Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-77

ZK-04-2016-77.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíZK-04-2016-77
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
Zpracoval A. Vlachová, L. Kolčavová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a jejich zprostředkování právnické osobě.
Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky právnickým osobám vykonávající činnost základních škol na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání žáků (dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie) zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.
Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádostí jednotlivých krajských úřadů. MŠMT žádosti vyhodnotilo a Rozhodnutím č. 10968-5/2016 byla Kraji Vysočina přidělena neinvestiční dotace ve výši 9 602 Kč s účelovým určením pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, příspěvkovou organizaci.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 9 602 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace, IČO 47366419.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 24. 5. 2016 usnesením č. 0946/18/2016/RK:
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 9 602 Kč dle materiálu RK-18-2016-41;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 9 602 Kč Základní škole Otokara Březiny, Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 47366419.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 9 602 Kč Základní škole Otokara Březiny, Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 47366419.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červen 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz