Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-72

ZK-04-2016-72.doc  ZK-04-2016-72pr01.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíZK-04-2016-72
NázevZpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
Zpracoval M. Molák, D. Vichr, L. Matoušková
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o materiál, který informuje Zastupitelstvo Kraje Vysočina o nejdůležitějších činnostech či materiálech v souvislosti s přípravou na Programovací období EU 2014 - 2020.
V souvislosti s přípravou České republiky na Programovací období EU 2014 - 2020 se na Kraj Vysočina obracejí centrální orgány (zejména MMR) s požadavky na součinnost při tvorbě podkladových materiálů týkajících se nejrůznějších dokumentů a to zpravidla s poskytnutím krátké časové dotace pro odpověď.
V návaznosti na tuto skutečnost uložilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0339/04/2012/ZK ze dne 26. 6. 2012 ( Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace uvedené v materiálu ZK-04-2012-74; ukládá Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou České republiky na programovací období Evropské unie 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců. ) Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou České republiky na programovací období EU 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí materiál ZK-04-2016-72, př. 1, kde jsou uvedeny informace o konaných zasedáních Regionální stálé konference v Kraji Vysočina a jejích pracovních skupinách, přípravě projektu Smart Akcelerátor, kotlíkových dotací, Krajských a místních akčních plánech ve vzdělávání a o dalších souvisejících záležitostech.
Vzhledem k tomu, že některé záležitostí nejsou stále ještě finálně dořešeny a jejich změny (či další vývoj) se dá v blízké budoucnosti předpokládat, jsou informace uvedené ve zprávě platné k 1. červnu 2016.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání dne 7. 6. 2016 usnesením č. 1097/20/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout níže uvedené usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-04-2016-72, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz