Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-30

ZK-04-2016-30.doc  ZK-04-2016-30pr01.doc  ZK-04-2016-30pr02.pdf  ZK-04-2016-30pr03.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíZK-04-2016-30
NázevUzavření budoucí darovací smlouvy v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina bude investorem stavby II/128 Salačova Lhota - obchvat. Nový obchvat nahradí části krajských silnic, které se charakterem stanou místními komunikacemi. Předkládaný materiál řeší uzavření budoucí darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a obcí Salačova Lhota, jejímž předmětem budou úseky silnice II/128, III/1288 a III/12419 a těmito úseky silnic zastavěné pozemky. Převod uvedených úseků silnic včetně pozemků bude realizován po vybudování obchvatu s tím, že stav těchto silnic bude před převodem do místních komunikací posouzen a budou provedeny opravy povrchu vozovek vhodnou technologií v závislosti na zjištěném stavu.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Salačova Lhota smlouvu o budoucí darovací smlouvě, kterou se kraj zaváže, po vydání rozhodnutí o vyřazení úseků silnic ze silniční sítě, převést darem uvedené úseky silnic, včetně zastavěných pozemků do vlastnictví obce a obec Salačova Lhota se zaváže tyto nemovité věcí do svého vlastnictví přijmout, vše dle smlouvy v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-30, př. 1.
StanoviskaUsnesením 0886/17/2016/RK ze dne 17. 5. 2016 rada kraje rozhodla
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování:
* úsek silnice II/128 od jižního napojení na nově navrženou obchvatovou komunikaci, dále průtahem obce Salačova Lhota k severnímu napojení na nově navržený obchvat včetně všech součástí a příslušenství a touto silnicí zastavěných částí pozemků par. č. 2382 a par. č. 2386,
* úsek silnice III/1288 (komunikace vedoucí směrem na obec Mezilesí) - v části od stávající křižovatky silnic II/128 a III/1288 v uzlovém bodě 2313A40, km 8,801 provozního staničení sil. II/128 k napojení na nově navrženou obchvatovou komunikaci, včetně všech součástí a příslušenství v délce cca 220 bm a touto silnicí zastavěné části pozemku par. č. 2382
* úsek silnice III/12419 (komunikace vedoucí směrem na obec Velká Černá) - v části od stávající křižovatky silnic II/128 a III/12419 v uzlovém bodě 2313A41, km 8,849 provozního staničení sil. II/128 po napojení na nově navržený obchvat, včetně všech součástí a příslušenství v délce cca 650 bm, a touto silnicí zastavěných částí pozemků par. č. 2400/1, par. č. 2400/5, par. č. 2400/6, par. č. 2400/7, par. č. 2400/8, par. č. 2400/9, par. č. 2400/10, par. č. 2400/11, par. č. 2400/12, par. č. 2400/13, par. č. 2400/14, par. č. 2400/15. par. č. 2400/16, par. č. 2400/17, par. č. 2400/20, par. č. 2400/21 a par. č. 2400/22,
* část pozemku par. č. 2386 v současné době zastavěná silnicí II/128 u níž se předpokládá rekultivace,
vše k. ú. Salačova Lhota z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota;
doporučila
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Salačova Lhota smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod úseků silnic II/128, III/1288 a III/12419 a těmito úseky silnic zastavěných pozemků v rozsahu dle materiálu RK-17-2016-57, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota.

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Salačova Lhota smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod úseků silnic II/128, III/1288 a III/12419 a těmito úseky silnic zastavěných pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-30, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. srpna 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz