Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-53

RK-25-2017-53.doc  RK-25-2017-53pr01.pdf  RK-25-2017-53pr02.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-25-2017-53
NázevPoskytnutí dotace na realizaci projektu Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval Z. Čížková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotace Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8, IČO 61388998 na realizaci projektu Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem .
Dne 29. 11. 2016 souhlasila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2005/39/2016/RK
se zapojením Vysoké školy polytechnické Jihlava do projektu Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem. ( Rada kraje bere na vědomí informace o projektu Pokročilá analýza dat z turbulentního proudění nad zemským povrchem dle materiálu RK-39-2016-21, př. 3; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-39-2016-21, př. 4. )
Výše uvedený projekt byl předložen do výzvy Akademické rady AV ČR, v rámci které jsou podporovány projekty s důrazem na regionální výzkum.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje radě kraje schválit poskytnutí dotace ve výši 152 000 Kč Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8, IČO 61388998, dle materiálu
RK-25-2017-53, př. 1 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-25-2017-53, př. 2. V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Regionální rozvoj na rok 2017 nebylo s výdaji na poskytnutí dotace Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. se sídlem, Dolejškova 1402/5,
182 00 Praha 8, IČO 61388998 počítáno. Ke krytí výdajů na poskytnutí dotace na akci Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem , navrhuje ORR schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3809 o částku 152 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 152 000 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 34 517 tis. Kč.
Odbor informatiky:
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02228.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje:
* poskytnout dotaci Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8, IČO 61388998, na realizaci akce Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem ve výši 152 000 Kč dle materiálu
RK-25-2017-53, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2017-53, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný o částku 152 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 152 000 Kč.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz