Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 4/2016

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2016 konaného dne 21. 6. 2016 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 21. 6. 2016;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2016
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Fischerová, V. Kodet, P. Kučerová.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení následujících bodů do programu jednání:
101. Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
102. Společný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
103. Záměr koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
104. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci
osobám závislým na pomoci jiné osoby návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
105. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
106. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
O. Benc vznesl dotaz, proč nebyl do navrženého programu jednání zařazen Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina na období do roku 2020, přestože tak bylo přislíbeno na předchozím zasedání zastupitelstva kraje.
Své názory k nezařazení zmíněného materiálu vyjádřili i R. Černý a M. Vystrčil.
J. Běhounek uvedl, že materiál nebyl do programu zařazen z důvodu jeho nezbytného dopracování, k němuž bylo přistoupeno na základě připomínek, jež zazněly na odborném semináři určeném pro krajské zastupitele.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném programu jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2016
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015
 5. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Velké Meziříčí a obce Velká Losenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
 7. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 8. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 9. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov
 10. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - schválení navržených podpor
 11. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - schválení navržených podpor
 12. Návrh na schválení projektového záměru - Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
 13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016
 14. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019
 15. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015
 16. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2015
 17. Veřejná zakázka na stavební práce II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
 18. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
 19. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Bezpečná silnice 2016
 20. Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury
 21. Příprava projektu II/360 Třebíč - Střítež k předložení do OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika
 22. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 23. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
 24. Darování pozemku v k. ú. Radostovice u Lipničky, obec Světlá nad Sázavou
 25. Prodej pozemku v k. ú. Chotěměřice a obci Hněvkovice
 26. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Dolní Rozsíčka
 27. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Předín
 28. Darování pozemků v k. ú. a obci Telč
 29. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
 30. Uzavření budoucí darovací smlouvy v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
 31. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 32. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 33. Majetkoprávní příprava stavby II/405 Jihlava most ev. č. 405-001
 34. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
 35. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/345, II/340, III/3455 Vilémov
 36. Darování pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
 37. Prodej pozemku v k. ú. Střítež u Černovic
 38. Prodej pozemků v k. ú. a obci Lidmaň
 39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Menhartice
 40. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 41. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Číhalín
 42. Nabytí nemovitých věcí v k. ú. Týn u Třebíče
 43. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 44. Předání pozemků v k. ú. Budkov do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 45. Předání pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 46. Předání nabytých pozemků v k. ú. Příseka do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 47. Předání nabytých pozemků do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 48. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
 49. Změny na majetku kraje při stavbě I/19 Kámen, obchvat
 50. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Křižanov
 51. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Horní Kosov
 52. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
 53. Darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
 54. Koupě pozemků v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
 55. Předání pozemků v k.ú. Chlístov u Okrouhlice a v k.ú. Okrouhlice do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 56. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
 57. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 58. Uzavření kupní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
 59. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 60. Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 61. Výstavba Krajské knihovny Vysočiny, koordinace záměru s městem Havlíčkův Brod
 62. Koupě nemovitostí pro akci Transformace Domova Háj I.
 63. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
 64. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016
 65. Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 66. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015
 67. Profil Kraje Vysočina - červen 2016
 68. Projekt SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
 69. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 70. Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu RUMOBIL (Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020)
 71. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 72. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 73. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2016
 74. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 75. Projekt MINDtheENERGY (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
 76. Teritoriální pakt zaměstnanosti
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany
 79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016
 80. Změny ve školském rejstříku
 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
 82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
 83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016
 84. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
 85. Poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 86. Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 vzdělávání, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh rozpočtového opatření
 87. Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina - převod služeb speciálně pedagogického centra ze Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
 88. Návrh na zajištění financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
 89. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 90. Doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do předfinancování projektů
 91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
 92. Rozhodnutí o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2016 - 2018, zásady pro poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu
 93. Projekt Central Europe Waste (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
 94. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
 95. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací
 96. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 97. Informace o podkladech k řešení problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina
 98. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2015
 99. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
 100. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
 101. Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
 102. Společný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
 103. Záměr koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
 104. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 105. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
 106. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
 107. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0271/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Zdeněk Kopecký a Ing. Tomáš Kučera.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0272/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Zdeňka Kopeckého a Ing. Tomáše Kučeru ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Vystrčil požádal o upřesnění k materiálu:
 • Návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016 (RK-17-2016-43.doc)
M. Houška vznesl dotazy týkající se materiálů:
 • Smlouva o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016 (RK-19-2016-22.doc)
 • Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu (RK-18-2016-33.doc)
 • Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 (RK-17-2016-37.doc)
O. Benc se zajímal o doplňující informace k níže uvedeným bodům:
 • Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče - rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení (RK-17-2016-77.doc)
 • Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče (RK-17-2016-78.doc)
V. Kaňkovský vznesl dotazy vztahující se k materiálu:
 • Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016 (RK-19-2016-48.doc)
K vzneseným dotazům se vyjádřili L. Joukl, M. Kružíková, V. Novotný, M. Hyský.
J. Běhounek přislíbil dodatečné zaslání požadovaných písemných podkladů.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0273/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-02.doc, ZK-04-2016-02, př. 1, ZK-04-2016-02, př. 2, ZK-04-2016-02, př. 3, ZK-04-2016-02, př. 4, ZK-04-2016-02, př. 5, ZK-04-2016-02, př. 6

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům o činnosti krajského úřadu v uplynulém období zastupitele krátce informoval o úspěšném umístění Krajského úřadu Kraje Vysočina v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ respekt k rovným příležitostem, pořádané Ministerstvem vnitra ČR a otevřel rozpravu.
M. Houška požádal o písemné vyjádření k problematice nebezpečných látek v kraji a k prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami.
M. Vystrčil se zajímal o pilotní projekt kraje - Informační systém registru smluv.
Z. Kadlec zodpověděl vznesené dotazy a M. Houškovi přislíbil zaslání podrobnějších písemných informací.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0274/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-03.doc, ZK-04-2016-03, př. 1, ZK-04-2016-03, př. 2, ZK-04-2016-03, př. 3

04. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0275/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálu ZK-04-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-04.doc, ZK-04-2016-04, př. 1

05. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0276/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 dle materiálu ZK-04-2016-05, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 607 854 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 dle materiálu ZK-04-2016-05, př. 2;
zamítá
žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 dle materiálu ZK-04-2016-05, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 7 854 Kč při současném snížení § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 7 854 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-05.doc, ZK-04-2016-05, př. 1, ZK-04-2016-05, př. 2, ZK-04-2016-05, př. 3, ZK-04-2016-05, př. 4

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Velké Meziříčí a obce Velká Losenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti města Velké Meziříčí a obce Velká Losenice o poskytnutí dotace na zakoupení nových hasičských vozidel.
R. Necid a J. Komínek oznámili v souvislosti se schvalovaným materiálem, ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0277/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Městu Velké Meziříčí, IČO 00295671 ve výši 500 000 Kč a Obci Velká Losenice, IČO 00295655 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-04-2016-06, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2016-06, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-06.doc, ZK-04-2016-06, př. 1, ZK-04-2016-06, př. 2, ZK-04-2016-06, př. 3, ZK-04-2016-06, př. 4

07. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0278/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 8 896 466 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-04-2016-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2016-07, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512  Požární ochrana dobrovolná část o částku 8 896 466 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 896 466 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-07.doc, ZK-04-2016-07, př. 1, ZK-04-2016-07, př. 2

08. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu udělení odměn členům výborů a komisí za období 1. 12. 2015 - 31. 5. 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0279/04/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-08.doc, ZK-04-2016-08, př. 1, ZK-04-2016-08, př. 2, ZK-04-2016-08, př. 3

09. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření smluv o zřízení služebností po dokončení výše uvedené akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0280/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvy o zřízení služebnosti mezi vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy jako povinnými ze služebnosti a Krajem Vysočina jako oprávněným ze služebnosti, spočívající ve zřízení a provozování stavby „Rozšíření krajské datové sítě ROWANet křižovatka silnic II/351 a II/602 Řehořov” na pozemcích v k. ú. Řehořov a obci Kamenice a v k. ú. a obci Věžnice a s tím souvisejícím právem vstupu a vjezdu oprávněného ze služebnosti inženýrské sítě (Kraje Vysočina) či jeho dodavatelů na pozemky za účelem údržby a provádění oprav stavby za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 50 Kč/bm dle materiálů ZK-04-2016-09, př. 1, ZK-04-2016-09, př. 2, ZK-04-2016-09, př. 3 a ZK-04-2016-09, př. 4;
 • uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě, spočívající ve zřízení a provozování stavby „Rozšíření krajské datové sítě ROWANet křižovatka silnic II/351 a II/602 Řehořov” na pozemku par. č. 1197/1 v obci Kamenice a katastrálním území Řehořov a s tím souvisejícím právem vstupu a vjezdu oprávněného ze služebnosti inženýrské sítě (Kraje Vysočina) či jeho dodavatelů na pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 1 000 Kč dle materiálu ZK-04-2016-09, př. 5.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-09.doc, ZK-04-2016-09, př. 1, ZK-04-2016-09, př. 2, ZK-04-2016-09, př. 3, ZK-04-2016-09, př. 4, ZK-04-2016-09, př. 5, ZK-04-2016-09, př. 6, ZK-04-2016-09, př. 7

10. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - schválení navržených podpor
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o dotacích v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2016“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0281/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2016“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2016-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2016-10, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2016“ žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2016-10, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-10.doc, ZK-04-2016-10, př. 1, ZK-04-2016-10, př. 2, ZK-04-2016-10, př. 3

11. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - schválení navržených podpor
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2016“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0282/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2016“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2016-11, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2016-11, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2016“ žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2016-11, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-11.doc, ZK-04-2016-11, př. 1, ZK-04-2016-11, př. 2, ZK-04-2016-11, př. 3

12. Návrh na schválení projektového záměru - Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení projektový záměr Nemocnice Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0283/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s realizací plánovaného projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu;
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ v souladu s materiály ZK-04-2016-12, př. 1, ZK-04-2016-12, př. 2ZK-04-2016-12, př. 3 předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 99 mil. Kč poskytnutím zápůjčky, včetně průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt schválen řídícím orgánem.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-12.doc, ZK-04-2016-12, př. 1, ZK-04-2016-12, př. 2, ZK-04-2016-12, př. 3

13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0284/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden duben 2016 dle materiálu ZK-04-2016-13, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. června 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-13.doc, ZK-04-2016-13, př. 1

14. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s rozpočtovým výhledem Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019.
M. Plodík přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
R. Černý vznesl dotaz k současné finanční situaci krajských nemocnic.
V. Novotný doplnil předložený materiál o informace týkající se hospodaření krajských nemocnic.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0285/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 dle materiálu ZK-04-2016-14, př. 1;
bere na vědomí
rozpis rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 dle materiálu ZK-04-2016-14, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2016-14, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-14.doc, ZK-04-2016-14, př. 1, ZK-04-2016-14, př. 2, ZK-04-2016-14, př. 3

15. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015.
M. Plodík přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0286/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2015 bez výhrad;
schvaluje
Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálu ZK-04-2016-15, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-15.doc, ZK-04-2016-15, př. 1

16. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2015
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o předložené účetní závěrce Kraje Vysočina.
M. Plodík přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0287/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2015.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-16.doc, ZK-04-2016-16, př. 1, ZK-04-2016-16, př. 2, ZK-04-2016-16, př. 3, ZK-04-2016-16, př. 4, ZK-04-2016-16, př. 5, ZK-04-2016-16, př. 6, ZK-04-2016-16, př. 7, ZK-04-2016-16, př. 8, ZK-04-2016-16, př. 9

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 17 22 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

17. Veřejná zakázka na stavební práce II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
Usnesení 0288/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit Odůvodnění veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 v rozsahu materiálu ZK-04-2016-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-17.doc, ZK-04-2016-17, př. 1

18. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
Usnesení 0289/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců pro oblast Znojemska s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-04-2016-18, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-18.doc, ZK-04-2016-18, př. 1

19. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Bezpečná silnice 2016
Usnesení 0290/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2016“ žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu ZK-04-2016-19, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2016“ žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu ZK-04-2016-19, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2016-19, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-19.doc, ZK-04-2016-19, př. 1, ZK-04-2016-19, př. 2, ZK-04-2016-19, př. 3

20. Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury
Usnesení 0291/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury dle materiálu ZK-04-2016-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-20.doc, ZK-04-2016-20, př. 1

21. Příprava projektu II/360 Třebíč - Střítež k předložení do OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika
Usnesení 0292/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovým partnerem dle materiálu ZK-04-2016-21, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 22. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-21.doc, ZK-04-2016-21, př. 1, ZK-04-2016-21, př. 2, ZK-04-2016-21, př. 3

22. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
Usnesení 0293/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0525/06/2015/ZK tak, že materiál ZK-06-2015-52, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2016-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-22.doc, ZK-04-2016-22, př. 1, ZK-04-2016-22, př. 2, ZK-04-2016-22, př. 3

23. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o předloženém Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
O. Benc požádal o upřesňující informace týkající se výše uvedené veřejné zakázky.
L. Joukl doplnil předložený materiál o požadované informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0294/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina v rozsahu materiálu ZK-04-2016-23, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 06. 2016
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdrželo se 10.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-23.doc, ZK-04-2016-23, př. 1

101. Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019.
M. Vystrčil požádal o doplňující informace týkající se podepsání předloženého návrhu Smlouvy.
L. Joukl ve své reakci mj. zdůvodnil předložení tohoto dodatečného materiálu na jednání zastupitelstva kraje č. 4/2016.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0295/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o způsobu zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019;
rozhoduje
o spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019 v intencích návrhu „Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019“ dle materiálu ZK-04-2016-101, př. 3;
ukládá
 • hejtmanovi kraje dojednat finální text „Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019“;
 • hejtmanovi kraje předložit podepsanou „Smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019“ Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí, a to na jeho nejbližším jednání, v případě zásadní změny obsahu Smlouvy svolat mimořádné zasedání zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-101.doc, ZK-04-2016-101, př. 1, ZK-04-2016-101, př. 2, ZK-04-2016-101, př. 3

102. Společný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informace o návrhu společného postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy po 1. 5. 2017.
Ze zasedání se omluvil F. Bradáč.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0296/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o návrhu společného postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy po 1. 5. 2017;
ukládá
 • hejtmanovi kraje dojednat finální text „Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy“;
 • hejtmanovi kraje předložit podepsané „Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy“ Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí, a to na jeho nejbližším jednání, v případě zásadní změny obsahu Memoranda svolat mimořádné zasedání zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-102.doc, ZK-04-2016-102, př. 1, ZK-04-2016-102, př. 2, ZK-04-2016-102, př. 3, ZK-04-2016-102, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 24 60, 62, 63, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

24. Darování pozemku v k. ú. Radostovice u Lipničky, obec Světlá nad Sázavou
Usnesení 0297/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 385/2 ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 54 m2 oddělený GP č. 119-273/2015 z pozemku par. č. 385 v k. ú. Radostovice u Lipničky, obec Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 1446 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-24, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-24.doc, ZK-04-2016-24, př. 1, ZK-04-2016-24, př. 2

25. Prodej pozemku v k. ú. Chotěměřice a obci Hněvkovice
Usnesení 0298/04/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-25.doc, ZK-04-2016-25, př. 1, ZK-04-2016-25, př. 2, ZK-04-2016-25, př. 2a, ZK-04-2016-25, př. 3

26. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Dolní Rozsíčka
Usnesení 0299/04/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-26.doc, ZK-04-2016-26, př. 1, ZK-04-2016-26, př. 1a, ZK-04-2016-26, př. 2

27. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Předín
Usnesení 0300/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Povodím Moravy, s.p. jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací jako investorem stavby „Část VIII III/4026, III/4027 Předín průtah“, na pozemku par. č. 2554 v katastrálním území a obci Předín dle materiálu ZK-04-2016-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-27.doc, ZK-04-2016-27, př. 1

28. Darování pozemků v k. ú. a obci Telč
Usnesení 0301/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 7416/8 o výměře 422 m2, par. č. 7416/10 o výměře 549 m2 a par. č. 7424/9 o výměře 11 m2 oddělené z pozemků par. č. 7416/1 a par. č. 7424/1 dle geometrického plánu č. 2180-17/2015 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
schvaluje
dodatek č. 1448 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-28.doc, ZK-04-2016-28, př. 1, ZK-04-2016-28, př. 2

29. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
Usnesení 0302/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem par. č. 38/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 v katastrálním území Slavkovice a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1449 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-29.doc, ZK-04-2016-29, př. 1, ZK-04-2016-29, př. 2

30. Uzavření budoucí darovací smlouvy v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
Usnesení 0303/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Salačova Lhota smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod úseků silnic II/128, III/1288 a III/12419 a těmito úseky silnic zastavěných pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-30, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. srpna 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-30.doc, ZK-04-2016-30, př. 1, ZK-04-2016-30, př. 2, ZK-04-2016-30, př. 3

31. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0304/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně převést nově utvořený pozemek dle geometrického plánu č. 2261-63/2014 par. č. 2892/4 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 689 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví firmy KOVO ROPÁK s.r.o., IČO 27679802, Rozsochy 129, 592 57 za kupní cenu 60 000 Kč;
 • úplatně nabýt nově utvořený pozemek dle geometrického plánu č. 2261-63/2014 par. č. 2922/4 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 112 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví firmy KOVO ROPÁK s.r.o., IČO 27679802, Rozsochy 129, 592 57 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 10 000 Kč;
schvaluje
dodatek č. 1450 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-31.doc, ZK-04-2016-31, př. 1, ZK-04-2016-31, př. 2

32. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0305/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu, za podmínek a v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-32.doc, ZK-04-2016-32, př. 1, ZK-04-2016-32, př. 2, ZK-04-2016-32, př. 3, ZK-04-2016-32, př. 4

33. Majetkoprávní příprava stavby II/405 Jihlava most ev. č. 405-001
Usnesení 0306/04/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-33.doc, ZK-04-2016-33, př. 1, ZK-04-2016-33, př. 2

34. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
Usnesení 0307/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2016-34, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví obce Nové Syrovice;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2016-34, př. 2 do vlastnictví obce Nové Syrovice z vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1451 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-34, př. 3.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-34.doc, ZK-04-2016-34, př. 1, ZK-04-2016-34, př. 2, ZK-04-2016-34, př. 3, ZK-04-2016-34, př. 4

35. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/345, II/340, III/3455 Vilémov
Usnesení 0308/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a k. ú. Klášter u Vilémova z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova z vlastnictví městyse Vilémov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 3 do vlastnictví fyzických osob přiléhajících pozemků;
schvaluje
 • dodatek č. 1452 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 4;
 • dodatek č. 1453 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-35, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-35.doc, ZK-04-2016-35, př. 1, ZK-04-2016-35, př. 2, ZK-04-2016-35, př. 3, ZK-04-2016-35, př. 4, ZK-04-2016-35, př. 5, ZK-04-2016-35, př. 6, ZK-04-2016-35, př. 7

36. Darování pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
Usnesení 0309/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem z pozemku par. č. 778 v k. ú. Kundratice u Křižanova:
 • díly „a + ch“ o výměře 122 m2, nově oddělený pozemek par. č. 778/8 o výměře 59 m2 a díly „b + h“ o výměře 66 m2, všechny díly a pozemek vzniklé dle GP č. 188-75/2014
 • díl „b“ o výměře 256 m2, díly „d + a“ o výměře 42 m2, všechny díly vzniklé dle GP č. 186-226/2013
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice;
schvaluje
dodatek č. 1454 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-36.doc, ZK-04-2016-36, př. 1, ZK-04-2016-36, př. 2

37. Prodej pozemku v k. ú. Střítež u Černovic
Usnesení 0310/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 481/3 ostatní plocha, silnice o výměře 160 m2 v k. ú. Střítež u Černovic a obec Černovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec za cenu 61 Kč/m2 a DPH s tím, že kupující uhradí zároveň kolek v hodnotě 1000 Kč pro vklad smlouvy do katastru nemovitostí a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí;
schvaluje
dodatek č. 1455 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-37.doc, ZK-04-2016-37, př. 1, ZK-04-2016-37, př. 2

38. Prodej pozemků v k. ú. a obci Lidmaň
Usnesení 0311/04/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-38.doc, ZK-04-2016-38, př. 1, ZK-04-2016-38, př. 2, ZK-04-2016-38, př. 3

39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Menhartice
Usnesení 0312/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem vysočina na straně budoucího dárce a obcí Menhartice na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. 1083/1 v k. ú. a obci Menhartice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-39.doc, ZK-04-2016-39, př. 1, ZK-04-2016-39, př. 1a

40. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Usnesení 0313/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
po zkolaudování stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba a vyřazení části původní silnice II/353 ze silniční sítě:
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jamné pozemky a stavby v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-40, př. 2 v k.ú. Jamné u Jihlavy a v k.ú. Rytířsko;
 • nabýt darem z vlastnictví obce Jamné do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-40, př. 3;
schvaluje
dodatek č. 1457 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-40.doc, ZK-04-2016-40, př. 1, ZK-04-2016-40, př. 2, ZK-04-2016-40, př. 3, ZK-04-2016-40, př. 4, ZK-04-2016-40, př. 5

41. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Číhalín
Usnesení 0314/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle geometrického plánu č. 305-8212/2015 v k.ú. a obci Číhalín par. č. 1458/2 díl „n“ o výměře 23 m 2 a pozemek par. č. 1462/159 díly „a+d+g+h+m“ o výměře 371 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhalín;
 • nabýt darem pozemky dle geometrického plánu č. 305-8212/2015 v k.ú. a obci Číhalín par. č. 1/2 díl „k“ o výměře 10 m2 , par. č. 21/4 o výměře 6 m2 , par. č. 1442/5 díl „f“ o výměře 27 m 2, par. č. 1462/134 díl „c“ o výměre 21 m2, par. č. 1501 díl „j“ o výměře 27 m 2 z vlastnictví obce Číhalín do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1458 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-41, př. 1;
 • dodatek č. 1459 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-41.doc, ZK-04-2016-41, př. 1, ZK-04-2016-41, př. 2, ZK-04-2016-41, př. 3, ZK-04-2016-41, př. 3a

42. Nabytí nemovitých věcí v k. ú. Týn u Třebíče
Usnesení 0315/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně sloupovou trafostanici č. 601876 umístěnou na pozemku par. č. 48/22 v k. ú. Týn u Třebíče včetně transformátoru o výkonu 400 kVA za dohodnutou kupní cenu ve výši 316 000 Kč + DPH v příslušné sazbě a dále pozemek st. par. č. 345 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2, jehož součástí je zděná trafostanice č. 601819 v k. ú. Týn u Třebíče včetně transformátoru o výkonu 400 kVA a technologické části VN a NN za dohodnutou kupní cenu ve výši 360 000 Kč z vlastnictví společnosti E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 280 85 400 do vlastnictví Kraje Vysočina s tím, že částkám za transformátor a technologickou část bude připočtena DPH v příslušné sazbě v době uzavření kupních smluv a dále uhradit daň z nabytí nemovitých věcí dle kupních smluv dle materiálů ZK-04-2016-42, př. 1 a ZK-04-2016-42, př. 2;
schvaluje
 • dodatek č 9 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, manž. Curieových dle materiálu ZK-04-2016-42, př. 3;
 • dodatek č 8 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova dle materiálu ZK-04-2016-42, př. 4.
odpovědnost: OM
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-42.doc, ZK-04-2016-42, př. 1, ZK-04-2016-42, př. 2, ZK-04-2016-42, př. 3, ZK-04-2016-42, př. 4

43. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0316/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-04-2016-43, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-43.doc, ZK-04-2016-43, př. 1, ZK-04-2016-43, př. 2, ZK-04-2016-43, př. 2a

44. Předání pozemků v k. ú. Budkov do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0317/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1460 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-44.doc, ZK-04-2016-44, př. 1

45. Předání pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0318/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1461 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-45.doc, ZK-04-2016-45, př. 1, ZK-04-2016-45, př. 2

46. Předání nabytých pozemků v k. ú. Příseka do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0319/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1462 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-46.doc, ZK-04-2016-46, př. 1

47. Předání nabytých pozemků do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0320/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 1463 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-47, př. 1;
 • dodatek č. 1464 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-47, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-47.doc, ZK-04-2016-47, př. 1, ZK-04-2016-47, př. 2

48. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
R. Necid a J. Komínek oznámili v souvislosti se schvalovaným materiálem, ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0321/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 703/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. 702/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, za kupní cenu 5 550 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena formou bezúročných splátek takto: 1. splátka ve výši 2 775 000 Kč v termínu do pěti měsíců od podpisu kupní smlouvy, 2. splátka ve výši 2 775 000 Kč v termínu do 31. 3. 2017;
schvaluje
dodatek č. 12 Zřizovací listiny Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, dle materiálu ZK-04-2016-48, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-48.doc, ZK-04-2016-48, př. 1, ZK-04-2016-48, př. 2, ZK-04-2016-48, př. 3

49. Změny na majetku kraje při stavbě I/19 Kámen, obchvat
M. Houška požádal o zaslání situačního nákresu tohoto obchvatu.
Usnesení 0322/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/19 Kámen, obchvat, dle materiálu ZK-04-2016-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-49.doc, ZK-04-2016-49, př. 1

50. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Křižanov
Usnesení 0323/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a městysem Křižanov jako budoucím povinným ze služebnosti na akci „Domov Kamélie Křižanov - trafostanice“ na pozemcích par. č. 2286 a par. č. 240 v k. ú. a obci Křižanov dle materiálu ZK-04-2016-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-50.doc, ZK-04-2016-50, př. 1, ZK-04-2016-50, př. 2

51. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Horní Kosov
Usnesení 0324/04/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-51.doc, ZK-04-2016-51, př. 1, ZK-04-2016-51, př. 2

52. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0325/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést spoluvlastnický podíl 109/250 budovy Domanín č.p. 136, zemědělské stavby v k. ú.. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem, včetně součástí a příslušenství, za kupní cenu 1 550 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Společnosti Bohuňov, a.s., se sídlem č.p. 40, 593 01 Bohuňov, IČO 25317652, s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena formou bezúročných splátek takto: 1. splátka ve výši 550 000 Kč v termínu do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy, 2. splátka ve výši 500 000 Kč v termínu do 30. 11. 2017, 3. splátka ve výši 500 000 Kč v termínu do 30. 11. 2018; kupní smlouva bude uzavřena s rozvazující podmínkou uplatnění předkupního práva pro vlastníka pozemku, na němž se nachází převážná část budovy; pro případ neuhrazení některé splátky kupní ceny ve sjednané výši a termínu, bude prodávající oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč, včetně možnosti odstoupení od kupní smlouvy;
schvaluje
dodatek č. 29 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko technické Bystřice nad Pernštejnem, dle materiálu ZK-04-2016-52, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-52.doc, ZK-04-2016-52, př. 1, ZK-04-2016-52, př. 2, ZK-04-2016-52, př. 3

53. Darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Usnesení 0326/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 995/3 ostatní plocha, o výměře 622 m2 a část pozemku par. č. 2429 dle návrhu geometrického plánu č. plánu 5998/39567/2016, označenou jako nově vzniklý pozemek par. č. 2429/1, ostatní plocha, o výměře 1277 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-53.doc, ZK-04-2016-53, př. 1, ZK-04-2016-53, př. 2, ZK-04-2016-53, př. 3

54. Koupě pozemků v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0327/04/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-54.doc, ZK-04-2016-54, př. 1, ZK-04-2016-54, př. 2, ZK-04-2016-54, př. 3

55. Předání pozemků v k.ú. Chlístov u Okrouhlice a v k.ú. Okrouhlice do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0328/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1465 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-55.doc, ZK-04-2016-55, př. 1

56. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
Usnesení 0329/04/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-56.doc, ZK-04-2016-56, př. 1, ZK-04-2016-56, př. 2

57. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0330/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-57, př. 1 od obce Nová Ves u Chotěboře;
 • nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek od SODO DUO, spol. s r.o. se sídlem Nová Ves u Chotěboře č.p. 180, IČ 60915480 za cenu, za podmínek a v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-57, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-57.doc, ZK-04-2016-57, př. 1, ZK-04-2016-57, př. 2, ZK-04-2016-57, př. 3, ZK-04-2016-57, př. 4

58. Uzavření kupní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
Usnesení 0331/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně kupujícího a společností České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 na straně prodávajícího, kupní smlouvu dle materiálu ZK-04-2016-58, př. 1, na pozemky dle GP č. 494-406/2015 par. č. 375/40 o výměře 22 m2 a dle GP č. 501-896/2015 par. č. 375/42 o výměře 132 m2 v k. ú. Okrouhlice za dohodnutou kupní cenu 25 000 Kč, v rámci stavby „II/150 Okrouhlice most ev. č. 150-022“;
schvaluje
dodatek č. 1466 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-58, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-58.doc, ZK-04-2016-58, př. 1, ZK-04-2016-58, př. 2, ZK-04-2016-58, př. 3, ZK-04-2016-58, př. 3a, ZK-04-2016-58, př. 3b, ZK-04-2016-58, př. 3c

59. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0332/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2016-59, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-59.doc, ZK-04-2016-59, př. 1

60. Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0333/04/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-60.doc, ZK-04-2016-60, př. 1, ZK-04-2016-60, př. 2

62. Koupě nemovitostí pro akci Transformace Domova Háj I.
Usnesení 0334/04/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-62.doc, ZK-04-2016-62, př. 1, ZK-04-2016-62, př. 2

63. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
Usnesení 0335/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemků par. č. 98 zahrada o výměře 1073 m2, par. č. 103 zahrada o výměře 1237 m2, par. č. 104/1 zahrada o výměře 1594 m2 a pozemků par. č. 2654 ostatní plocha o výměře 245 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov o výměře cca 2000 m2 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 740 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-63.doc, ZK-04-2016-63, př. 1

61. Výstavba Krajské knihovny Vysočiny, koordinace záměru s městem Havlíčkův Brod
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavření Smlouvy o financování a zdůvodnil její předloženou upravenou podobu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0336/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu dle materiálu ZK-04-2016-61, př. 1upr1;
 • požádat Město Havlíčkův Brod o bezúplatný převod částí pozemků par. č. st. 6157, par. č. 1876/5, 1876/31, 1876/32 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod potřebných pro výstavbu budovy Krajské knihovny Vysočiny z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • vyhlásit záměr darovat Městu Havlíčkův Brod části pozemků par. č. 3051/1 a 3051/7, pozemků par. č. 3051/5, 3051/6, 3051/11, 3051/12, 3051/16, 3051/17, 3051/32, 3051/34, 3051/40, 3051/41, 3051/46 a spoluvlastnického podílu k pozemkům par. č. 3051/37 a 3051/38, vše v k.ú. a obci Havlíčkův Brod včetně pozemní komunikace pro motorová vozidla a chodníku pro pěší na těchto a dalších pozemcích se nacházejících (odbočka z ulice Kyjovská k areálu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a podél hřiště v areálu školy k polní cestě, kanalizace od areálu školy a bytového domu k ulici Kyjovská, veřejného osvětlení podél chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, přičemž darování bude vázáno na splnění následujících podmínek:
 • bezúplatný převod částí pozemků par. č. st. 6157, par. č. 1876/5, 1876/31, 1876/32 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje;
 • uzavření smlouvy o financování dle materiálu ZK-04-2016-61, př. 1upr1;
 • uzavření Smlouvy o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem.
odpovědnost: OM, OKPPCR
termín: 30. září 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-61.doc, ZK-04-2016-61, př. 1

103. Záměr koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu vyhlášení záměru koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0337/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
deklaruje
záměr kraje úplatně nabýt pozemky par. č. 3942/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e, par. č. 3942/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e, par. č. 3942/13 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 6 277 m2 a par. č. 3943 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e, vše v k.ú. a obci Jihlava z vlastnictví České republiky České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, IČO: 00006963 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 14 800 000 Kč.
odpovědnost: OM
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-103.doc, ZK-04-2016-103, př. 1

64. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu schválit Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016.
M. Černá tlumočila doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0338/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016 dle § 7 odst. 2 písm. c) a 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2016-64, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-64.doc, ZK-04-2016-64, př. 1, ZK-04-2016-64, př. 2, ZK-04-2016-64, př. 3

65. Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 žadatelům.
M. Černá tlumočila doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0339/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akce v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina žadateli uvedenému v materiálu ZK-04-2016-65, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-04-2016-65, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu ZK-04-2016-65, př. 2;
 • neposkytnout dotaci obci Bezděkov dle materiálu ZK-04-2016-65, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-65.doc, ZK-04-2016-65, př. 1, ZK-04-2016-65, př. 2, ZK-04-2016-65, př. 3, ZK-04-2016-65, př. 4

66. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zpracované vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015.
M. Černá tlumočila doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0340/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálů ZK-04-2016-66, př. 1, ZK-04-2016-66, př. 2 a ZK-04-2016-66, př. 3;
ukládá
Radě Kraje Vysočina předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016 do 30. června 2017.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-66.doc, ZK-04-2016-66, př. 1, ZK-04-2016-66, př. 2, ZK-04-2016-66, př. 3

67. Profil Kraje Vysočina - červen 2016
M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina.
M. Černá tlumočila doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0341/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2016-67, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-67.doc, ZK-04-2016-67, př. 1, ZK-04-2016-67, př. 2

68. Projekt SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci daného projektu.
M. Černá tlumočila doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
O. Benc vyjádřil svůj negativní postoj k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0342/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 5 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-68.doc, ZK-04-2016-68, př. 1

69. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh udělit cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Lípa.
M. Černá tlumočila doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0343/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Lípa, se sídlem Lípa 93, 582 57 Lípa, IČO: 00267805;
poskytuje
dar obci Lípa, se sídlem Lípa 93, 582 57 Lípa, IČO: 00267805, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu ZK-04-2016-69, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-69.doc, ZK-04-2016-69, př. 1, ZK-04-2016-69, př. 2

70. Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu RUMOBIL (Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020)
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený k přípravě a realizaci uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0344/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 6 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k přípravě a realizaci projektu RUMOBIL s tím, že finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-70.doc

71. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 obcím. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0345/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2016-71, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-04-2016-71, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2016-71, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-71.doc, ZK-04-2016-71, př. 1, ZK-04-2016-71, př. 2

72. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu vzít na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020.
O. Benc vyjádřil své stanovisko k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0346/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-04-2016-72, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-72.doc, ZK-04-2016-72, př. 1

73. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2016
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích v rámci grantového programu Naše škola 2016 subjektům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0347/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-73.doc, ZK-04-2016-73, př. 1, ZK-04-2016-73, př. 2, ZK-04-2016-73, př. 3, ZK-04-2016-73, př. 4, ZK-04-2016-73, př. 5

74. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský kraje informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0348/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 1 439 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 439 800 Kč na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV“ v roce 2016.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-74.doc, ZK-04-2016-74, př. 1, ZK-04-2016-74, př. 2

75. Projekt MINDtheENERGY (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
M. Hyský upřesnil zastupitelstvu kraje návrh schválit povinné přílohy projektové žádosti a zajištění předfinancování a spolufinancování projektu MINDtheENERGY. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0349/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu MINDtheENERGY v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2016-75, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 23. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-75.doc, ZK-04-2016-75, př. 1, ZK-04-2016-75, př. 1a

76. Teritoriální pakt zaměstnanosti
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh vyhradit si rozhodnutí o uzavření dohody o spolupráci.
M. Vystrčil ve svém komentáři vyjádřil svůj názor k předloženému materiálu.
Své stanovisko k danému materiálu sdělil i O. Benc.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0350/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-76.doc, ZK-04-2016-76, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 77 - 86 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
Usnesení 0351/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 9 602 Kč Základní škole Otokara Březiny, Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-77.doc

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany
Usnesení 0352/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců v roce 2016 ve výši 78 250 Kč Základní škole Otakara Březiny, Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-78.doc

79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016
Usnesení 0353/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2016-79, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-79.doc, ZK-04-2016-79, př. 1

80. Změny ve školském rejstříku
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0354/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-04-2016-80, př. 1, kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 4A, 4B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-80.doc, ZK-04-2016-80, př. 1

81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
Usnesení 0355/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 ve výši 100 000 Kč Základní škole Pacov, IČO 75000474.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-81.doc

82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
Usnesení 0356/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí v roce 2016 ve výši 33 002 Kč Základní škole a mateřské škole Štoky, příspěvkové organizaci, IČO 75016362.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-82.doc

83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016
Usnesení 0357/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 ve výši 387 700 Kč dle materiálu ZK-04-2016-83, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-83.doc, ZK-04-2016-83, př. 1

84. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
Usnesení 0358/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2016 v celkové výši 7 428 254 Kč dle tabulky materiálu ZK-04-2016-84, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2016-84, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-84.doc, ZK-04-2016-84, př. 1, ZK-04-2016-84, př. 2, ZK-04-2016-84, př. 3, ZK-04-2016-84, př. 4

85. Poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0359/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419  Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu ZK-04-2016-85, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2016-85, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-85.doc, ZK-04-2016-85, př. 1

86. Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 vzdělávání, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh rozpočtového opatření
Usnesení 0360/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč - stavební úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B ve výši max. 225,7 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 136,7 mil. Kč); částka do výše 32 mil. Kč na realizaci úprav v budově A bude uvolněna dle potřeby, ostatní prostředky budou uvolňovány, pokud bude projekt vybrán k realizaci;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 ve výši max. 26,5 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 3 mil. Kč); prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec ve výši max. 77,3 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 9,4 mil. Kč), částka do výše 1,8 mil. Kč na zpracování stavební dokumentace bude uvolněna dle potřeby, ostatní prostředky budou uvolňovány, pokud bude projekt vybrán k realizaci;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie ve výši max. 25,5 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 0,8 mil. Kč), pokud bude projekt vybrán k realizaci.
odpovědnost: OŠMS, OM, Projektová kancelář
termín: 27. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-86.doc, ZK-04-2016-86, př. 1, ZK-04-2016-86, př. 2, ZK-04-2016-86, př. 3, ZK-04-2016-86, př. 4

87. Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina - převod služeb speciálně pedagogického centra ze Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
J. Fialová informovala zastupitelstvo kraje o návrhu převést služby speciálně pedagogického centra v Havlíčkově Brodu v rámci systémového řešení poradenských služeb v Kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0361/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést činnost součásti Speciálně pedagogické centrum z příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, na příspěvkovou organizaci Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, IČO 70832510, dnem 1. 7. 2016 dle materiálu ZK-04-2016-87, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel a ředitelka příslušných organizací
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-87.doc, ZK-04-2016-87, př. 1, ZK-04-2016-87, př. 2

88. Návrh na zajištění financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu za účelem finančního zajištění projektu „Hrad Roštejn zpřístupnění nových expozic“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0362/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 69 900 000 Kč na zvláštní účet projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic , s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-88.doc, ZK-04-2016-88, př. 1

89. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0363/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-89, př. 1;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-89, př. 2.
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-89, př. 3.
odpovědnost: OSV a ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-89.doc, ZK-04-2016-89, př. 1, ZK-04-2016-89, př. 2, ZK-04-2016-89, př. 3

90. Doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do předfinancování projektů
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do předfinancování projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0364/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-90.doc

91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout na základě individuálních žádostí Města Pelhřimov, Města Havlíčkův Brod, Města Třebíč a Města Žďár nad Sázavou dotaci na podporu provozu Senior Pointů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0365/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
 • Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2016 dle materiálu ZK-04-2016-91, př. 1;
 • Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2016 dle materiálu ZK-04-2016-91, př. 2;
 • Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2016, dle materiálu ZK-04-2016-91, př. 3;
 • Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2016, dle materiálu ZK-04-2016-91, př. 4;
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-91.doc, ZK-04-2016-91, př. 1, ZK-04-2016-91, př. 2, ZK-04-2016-91, př. 3, ZK-04-2016-91, př. 4

92. Rozhodnutí o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2016 - 2018, zásady pro poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu
P. Krčál sdělil zastupitelstvu kraje doplňující detaily k předloženému návrhu schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0366/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2016-92, př. 1;
schvaluje
 • stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-04-2016-92, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 2018 dle materiálu ZK-04-2016-92, př. 2;
 • Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 dle materiálu ZK-04-2016-92, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-92.doc, ZK-04-2016-92, př. 1, ZK-04-2016-92, př. 2, ZK-04-2016-92, př. 3

104. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0367/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 2 300 000 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu ZK-04-2016-104, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2016-104, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-104.doc, ZK-04-2016-104, př. 1, ZK-04-2016-104, př. 2

105. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
P. Krčál upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0368/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení:
 • obecné části redukčního koeficientu pro příspěvkové organizace kraje z 0,76147 na 0,83408;
 • obecné části redukčního koeficientu pro služby nezřizované krajem z 0,8180 na 0,88420;
 • specifické části redukčního koef. u hospicových odlehčovacích služeb z 0,4 na 0,9;
bere na vědomí
rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu ZK-04-2016-105, př. 1;
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
    • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 9 053 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-04-2016-105, př. 2 a ZK-04-2016-105, př. 3;
    • uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-04-2016-105, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-105.doc, ZK-04-2016-105, př. 1, ZK-04-2016-105, př. 2, ZK-04-2016-105, př. 3, ZK-04-2016-105, př. 4

106. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout na základě individuálních žádostí Města Havlíčkův Brod, Města Třebíč a Města Žďár nad Sázavou dotaci na podporu provozu Family Pointů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0369/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:
 • Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2016 dle materiálu ZK-04-2016-106, př. 1;
 • Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2016, dle materiálu ZK-04-2016-106, př. 2;
 • Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2016, dle materiálu ZK-04-2016-106, př. 3;
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-106.doc, ZK-04-2016-106, př. 1, ZK-04-2016-106, př. 2, ZK-04-2016-106, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 93 - 97 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

93. Projekt Central Europe Waste (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
Usnesení 0370/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 962 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Central Europe Waste v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2016-93, př. 2.
odpovědnost: ORR, OŽPZ
termín: 23. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-93.doc, ZK-04-2016-93, př. 1, ZK-04-2016-93, př. 2, ZK-04-2016-93, př. 2a

94. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
Usnesení 0371/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 400 000,00 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Dokončení implementace soustavy Natura 2000 s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování projektu.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-94.doc, ZK-04-2016-94, př. 1, ZK-04-2016-94, př. 2, ZK-04-2016-94, př. 3

95. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací
Usnesení 0372/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 9 700 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektů v oblasti návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-95.doc, ZK-04-2016-95, př. 1, ZK-04-2016-95, př. 2

96. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Usnesení 0373/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-96.doc, ZK-04-2016-96, př. 1, ZK-04-2016-96, př. 2, ZK-04-2016-96, př. 3, ZK-04-2016-96, př. 4

97. Informace o podkladech k řešení problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina
Usnesení 0374/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
podklady k řešení problematiky dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina dle materiálů ZK-04-2016-97, př. 1 a ZK-04-2016-97, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-97.doc, ZK-04-2016-97, př. 1, ZK-04-2016-97, př. 2

98. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2015
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0375/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2015 dle materiálu ZK-04-2016-98, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-98.doc, ZK-04-2016-98, př. 1, ZK-04-2016-98, př. 1a, ZK-04-2016-98, př. 2a, ZK-04-2016-98, př. 3a, ZK-04-2016-98, př. 4a, ZK-04-2016-98, př. 5a, ZK-04-2016-98, př. 6a, ZK-04-2016-98, př. 7a, ZK-04-2016-98, př. 8a1, ZK-04-2016-98, př. 8a2, ZK-04-2016-98, př. 8a3, ZK-04-2016-98, př. 9a, ZK-04-2016-98, př. 10a1, ZK-04-2016-98, př. 10a2, ZK-04-2016-98, př. 10a3, ZK-04-2016-98, př. 10a4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 99 a 100 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

99. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
Usnesení 0376/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Investujme v sociálních službách 2016“ dle materiálu ZK-04-2016-99, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Investujme v sociálních službách 2016“ ve složení:
ODS Jiří Hormandl (PE); Hana Fexová (JI);
KDU-ČSL Karel Křivánek (JI); Lenka Koláčná (TR);
ČSSD Pavla Kučerová (PE);
KSČM Věra Buchtová (ZR); Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu Pavel Hájek (PE); Zdeňka Marková (ZR);
TOP09 a STAN Ladislav Bárta (ZR); Patrik Priesol (JI);
 • Ivanu Mojžyškovou (HB, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Investujme v sociálních službách 2016“;
 • garantem grantového programu „Investujme v sociálních službách 2016“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-99.doc, ZK-04-2016-99, př. 1

100. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
Usnesení 0377/04/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“ dle materiálu ZK-04-2016-100, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“ ve složení:
ODS Alena Řehořová (JI); Rostislav Novák (TR);
KDU-ČSL Radek Pátek (ZR); Petr Kesl (PE);
ČSSD Jaromír Pospíchal (ZR);
KSČM Ladislav Nováček (PE); Kamil Vejvoda (ZR);
Pro Vysočinu Anna Machátová (TR); Eva Požárová (JI);
TOP09 a STAN Jana Spekhorstová (TR); Irini Martakidisová (ZR);
 • Antonína Daňka (PE, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“;
 • garantem grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Stanislavu Holbovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2016-100.doc, ZK-04-2016-100, př. 1

107. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 13. 9. 2016.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Zdeněk Kopecký                …..………………………………….……Ing. Tomáš Kučera                ……...……………………………………


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2016.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2016 dne 21. 6. 2016.
Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 28. 6. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz