Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-36

ZK-04-2016-36.doc  ZK-04-2016-36pr01.doc  ZK-04-2016-36pr02.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíZK-04-2016-36
NázevDarování pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků obci Kundratice.
Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina.
Obec Kundratice provedla stavbu chodníků v obci Kundratice podél silnice č. III/36044, čímž se zlepšila dopravní a bezpečnostní situace. Stavbou byly dotčeny nově utvořené pozemky par. č. 778/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 150 m2 (ve vlastnictví kraje pouze díly a+ch o výměře 122 m2), par. č. 778/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 59 m2 a par. č. 806/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2034 m2 (ve vlastnictví kraje pouze díly b+h o výměře 66 m2), vše dle geometrického plánu
č. 188-75/2014 a dále par. č. 778/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 288 m2 (ve vlastnictví kraje pouze díl b o výměře 256 m2) a par. č. 56/1 - trvalý travní porost o výměře 5770 m2 (ve vlastnictví kraje pouze díly d+a o výměře 42 m2), vše dle geometrického plánu č. 186-226/2013. Všechny pozemky se nacházejí v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice.
Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 135 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Velké Meziříčí a jejich správou je pověřena příspěvková organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat obci Kundratice části pozemků par. č. 778/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 150 m2 (pouze díly a+ch o výměře 122 m2), par. č. 778/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 59 m2 a par. č. 806/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2034 m2 (pouze díly b+h o výměře 66 m2), vše dle geometrického plánu č. 188-75/2014 a dále par. č. 778/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 288 m2 (pouze díl b o výměře 256 m2) a par. č. 56/1 - trvalý travní porost o výměře 5770 m2 (pouze díly d+a o výměře 42 m2), vše dle geometrického plánu č. 186-226/2013. Všechny pozemky se nacházejí v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice.
Záměr darovat výše uvedený pozemek dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30-ti dnů na úřední desce krajského úřadu byl ke dni konání tohoto zastupitelstva splněn.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat výše uvedené pozemky do vlastnictví obce Kundratice u Rozsoch a schválit dodatkek zřizovací listiny pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní řešení.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a Odbor dopravy a silničního hospodářství s darováním pozemků souhlasí.
Usnesením č. 0786/15/2016/RK rada kraje schválila zveřejnění záměru darovat pozemky obci Kundratice a doporučila zastupitelstvu kraje toto darování schválit.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem z pozemku par. č. 778 v k. ú. Kundratice u Křižanova:
* díly a + ch o výměře 122 m2, nově oddělený pozemek par. č. 778/8 o výměře 59 m2 a díly b + h o výměře 66 m2, všechny díly a pozemek vzniklé dle GP č. 188-75/2014
* díl b o výměře 256 m2, díly d + a o výměře 42 m2, všechny díly vzniklé dle
GP č. 186-226/2013
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice;
schvaluje
dodatek č. 1454 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-36, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz