Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-39

ZK-04-2016-39.doc  ZK-04-2016-39pr01.pdf  ZK-04-2016-39pr01a.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíZK-04-2016-39
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Menhartice
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o budoucí darování části pozemku v k. ú. a obci Menhartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice.
Obec Menhartice zamýšlí postavit chodník v obci na pozemku par. č. 1083/1 v k. ú. Menhartice.
Pozemek par. č. 1083/1 ostatní plocha a silnice o výměře 3827 m2 v k. ú. Menhartice získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl pozemek dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je veden u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Moravské Budějovice v k. ú. a obci Menhartice na LV č. 128.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti vyhovět a uzavřít s obcí Menhartice smlouvu o budoucí darovací smlouvě části pozemku par. č. 1083/1 v k. ú. a obci Menhartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice.
Záměr darování části pozemku par. č. 1083/1 v k.ú. Menhartice zastavěného chodníkem byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Menhartice na straně budoucího obdarovaného.
StanoviskaUsnesením 0875/17/2016/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku par. č. 1083/1 v k.ú. a obci Menhartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě. Krajská správa a údržba silnic Vysočina, provoz Třebíč souhlasí s darováním části pozemku zastavěných chodníky. ODSH také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem vysočina na straně budoucího dárce a obcí Menhartice na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. 1083/1 v k. ú. a obci Menhartice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz