Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-57

RK-25-2017-57.doc  RK-25-2017-57pr01.pdf  RK-25-2017-57pr02.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-25-2017-57
NázevNávrh na poskytnutí finančního daru spolku ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuDne 20. 6. 2017 byla radnímu Ing. Bc. Martinovi Hyskému doručena žádost spolku ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., o finanční podporu konference Biologicky rozložitelné odpady . Jedná se o 13. ročník mezinárodní konference, který se uskuteční ve dnech 20. - 22. září 2017 v Náměšti nad Oslavou a bude pod záštitou pana hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka. Žádost o finanční podporu je obsahem materiálu RK-25-2017-57, př. 1.
Finanční dar bude poskytnut z kapitoly Životní prostředí, § 3792 - Ekologická výchova a osvěta.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč spolku ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., IČO 70851131, se sídlem Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou dle materiálu RK-25-2017-57, př. 2. Finančním darem bude podpořeno naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a realizace tradiční mezinárodní konference.
Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaMateriál byl projednán s gesčním radním.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02235.
Ekonomický odbor: nemá připomínky.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Životní prostředí, § 3792 - Ekologická výchova a osvěta ve výši 30 000 Kč spolku ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., IČO 70851131 dle materiálu RK-25-2017-57, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 15. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz