Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-02

RK-25-2017-02.doc  RK-25-2017-02pr01.doc  RK-25-2017-02pr01upr1.doc  RK-25-2017-02pr02.doc  RK-25-2017-02pr03.doc  RK-25-2017-02pr04.doc  RK-25-2017-02pr05.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-25-2017-02
NázevRozhodnutí o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání na Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku
Zpracoval V. Kotrbová, D. Matys
Předkládá D. Buřičová. P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Dynamického nákupního systému na výpočetní techniku.
Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina vystupuje při výběru dodavatelů výpočetní techniky jako centrální zadavatel, je nezbytné uzavřít smlouvy o společném postupu zadavatelů pro Kraj Vysočina a jím zřízené příspěvkové organizace, jejichž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele (kraje) a pověřujících zadavatelů (zřizované příspěvkové organizace) k třetím osobám a k sobě navzájem.
Vzájemná práva a povinnosti kraje a příspěvkových organizací při realizaci DNS jsou obsahem smlouvy dle materiálu RK-25-2017-02, př. 1 a Pokynu pro realizaci Dynamického nákupního systému na dodávky výpočetní techniky dle materiálu RK-25-2017-02, př. 2.
Pro zavedení DNS je důležitá zadávací dokumentace uvedená v materiálu RK-25-2017-02, př. 3. Tento dokument stanoví základní podmínky realizace DNS (kvalifikační předpoklady, dobu trvání DNS, vymezení okruhů výpočetní techniky, která bude prostřednictvím DNS pořizována, ...). Tento dokument bude zveřejněn po celou dobu trvání DNS (tedy 36 měsíců) a bude průběžně dostupný a přístupný kterémukoliv dodavateli, který bude mít zájem se do DNS registrovat.
Dokument uvedený v materiálu RK-25-2017-02, př. 4 je vzor Výzvy, která bude rozesílána dodavatelům již registrovaným v DNS (dokument nebude, v souladu s procesními pravidly danými zákonem o ZVZ, přístupný veřejně). Na základě tohoto dokumentu budou podávány jednotlivé nabídky na poptávanou výpočetní techniku (dále jen VT ). Opakování Výzev bude záviset na aktuální potřebě pořízení VT a Rada Kraje Vysočina bude o průběhu DNS a realizaci jednotlivých výzev informována vždy po ukončení kalendářního čtvrtletí trvání DNS.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Radě Kraje Vysočina:
* rozhodnout uzavřít smlouvu dle materiálu RK-25-2017-02, př. 1;
* vydat pokyn dle materiálu RK-25-2017-02, př. 2;
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu
RK-25-2017-02, př. 3;
* stanovit, že osobami oprávněnými provádět elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování DNS (zavedení DNS, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení žádostí o účast v DNS, posouzení a hodnocení nabídek, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina;
* uložit Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit realizaci a řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky .

Rada kraje rozhoduje podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít smlouvu dle materiálu RK-25-2017-02, př. 1;
* o způsobu zadání veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2017-02, př. 3;
vydává
pokyn dle materiálu RK-25-2017-02, př. 2;
stanoví,
že osobami oprávněnými provádět elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování DNS (zavedení DNS, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení žádostí o účast v DNS, posouzení a hodnocení nabídek, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit realizaci a řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky .
Odpovědnost OAPŘ, OI
Termín 31. 12. 2019
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz