Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-96

ZK-04-2016-96.doc  ZK-04-2016-96pr01.pdf  ZK-04-2016-96pr02.pdf  ZK-04-2016-96pr03.pdf  ZK-04-2016-96pr04.pdf
Číslo materiálu96
Číslo jednacíZK-04-2016-96
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
ZpracovalE. Horná
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 12. 2013 usnesením č. 0511/07/2013/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 č. 11/13 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen Zásady ).
Na základě nabídky ministra zemědělství ke společnému Dotačnímu rámci pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 Kraj Vysočina přistoupil a využil společné notifikace.
Dotační rámec pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 (dále jen Dotační rámec ) byl Ministerstvem zemědělství ČR s Evropskou komisí projednán jako podpora SA 36748 (2013/N).
V případě uvedených příspěvků se jedná o tzv. veřejné podpory ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. července 2014, čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Podpory podléhají notifikaci Evropské komise (jedná se o proces prověření, zda tyto příspěvky nejsou v rozporu s předpisy EU). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Zásady v souladu s Dotačním rámcem. Z důvodu nových Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví ve venkovských oblastech na období 2014 - 2020 byly Zásady upraveny Dodatkem č. 1, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0625/07/2014/ZK s účinností dnem 1. 1. 2015, upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 24. 3. 2015 usnesením č. 0166/02/2015/ZK s účinností dnem schválení a upraveny Dodatkem č. 3, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0649/07/2015/ZK s platností dnem schválení.
Žádosti byly posouzeny podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3. Seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad, (dále jen dotace ) je uveden v materiálu
ZK-04-2016-96, př. 1 a v materiálu ZK-04-2016-96, př. 2. Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu ZK-04-2016-96, př. 1 ve výši 1 039 957 Kč (celkem 22 žádostí a u 2 žádostí byla částka krácena) a dle materiálu ZK-04-2016-96, př. 2 ve výši 1 051 685 Kč (celkem 23 žádostí a u 2 žádostí byla částka krácena). Žádosti, které jsou kráceny, neodpovídají Zásadám, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny odborem životního prostředí a zemědělství, který navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu ZK-04-2016-96, př. 1 a dle materiálu ZK-04-2016-96, př. 2;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2016-96, př. 3 a dle materiálu
ZK-04-2016-96, př. 4.
StanoviskaUsnesením č. 0922/18/2016/RK ze dne 24. 5. 2016 rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-18-2016-17, př. 1;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2016-17, př. 5.

Usnesením č. 1035/20/2016/RK ze dne 7. 6. 2016 rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-20-2016-48, př. 1;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-20-2016-48, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálů ZK-04-2016-96, př. 1
a ZK-04-2016-96, př. 2;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálů ZK-04-2016-96, př. 3 a ZK-04-2016-96, př. 4.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 2016- 12- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz