Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-93

ZK-04-2016-93.doc  ZK-04-2016-93pr01.pdf  ZK-04-2016-93pr02.pdf  ZK-04-2016-93pr02a.doc
Číslo materiálu93
Číslo jednacíZK-04-2016-93
NázevProjekt Central Europe Waste (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
Zpracoval L. Matoušková, J. Joneš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení povinných příloh žádosti o podporu projektu Central Europe Waste a o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.
Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 17. 5. 2016 usnesením č. 0904/17/2016/RK rozhodla o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu Central Europe Waste, uložila Odboru regionálního rozvoje a Odboru životního prostředí a zemědělství spolupracovat s partnery projektu na přípravě projektové žádosti a doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 962 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Central Europe Waste v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu, a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu
RK-17-2016-76, př. 2 ( Rada kraje rozhoduje o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu Central Europe Waste dle materiálu RK-17-2016-76, př. 1; ukládá Odboru regionálního rozvoje a Odboru životního prostředí spolupracovat s partnery projektu na přípravě projektové žádosti; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 962 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Central Europe Waste v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu; prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2016-76, př. 2. ).
Projekt Central Europe Waste je připravován v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020, prioritní osa 3 Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě; specifický cíl 3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít. Vedoucím žadatelem projektu je Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o., zájem o spolupráci na projektu dále vyjádřili partneři z Rakouska, Polska, Itálie, Maďarska, Slovinska, Slovenské republiky a Chorvatska. 2. výzva k předkládání žádostí je otevřena v termínu 26. 4. 2016 - 23. 6. 2016.
Cílem předkládaného projektu je zlepšení kvality životního prostředí, konkrétně pak v oblasti nakládání s odpady a minimalizovat tak negativní dopady produkce odpadů na kvalitu života a ekonomiku měst. Problematika odpadů nekončí s hranicemi jednotlivých států, velké množství vyprodukovaného odpadu ohrožuje obyvatelstvo, které musí tento problém bezpodmínečně řešit. Představuje to velkou výzvu vyžadující společný přístup, aby bylo dosaženo optimálního udržitelného integrovaného systému nakládání s odpady vedoucího ke zlepšení životního prostředí a života ve funkčních městských oblastech. Kvalita systému nakládání s odpady je důkazem vyspělosti společnosti. Úroveň nakládání s odpady se v jednotlivých zemích střední Evropy značně liší. Tento projekt chce společně hledat optimální postupy a čerpat ze znalostí a zkušeností partnerů a úspěšných zavedených opatření. To je možné pouze prostřednictvím mezinárodní spolupráce.
Inovativnost projektu spočívá v hledání takových postupů, které finančně stabilizují obce a zajistí dlouhotrvající přínosy jak finančního rázu, tak i pro kvalitu životní prostředí. Projekt zkoumá jednak vztah mezi finanční stabilitou a úsporami a zároveň porovnává pozitivní účinky na životní prostředí s navrženými technickými řešeními, včetně zvážení investic a dalších ekonomických parametrů.
Stávající systém odpadového managementu byl doposud příliš obecný bez zvážení rozdílností městských a venkovských oblastí. Projekt WASTE překračuje tyto zažité zvyklosti a zahrnuje rovněž tento aspekt, což pro Kraj Vysočina vzhledem k jeho charakteru (vzdálenost a velikost obcí) představuje jednoznačně přidanou hodnotu.
Bližší popis aktivit je uveden ve fiši projektu, která je obsahem materiálu ZK-04-2016-93, př. 1.
Výstupy projektu přinesou prospěch jednotlivcům, obcím, samosprávám a dalším subjektům z veřejného a soukromého sektoru.

Zapojení Kraje Vysočina do projektu se předpokládá v rozsahu především:
* poskytování dat,
* konzultací připravovaných projektových výstupů tak, aby co nejlépe reflektovaly potřeby kraje - konzultace budou probíhat s vedoucím partnerem (Energetická agentura Vysočiny) zajišťujícím odborné činnosti na projektu za českou stranu,
* účasti na několika setkáních partnerů,
* možném využití výstupů projektu ve strategických dokumentech kraje,
* možnosti přesného nastavení dotačních programů zaměřených na oblast nakládání s odpady.

Přínos realizace projektu pro Kraj Vysočina bude spočívat zejména v podpoře naplňování nového Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 (dále jen POH kraje). Na jednání zastupitelstva kraje č. 1/2016 dne 2. 2. 2016 usnesením 0048/01/2016/ZK zastupitelstvo kraje mj. schválilo POH kraje na období deseti let ve znění materiálů ZK-01-2016-43, př. 1 analytická část, ZK-01-2016-43, př. 2 závazná část
a ZK-01-2016-43, př. 3 směrná část. Ve směrné části POH kraje v části II - Nakládání s vybranými druhy odpadů - je zastupitelstvem kraje vytýčena řada opatření a činností k jejich realizaci, u nichž je Kraj Vysočina uveden jako odpovědná organizace za naplnění uvedených činností. Projekt Central Europe Waste ve fiši projektu (ZK-04-2016-93, př. 1) pak zejména v aktivitách projektu (balíčcích - work package - WP) WP 3 až WP 6 předpokládá aktivity, které budou využitelné jako podklad pro naplňování opatření a činností, které si Kraj Vysočina předsevzal v POH kraje, v některých případech lze předpokládat, že realizací projektu dojde dokonce k naplnění předpokládané činnosti kraje dle POH kraje.

Délka realizace projektu je plánována na 36 měsíců od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.
Celkový rozpočet projektu činí cca 2 300 000 EUR, z toho podíl Kraje Vysočina v rozsahu max. 109 500 EUR, tj. cca 2 961 428 Kč (1 EUR = 27,045 Kč). V případě, že bude projekt vybrán k podpoře z programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020, 85 % celkových způsobilých nákladů bude pokryto dotací Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % tvoří vlastní spolufinancování projektových partnerů. Dotace je proplácena v režimu ex-post na základě předkládaných monitorovacích zpráv, kde se uvádí vynaložené a proplacené výdaje.

Povinnou přílohou projektové žádosti dle podmínek programu je tzv. State Aid Declaration dle materiálu ZK-04-2016-93, př. 2 (originální verze v anglickém jazyce), resp.
ZK-04-2016-93, př. 2a (překlad do českého jazyka). Jedná se o prohlášení k veřejné podpoře, kterým Kraj Vysočina jako partner projektu deklaruje, že navrhované aktivity projektu nezakládají veřejnou podporu. Součástí dokumentu je též závazek Kraje Vysočina poskytnout, v případě, že projekt bude podpořen, spolufinancování ve výši 15 % svého podílu na rozpočtu projektu, tj. max. 16 425 EUR, resp. 444 214,13 Kč (1 EUR = 27,045 Kč).
V případě, že bude projekt podpořen, bude účast Kraje Vysočina jako partnera projektu (práva a povinnosti plynoucí z této mezinárodní spolupráce) projednána na nejbližším jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OŽPZ ) navrhují Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 962 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Central Europe Waste v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu, a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2016-93, př. 2.
V souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
StanoviskaRada Kraje Vysočina: Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 17. 5. 2016 usnesením č. 0904/17/2016/RK doporučila navrhované usnesení ( Rada kraje rozhoduje o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu Central Europe Waste dle materiálu RK-17-2016-76, př. 1; ukládá Odboru regionálního rozvoje a Odboru životního prostředí spolupracovat s partnery projektu na přípravě projektové žádosti; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 962 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Central Europe Waste v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu; prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2016-76, př. 2. ).

Grémium ředitele: Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický: Předložený projektový záměr není uveden v Rozpočtovém výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018. Rozpočet pro Kraj Vysočina se předpokládá ve výši cca 2 961 tis. Kč, z toho samotné spolufinancování by mělo být ve výši 445 tis. Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 962 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Central Europe Waste v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2016-93, př. 2.
Odpovědnost ORR, OŽPZ
Termín 23. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz