. 12. 2015 bylo dále z rozhodnutí zastupitelstva převedeno:
* 48 000 tis. Kč do Fondu Vysočiny (usnesení 0049/01/2016/ZK);
* 409 369,4 tis. Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (usnesení 0014/01/2016/ZK a 0086/02/2016/ZK);
c) Zůstatky ostatních základních běžných účtů v celkové výši 7 080,9 tis. Kč byly ponechány bez rozdělení (viz usnesení 0086/02/2016/ZK).
StanoviskaMateriál byl vypracován ve spolupráci s odvětvovými odbory.
Rada kraje projednala Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 na svém zasedání dne 7. 6. 2016 a svým usnesením č. 1029/20/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2015 bez výhrad a schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015.
Finanční výbor projednal Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 na svém
6. zasedání dne 7. 6. 2016.
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání bude projednávat Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 na svém 3. zasedání dne 10. 6. 2016.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2015 bez výhrad;
schvaluje
Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálu ZK-04-2016-15, př. 1.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz