Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 25/2017 - 08.08.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Rozhodnutí o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání na Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku
03Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
04Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017
05Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
06Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
07Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
09Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
10Projektový záměr Kraje Vysočina Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
11Návrh na schválení projektových záměrů krajských nemocnic - modernizace systémů PACS
12Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na pořízení SPECT/CT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
13Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na odstranění havarijního stavu budovy
14Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
15Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
16Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Bank International AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
17Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - meziinstitucionální dohoda s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy o možnosti přijmout studenty v rámci programu Erasmus+
18Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
19Veřejná zakázka na služby: II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
20Veřejná zakázka na služby: II/353 Nové Veselí - obchvat, PD
21Přijetí dotací na projekty - II/602 Olešná - průtah a II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
22Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
23Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
24Zrušení projektového záměru II/602 Sedliště - obchvat
25Návrh na doplnění jmenovitých akcí financovaných z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů
26Návrh změny rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
27Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
28Návrh na změnu usnesení 0714/14/2017/RK
29Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - změna usnesení
30Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
31Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
32Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
33Majetkoprávní příprava pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2
34Prodej pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
35Záměr změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná, zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
36Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
37Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 11, Exit 81 Koberovice - Exit 90 Humpolec
38Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/402 Třešť - ul. Fritzova
39Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
40Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
41Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -změna závazných ukazatelů
43Podpora učebních oborů
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
45Fond Vysočiny - Grantový program Sportujeme 2016 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
46Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 za rok 2017
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
48Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
49Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
50Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na organizaci akce O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem
51Vyhlášení 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
52Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 7. žádosti o platbu
53Poskytnutí dotace na realizaci projektu Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
54Projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
55Dotační politika kraje
56Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
57Návrh na poskytnutí finančního daru spolku ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
58Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 44. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
59Propagace regionálních potravin
60Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
61Zpráva z výročního hodnocení útvarů Krajského úřadu Kraje Vysočina 2017
62Návrh na poskytnutí věcného daru panu Marku Švecovi
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz