Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-03

ZK-04-2016-03.doc  ZK-04-2016-03pr01.xls  ZK-04-2016-03pr02.xls  ZK-04-2016-03pr03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíZK-04-2016-03
NázevInformace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Zpracoval3 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2016 dne 21. 6. 2016 zpracovali: vedoucí odborů a samostatných oddělení, D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuA) Informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu:
Rada kraje v daném období projednávala na svém zasedání konaném dne 17. 5. 2016 změnu počtu (snížení) zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 6. 2016 na 447 zaměstnanců (usnesení číslo 0864/17/2016 RK, RK-17-2016-35).

Ze 14 pracovních míst, schválených ve struktuře krajského úřadu jako dočasná na dobu realizace evropských projektů, bylo po ukončení projektů zachováno či využito 11 pracovních míst. Rada kraje schválila zachování či využití těchto 11 pracovních míst následovně:
1) Zachování 1 pracovního místa ve struktuře odboru regionálního rozvoje, s převedením do oddělení regionálního rozvoje z důvodu nárůstu činností v samostatné působnosti kraje souvisejících s naplňováním Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (RIS) a tzv. krajského annexu Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3) ve vazbě na přípravu a realizaci nástroje tzv. Smart Akcelerátor jako systémového projektu na podporu rozvoje inovačního prostředí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020.
2) Zachování 5 pracovních míst ve struktuře odboru sociálních věci. Jejich využití je plánováno na aktuálně připravované projekty z ESIF. Předpokládá se obsazení těchto pracovních míst nejpozději k 1. 9. 2016 nebo 1. 10. 2016, a to pravděpodobně na dobu určitou (podle podmínek konkrétních projektů). Dále se předpokládá možnost úhrady osobních a s nimi souvisejících výdajů z příslušných projektů (evropských dotací).
3) Využití 1 pracovního místa k 1. 8. 2016 na odboru sociálních věcí, oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, a to na dobu neurčitou, s úhradou osobních a souvisejících výdajů z kapitoly Krajský úřad.
4) Využití 3 pracovních míst k 1. 6. 2016 na odboru školství, mládeže a sportu, oddělení rozvoje vzdělávání, a to na dobu určitou, s úhradou osobních a souvisejících výdajů z prostředků projektu (vyjma nákladů na benefity zaměstnanců).
5) Využití 1 pracovního místa k 1. 7. 2016 na odboru analýz a podpory řízení, a to na dobu určitou, s úhradou osobních a souvisejících výdajů z kapitoly Krajský úřad nebo případnou úhradou z prostředků projektu (vyjma nákladů na benefity zaměstnanců).
Podrobný popis navrhovaného využití pracovních míst, které je zmiňováno v bodech 3 - 5 se zdůvodněním jejich potřebnosti, je uveden v materiálu RK-17-2016-35, př. 1.

Součástí projednávaného materiálu bylo rozpočtové opatření řešící převedení 2 z 11 uvedených pracovních míst k úhradě z Kapitoly krajský úřad (původně byla hrazena z prostředků příslušných projektů).

K 1. 6. 2016 byla snížena 3 pracovní místa ve struktuře krajského úřadu, u kterých nebylo zřejmé využití nejpozději ke dni 1. 10. 2016.

V daném období došlo k personální změně na pozicí vedoucí Oddělení zemědělství Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Důvodem této změny byla potřeba obsazení dané vedoucí pozice od 1. 7. 2016 po ukončení pracovního poměru stávající vedoucí oddělení Ing. Olgy Kameníkové, a to na základě vlastní žádosti zaměstnankyně. Na pracovní pozici vedoucího oddělení zemědělství bylo vyhlášeno výběrové řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Informace zazněla již na minulém jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina. Na základě výsledků výběrového řízení ředitel krajského úřadu jmenoval do funkce vedoucí oddělení zemědělství Ing. Bc. Jitku Merunkovou.

Organizační struktura krajského úřadu uvedená v příloze č. 1 tohoto materiálu
(ZK-04-2016-03, př. 1) je dle stavu ke dni 1. 6. 2016. Tabulkových pracovních míst je na krajském úřadě ve sledovaném období 447, z toho obsazených k 1. 6. 2016 je 430 pracovních míst. Na obsazení ostatních 17 pracovních míst buď probíhají či proběhla výběrová řízení a čeká se na nástup zaměstnanců anebo jsou v přípravě jednání o obsazení míst, vyhlášení výběrových řízení.

Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 3. 6. 2016.

Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-04-2016-03, př. 2).

Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).

B) Informace týkající se činnosti krajského úřadu:
Textová informace o hlavních záležitostech zpracovávaných Krajským úřadem Kraje Vysočina za období od 10. 5. 2016 do 3. 6. 2016 s výhledem do 21. 6. 2016 je přílohou č. 3 tohoto materiálu (ZK-04-2016-03, př. 3).
Návrh řešení Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz