Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-08

RK-25-2017-08.doc  RK-25-2017-08pr01.xls
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-25-2017-08
NázevVyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, a článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100 000 Kč, podala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku, včetně důvodů a způsobu vyřazení, je obsažena v materiálu RK-25-2017-08, př. 1.
Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutími o nepotřebnosti majetku z 12. června 2017 a navrhuje jeho vyřazení:
* Zařízení pro zatavení obalu - Famos F 106 D, r. v. 1997, pořizovací cena (dále jen PC ) 177 800 Kč, zůstatková cena (dále jen ZC ) 0 Kč;
* Zařízení Kryotec (šokový zmrazovač plazmy) KPE 18 190, r. v. 2004, PC 158 093 Kč, ZC 57 964 Kč.
Zařízení pro zatavení obalu získala nemocnice bezúplatným převodem od zřizovatele dne
1. června 2009, šokový zmrazovač plazmy získala nemocnice na základě usnesení
č. 0788/18/2009/RK nákupem od Kraje Vysočina dne 1. června 2009, proto není účetně zcela odepsaný
Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Nemocnice současně zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením odbornou fyzickou likvidací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-25-2017-08, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-25-2017-08, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz