Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-42

ZK-04-2016-42.doc  ZK-04-2016-42pr01.doc  ZK-04-2016-42pr02.doc  ZK-04-2016-42pr03.doc  ZK-04-2016-42pr04.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíZK-04-2016-42
NázevNabytí nemovitých věcí v k. ú. Týn u Třebíče
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší koupi dvou trafostanic z vlastnictví společnosti E.ON Distribuce a.s do vlastnictví Kraje Vysočina.
OM řeší napájení několika budov, resp. areálů ve vlastnictví kraje elektrickou energií.
Usnesením 1361/23/2015/RK rada kraje rozhodla zařadit nové akce do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2015, kapitoly Nemovitý majetek
přílohy M4 - Sociální věci:
* Domov pro seniory Třebíč, manž. Curieových - výstavba trafostanice;
* Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - výstavba trafostanice;
* Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - výstavba trafostanice;
přílohy M1 - Školství:
* OA a HŠ Třebíč - výstavba trafostanice;
* Střední odborná škola Nové Město na Moravě - výstavba trafostanice.

Na základě požadavku distributora E.ON Distribuce a.s. je třeba u těchto odběrných míst, odebírajících elektřinu z hladiny VN, uvést do souladu se zákonem 406/2000 Sb. podmínky jejich zařazení do správné kategorie odběru. Uvedené příspěvkové organizace odebírají elektřinu z hladiny vysokého napětí a kraj není vlastníkem ani správcem trafostanice (TS), případně samotného transformátoru (TR), přes kterou je dodávka elektřiny realizována.
Výše uvedená odběrná místa byla v minulosti buď vybudována jako společná transformační stanice a z ní realizován odběr jak pro distribuční síť, tak i pro konečného zákazníka zařazeného do kategorie velkoodběr, nebo se jedná o výsledek akce regionálních distributorů, při které bylo nabídnuto bezúplatné převzetí transformační stanice s tím, že bude dodávka přesto, že se tím předávací místo přesouvá z úrovně vysokého napětí (= velkoodběr) na nízké napětí (= maloodběr), zachována v kategorii velkoodběr.
Aktuálně platná energetická legislativa stanovuje a současně distributorovi ukládá povinnost přeřadit tato odběrná místa do správné hladiny, tedy do hladiny nízkého napětí. E.ON Distribuce a.s stanovil termín tohoto srovnání do správných hladin do 30. 9. 2016. Toto přeřazení s sebou nese řadu důsledků, kterými jsou nejen zvýšení vlastní ceny elektřiny a regulovaných složek ceny elektřiny, ale taktéž vznik eventuálních vícenákladů, které úzce souvisejí s vlastním procesem přeřazení, typicky se jedná např. o revize zařízení, apod.
Jako možnost řešení u jednotlivých odběrných míst (pokud má odběratel pronajatý celý výkon transformátoru bez připojení dalších zákazníků), se nabízí koupě trafostanic do vlastnictví kraje za dohodnutou smluvní cenu.
U Domova pro seniory Koutkova-Kubešova se jedná o sloupovou trafostanici č. 601876 umístěnou na pozemku par. č. 48/22 v k. ú. Týn u Třebíče včetně transformátoru o výkonu 400 kVA. Pozemek, na kterém je trafostanice umístěna, je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dle znaleckého posudku na stanovení obvyklé ceny vyhotovené Ing. Lubomírem Krejčím pod č. 3485-1/2016 dne 5. 1. 2016 činí obvyklá cena včetně transformátoru částku 316 000 Kč.
U Domova pro seniory na ul. Manželů Curierových se jedná o zděnou trafostanici č. 601819 umístěnou na pozemku st. par. č. 345, transformátoru o výkonu 400 kVA a technologické části VN a NN. V tomto případě bude předmětem koupě i pozemek st. par. č. 345 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 3486-2/2016 a činí 360 000 Kč, z toho cena pozemku činí 15 200 Kč, cena budovy 163 300 Kč a zbývající částka představuje transformátor a technologickou část. Ke dvěma posledním částkám bude připočtena DPH v příslušné sazbě.
Při předložení návrhu kupní smlouvy na koupi pozemku st. par. č. 345 včetně příslušenství, kterým je budova bez č.p./č.e., je oproti původnímu znění navíc požadována úhrada daně z nabytí nemovitých věcí kupujícím, která v tomto případě bude činit 14 400 Kč.
Návrh řešení Vzhledem k navýšení cen energií v řádech statisíců u jednotlivých odběrných míst v případě přesunu do NN doporučuje OM koupi výše uvedených trafostanic včetně technologií a zastavěného pozemku. U těchto dvou odběrných míst se jako ekonomičtější nabízí odkoupení trafostanic místo výstavby nových.
Potřebné finanční prostředky na realizaci odkupu jsou zařazeny v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, kapitola Nemovitý majetek.
Návrhy kupních smluv jsou obsahem materiálů RK-20-2016-17, př. 1 a př. 2.
Usnesení předpokládá rozhodnout úplatně nabýt trafostanice u Domova pro seniory Koutkova, Kubešova a u Domova pro seniory Manž. Curieových v Třebíči za dohodnutou kupní cenu, včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a schválit dodatky zřizovacích listin domovů pro seniory.
StanoviskaUsnesením 0807/16/2016/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně sloupovou trafostanici č. 601876 umístěnou na pozemku par. č. 48/22 v k. ú. Týn u Třebíče včetně transformátoru o výkonu 400 kVA za dohodnutou kupní cenu ve výši
316 040 Kč a dále zděnou trafostanici č. 601819 umístěnou na pozemku st. par. č. 345
v k. ú. Týn u Třebíče včetně transformátoru o výkonu 400 kVA a technologické části VN a NN a pozemek st. par. č. 345 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 360 000 Kč z vlastnictví společnosti E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 280 85 400 do vlastnictví Kraje Vysočina s tím, že k uvedeným částkám bude připočtena DPH v příslušné sazbě v době uzavření kupních smluv a rozhodla
změnit názvy akcí zařazených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M4 - Sociální věci rozpočtu takto:
Domov pro seniory Třebíč, manž. Curieových - výstavba trafostanice na nový název Domov pro seniory Třebíč, manž. Curieových - pořízení trafostanice;
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - výstavba trafostanice na nový název Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - pořízení trafostanice.

EO nemá připomínky.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně sloupovou trafostanici č. 601876 umístěnou na pozemku par. č. 48/22 v k. ú. Týn u Třebíče včetně transformátoru o výkonu 400 kVA za dohodnutou kupní cenu ve výši 316 000 Kč + DPH v příslušné sazbě a dále pozemek st. par. č. 345 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2, jehož součástí je zděná trafostanice č. 601819 v k. ú. Týn u Třebíče včetně transformátoru o výkonu 400 kVA a technologické části VN a NN za dohodnutou kupní cenu ve výši 360 000 Kč z vlastnictví společnosti E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 280 85 400 do vlastnictví Kraje Vysočina s tím, že částkám za transformátor a technologickou část bude připočtena DPH v příslušné sazbě v době uzavření kupních smluv a dále uhradit daň z nabytí nemovitých věcí dle kupních smluv dle materiálů ZK-04-2016-42, př. 1 a ZK-04-2016-42, př. 2;
schvaluje
* dodatek č 9 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, manž. Curieových dle materiálu ZK-04-2016-42, př. 3;
* dodatek č 8 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova dle materiálu ZK-04-2016-42, př. 4.
Odpovědnost OM
Termín 30. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz