Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2016, které se bude konat dne 21.06.2016 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2016
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015
5. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Velké Meziříčí a obce Velká Losenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
7. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
9. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov
10. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - schválení navržených podpor
11. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - schválení navržených podpor
12. Návrh na schválení projektového záměru - Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016
14. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019
15. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015
16. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2015
17. Veřejná zakázka na stavební práce II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
18. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
19. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Bezpečná silnice 2016
20. Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury
21. Příprava projektu II/360 Třebíč - Střítež k předložení do OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika
22. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
23. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
24. Darování pozemku v k. ú. Radostovice u Lipničky, obec Světlá nad Sázavou
25. Prodej pozemku v k. ú. Chotěměřice a obci Hněvkovice
26. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Dolní Rozsíčka
27. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Předín
28. Darování pozemků v k. ú. a obci Telč
29. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
30. Uzavření budoucí darovací smlouvy v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
31. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
32. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
33. Majetkoprávní příprava stavby II/405 Jihlava most ev. č. 405-001
34. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
35. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/345, II/340, III/3455 Vilémov
36. Darování pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
37. Prodej pozemku v k. ú. Střítež u Černovic
38. Prodej pozemků v k. ú. a obci Lidmaň
39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Menhartice
40. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
41. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Číhalín
42. Nabytí nemovitých věcí v k. ú. Týn u Třebíče
43. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
44. Předání pozemků v k. ú. Budkov do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
45. Předání pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
46. Předání nabytých pozemků v k. ú. Příseka do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
47. Předání nabytých pozemků do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
48. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
49. Změny na majetku kraje při stavbě I/19 Kámen, obchvat
50. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Křižanov
51. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Horní Kosov
52. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
53. Darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
54. Koupě pozemků v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
55. Předání pozemků v k.ú. Chlístov u Okrouhlice a v k.ú. Okrouhlice do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
56. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
57. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
58. Uzavření kupní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
59. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
60. Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
61. Výstavba Krajské knihovny Vysočiny, koordinace záměru s městem Havlíčkův Brod
62. Koupě nemovitostí pro akci Transformace Domova Háj I.
63. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
64. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016
65. Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
66. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015
67. Profil Kraje Vysočina - červen 2016
68. Projekt SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
69. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
70. Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu RUMOBIL (Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020)
71. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
72. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
73. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2016
74. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
75. Projekt MINDtheENERGY (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
76. Teritoriální pakt zaměstnanosti
77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany
79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016
80. Změny ve školském rejstříku
81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016
84. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
85. Poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
86. Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 vzdělávání, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh rozpočtového opatření
87. Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina - převod služeb speciálně pedagogického centra ze Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
88. Návrh na zajištění financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
89. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
90. Doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do předfinancování projektů
91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
92. Rozhodnutí o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2016 - 2018, zásady pro poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu
93. Projekt Central Europe Waste (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
94. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
95. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací
96. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
97. Informace o podkladech k řešení problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina
98. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2015
99. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
100. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
101. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz