Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-103

ZK-04-2016-103.doc  ZK-04-2016-103pr01.pdf
Číslo materiálu103
Číslo jednacíZK-04-2016-103
NázevZáměr koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuV souladu s usnesením 0360/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 uzavřel Kraj Vysočina kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene s Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečí, se sídlem Křížová 25, Praha 8 na prodej pozemků a budov stojících na těchto pozemcích v k. ú. Jihlava. Jedná se o tyto nemovité věci: pozemky par. č. 3942/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, par. č. 3942/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, par. č. 3942/13 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 6 272 m2 a par. č. 3943 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m2 a dále budova bez č.p./č.e stojící na pozemku par. č. 3942/5, budova bez č.p./č.e stojící na pozemku par. č. 3942/10 a budova bez č.p./č.e stojící na pozemku par. č. 3943 v k. ú. Jihlava. Tyto nemovité věci byly úplatně převedeny za účelem vytvoření územní správy sociálního zabezpečení, která měla zajišťovat činnost pro celé území Kraj Vysočina. Nemovité věci byly prodány za dohodnutou cenu ve výši 3 300 000 Kč. Tato částka odpovídala předpokládaným výdajům kraje na zajištění demolice původních budov na předmětných pozemcích. Tržní cena prodaných nemovitých věcí v době prodeje činila dle znaleckého posudku částku cca 11 mil. Kč. Vlastnické právo přešlo na ČR-Českou správu sociálního zabezpečení dne 17. 12. 2008.
Vzhledem k tomu, že výstavba nové budovy ČSSZ nebyla realizována a pozemky zůstávají bez využití, požádal Kraj Vysočina dopisem ze dne 5. 8. 2015 o získání těchto nemovitostí zpět do svého vlastnictví, a to za stejných podmínek, za kterých byly nemovitosti prodány. ČSSZ ve své odpovědi uvedla, že se musí při nakládání s nemovitým majetkem řídit zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a nejprve je musí nabídnout organizačním složkám státu a pouze v případě jejich nezájmu, je může nabízet fyzickým a právnickým osobám za zákonem stanovených podmínek.
Kraj Vysočina obdržel vyjádření ze dne 6. 6. 2016, podle něhož jsou tyto nemovité věci prohlášeny za nepotřebné a byly nabídnuty organizačním složkám státu, které však o ně neprojevily zájem. ČSSZ nechala vyhotovit znalecký posudek, kterým byly nemovité věci oceněny částkou 14 800 000 Kč. V případě prodeje budou prodány těm zájemcům, kteří nabídnou nejvyšší částku.
Návrh řešení Vzhledem k zájmu Kraje Vysočina o výše uvedené nemovité věci, navrhuje OM deklarovat zájem kraje získat tyto nemovité věci zpět do svého vlastnictví pro potřeby své vlastní činnosti.
Rozdíl ve výměrách některých pozemků vyplynul z proběhlé obnovy operátu.
Usnesení předpokládá vyhlásit záměr koupě těchto nemovitých věcí do svého vlastnictví za kupní cenu ve výši 14 800 000 Kč.
StanoviskaUsnesením 1139/21/2016/RK Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje deklarovat záměr kraje úplatně nabýt pozemky par. č. 3942/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e, par. č. 3942/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e, par. č. 3942/13 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 6 277 m2 a par. č. 3943 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e, vše v k.ú. a obci Jihlava z vlastnictví České republiky - České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, IČO: 00006963 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 14 800 000 Kč.

Další stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
deklaruje
záměr kraje úplatně nabýt pozemky par. č. 3942/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e, par. č. 3942/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e, par. č. 3942/13 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 6 277 m2 a par. č. 3943 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e, vše v k.ú. a obci Jihlava z vlastnictví České republiky - České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, IČO: 00006963 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 14 800 000 Kč.
Odpovědnost OM
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz