Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-40

RK-25-2017-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-25-2017-40
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina uzavřel v listopadu 2016 s vybraným koncesionářem Rezidence Humpolec s.r.o., Koncesní smlouvu na PPP projekt s názvem Projektování, výstavba a provozování Domova seniorů Humpolec. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0495/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016. Výběr koncesionáře byl proveden v souladu se zákonem č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, v platném znění.
Koncesní smlouva obsahuje kromě práv a povinností jednotlivých stran, i harmonogram realizace projektu, a to jak z pohledu realizace výstavby nových objektů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, tak i termínu zahájení provozu poskytování sociálních služeb v nových prostorách na ulici Lužická v Humpolci. V souladu s tímto harmonogramem předložil koncesionář Kraji Vysočina v termínu do konce roku 2016 k odsouhlasení studii investičního záměru a studii mobiliáře vnitřního vybavení, které byly následně usnesením 0277/06/2017/RK ze dne 14. 2. 2017 odsouhlaseny. V současné době koncesionář v souladu s dalším milníkem harmonogramu vyhotovuje podklady pro územní řízení a stavební řízení, přičemž zahájení vlastní výstavby nových objektů se předpokládá k červenci roku 2018 a dokončení a otevření nového areálu v červenci 2020.
Z důvodu koordinace všech aktivit, včetně plnění všech povinností ze strany Kraje Vysočina a koncesionáře při realizaci PPP Projektu, byl v souladu s Pravidly Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek vybrán poradce, společnost NEWTON Business Development, a.s., za nabídkovou cenu 488 tis. Kč s DPH. Vybraný poradce bude do května 2018 zajišťovat kontrolu plnění všech povinností na straně kraje a koncesionáře, pravidelně kontrolovat a monitorovat stav příprav realizace projektu ze strany koncesionáře, zajišťovat odborné konzultanty při řešení dotazů ze strany koncesionáře na kraj. Zároveň bude společnost odborným konzultantem a poradcem pracovní skupiny na kraji a bude jim pomáhat řešit případné problémy s majetkem a jeho evidencí, fakturací, personálními záležitostmi ve vztahu k zaměstnancům domova pro seniory, atd.
Pravidelně jsou pořádány setkání mezi konzultantem a pracovníky kraje. V případě milníku, kdy je třeba provést kontrolu předložených materiálů od koncesionáře - studie, podklady pro územní řízení, projektová dokumentace, dokumentace k mobiliáři, spolupracuje konzultant se znalcem při vystavení odborného posudku, jehož výstupem je posouzení každé položky samostatně ve vztahu k podmínkám uzavřené smlouvy a zároveň komunikuje s koncesionářem na zjednání oprav v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou. V roce 2018 se bude jednat o odborný posudek na zpracování studie, a dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. K tomuto odbornému technickému posouzení byla uzavřena smlouva s Ing. Fettersem na částku 211 tis. Kč s DPH.
Finanční požadavky na zajištění konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s plněním povinností z uzavřené koncesní smlouvy, byly zahrnuty do dalších možných požadavků OSV ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2017, a to v předpokládané výši 2 mil. Kč. Na základě zrealizovaných veřejných zakázek a po aktualizaci zajištění nezbytných aktivit v roce 2017, jsou finanční požadavky na zajištění administrace PPP projektu pro rok 2017 ve výši 700 tis. Kč.
Pro zajištění financování aktivit v oblasti prorodinné politiky se odbor sociálních věcí aktivně zapojuje do možnosti získávání finančních prostředků z evropských a národních dotačních titulů. Jedním z nich je dotační program MPSV na podporu samosprávy v oblasti stárnutí. Pro kalendářní rok 2016 se takto Kraji Vysočina podařilo získat finanční prostředky ve výši cca 1,9 mil. Kč. Podpořena tak byla řada aktivit zaměřených na volnočasové aktivity, vzdělávání a informovanost seniorů v Kraji Vysočina. Stejně jako v minulém roce byla odborem sociálních věcí zpracována a podána žádost o finanční prostředky z dotačního programu MPSV na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017. Vzhledem k tomu, že pro rok 2017 podala žádost o dotaci již většina krajů, došlo ze strany MPSV ke krácení požadavků a některé aktivity nebyly podpořeny vůbec. Jednou z takových aktivit pro rok 2017 na podporu vzdělávání seniorů a propagaci seniorské politiky kraje a mezigenerační setkávání, bylo vydání druhého čísla Seniorských listů pro držitele Senior pasů Kraje Vysočina a seniorskou veřejnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o ucelenou formu prezentace aktivit Kraje Vysočina, o aktivitách v oblasti seniorské politiky, a to jak v oblasti vzdělávání seniorů, mezigeneračního setkávání, tak i v oblasti zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Kraje Vysočina, jeví se jako velmi vhodné realizovat aktivitu i v kalendářním roce 2017. Odhadované náklady ve výši cca 300 tis. Kč (výroba, grafika a tisk cca 40 tis. kusů) však nebyly součástí schváleného rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2017, neboť bylo počítáno s jejich podporou v rámci dotačního programu MPSV, stejně jako v kalendářním roce 2016.
Návrh řešení Po aktualizaci rozpočtu administrace koncesního řízení (PPP projektu) pro rok 2017, navrhuje odbor sociálních věcí radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 700 000 Kč a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč, na zajištění konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s plněním povinností z uzavřené koncesní smlouvy a výdajů odboru sociálních věcí v oblasti seniorské politiky, tak jak bylo věcně ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2017 předpokládáno.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 34 517 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 700 000 Kč a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč, na zajištění konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s plněním povinností z uzavřené koncesní smlouvy a výdajů odboru sociálních věcí v oblasti seniorské politiky.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 2017- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz