Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-24

ZK-04-2016-24.doc  ZK-04-2016-24pr01.doc  ZK-04-2016-24pr02.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíZK-04-2016-24
NázevDarování pozemku v k. ú. Radostovice u Lipničky, obec Světlá nad Sázavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemku zastavěného autobusovou zastávkou v k. ú. Radostovice u Lipničky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
Usnesením 0956/17/2015/RK vyslovila rada kraje souhlas s realizací stavby Autobusová zastávka Radostovice , kterou měl být dotčen pozemek par. č. 385 v k. ú. Radostovice u Lipničky, rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a investorem, tj. městem Světlá nad Sázavou a současně zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku par. č. 385 v k. ú. Radostovice u Lipničky zastavěného stavbou do vlastnictví investora. Smlouva zakládající právo provést stavbu byla uzavřena dne 1. 6. 2015, zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 24. 6. - 27. 7. 2015. Stavební povolení na stavbu bylo vydáno odborem dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou dne
25. 8. 2015.
Město Světlá nad Sázavou stavbu zrealizovalo a kolaudačním souhlasem ze dne 29. 2. 2016 byla stavba dána do užívání. Nyní se město obrátilo na OM se žádostí o darování části pozemku par. č. 385 zastavěného uvedenou stavbou a předložilo geometrický plán
č. 119-273/2015, podle něhož je stavbou zastavěn nově vzniklý pozemek par. č. 385/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 54 m2 v k. ú. Radostovice u Lipničky.
Návrh řešení OM navrhuje nově oddělený pozemek zastavěný stavbou (chodník) převést darem z vlastnictví kraje do vlastnictví města. Pozemek přestal sloužit jako silniční a je pro kraj, resp. KSUSV nepotřebný. Pozemek nebude sloužit ke komerčním účelům, naopak bude využit pro veřejně prospěšné účely. Podmínka pro převod pozemku z vlastnictví kraje, tj. zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce Krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu, je splněna.
Darovaný pozemek bude dodatkem zřizovací listiny KSUSV vyjmut z hospodaření této organizace.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Usnesení předpokládá rozhodnout převést darem nově oddělený pozemek zastavěný stavbou Autobusová zastávka Radostovice z vlastnictví kraje do vlastnictví města Světlá nad Sázavou a schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 0803/16/2016/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 385/2 - ost. plocha, ost. komunikace, oddělený GP č. 119-273/2015 z pozemku par. č. 385 v k. ú. Radostovice u Lipničky, obec Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
ODSH i KSUSV, cestmistrovství Havlíčkův Brod souhlasí s darováním pozemku par. č. 385/2 o výměře 54 m2 v k. ú. Radostovice u Lipničky z vlastnictví kraje do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 385/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 54 m2 oddělený GP č. 119-273/2015 z pozemku par. č. 385 v k. ú. Radostovice u Lipničky, obec Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 1446 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-24, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz