Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-35

ZK-04-2016-35.doc  ZK-04-2016-35pr01.xls  ZK-04-2016-35pr02.xls  ZK-04-2016-35pr03.doc  ZK-04-2016-35pr04.doc  ZK-04-2016-35pr05.doc  ZK-04-2016-35pr06.pdf  ZK-04-2016-35pr07.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíZK-04-2016-35
NázevMajetkoprávní vypořádání po stavbě II/345, II/340, III/3455 Vilémov
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina byl investorem stavby II/345, II/340, III/3455 Vilémov , která je již provedena a ODSH požádá o vydání kolaudačního souhlasu.
Po stavbě zadal investor vyhotovení geometrického plánu. Odboru majetkovému byl předložen geometrický plán č. 368-1328/2015 pro k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a dále geometrický plán č. 166-1328/2015 pro k. ú. Klášter u Vilémova, oba vypracované firmou GEONOVA s. r. o., Havlíčkův Brod.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše citovaných geometrických plánů s tím, že pozemky které nejsou součástí silničních pozemků silnice II/345, II/340, III/3455 v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 1 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Vilémov a naopak pozemky silnicí zastavěné v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 2 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví městysu Vilémov do vlastnictví Kraje Vysočina. Dále odbor majetkový navrhuje pozemky, které rovněž nejsou součásti silničního pozemku odprodat v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 3 do vlastnictví vlastníků sousedních navazujících pozemků. Na těchto pozemcích je opěrná zeď a městys pozemky odmítl převzít. S ohledem na nepotřebnost a v budoucnu ekonomickou zátěž pro Kraj Vysočina uhradí kraj náklady spojené s vkladem kupních smluv do katastru nemovitostí.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaUsnesením 0621/13/2016/RK ze dne 12. 4. 2016 rada kraje rozhodla
* zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu
RK-13-2016-27, př. 1 do vlastnictví městysu Vilémov;
* zveřejnit na úřední desce záměr prodeje pozemků v rozsahu dle materiálu
RK-13-2016-27, př. 2 do vlastnictví fyzických osob přiléhajících pozemků;
doporučila
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-13-2016-20, př. 1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a k. ú. Klášter u Vilémova z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-13-2016-27, př. 2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova z vlastnictví městyse Vilémov do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-13-2016-27, př. 3 do vlastnictví fyzických osob přiléhajících pozemků.

Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a k. ú. Klášter u Vilémova z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova z vlastnictví městyse Vilémov do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 3 do vlastnictví fyzických osob přiléhajících pozemků;
schvaluje
* dodatek č. 1452 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 4;
* dodatek č. 1453 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 5.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz