Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-17

ZK-04-2016-17.doc  ZK-04-2016-17pr01.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíZK-04-2016-17
NázevVeřejná zakázka na stavební práce II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPřipravovaný předmět zadávacího řízení řeší rekonstrukci silnice II/379, která je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Rekonstrukce bude provedena v úseku vymezeném pasportním staničením sil. II/379 od km 1,995 po km 4,529. Uvedené práce budou realizovány v roce 2016 a dokončeny v roce 2017. S ohledem na celkovou předpokládanou hodnotu budoucí veřejné zakázky je nutno na zakázku II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 nahlížet jako na významnou veřejnou zakázku ve smyslu § 16a zákona. Dle ust. § 156 odst. 5 zákona je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení významné veřejné zakázky schválení Odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem kraje. Ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) ukládá zadavateli povinnost vypracovat a následně na profilu zadavatele uveřejnit Odůvodnění veřejné zakázky obsahující popis účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele a stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky, vypracované v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky je obsaženo v materiálu ZK-04-2016-17, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební práce II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 , schválit Odůvodnění veřejné zakázky v rozsahu materiálu ZK-04-2016-17, př. 1.
StanoviskaRada kraje dne 24. 5. 2016 usnesením 0934/18/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - křiž.s III/3792, v rozsahu materiálu RK-18-2016-29, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit Odůvodnění veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 v rozsahu materiálu ZK-04-2016-17, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz