Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-14

RK-25-2017-14.doc  RK-25-2017-14pr01.doc  RK-25-2017-14pr02.doc  RK-25-2017-14pr03.doc  RK-25-2017-14pr04.xls  RK-25-2017-14pr05.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-25-2017-14
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
Zpracoval J. Šimková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina dne 21. 3. 2017 usnesením č. 0543/11/2017/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 s cílem posílit zájem studentů medicíny o poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotní péče zřizovaných Krajem Vysočina. Formou podpory jsou motivační stipendia. Součástí smlouvy o poskytnutí stipendia je závazek studenta odpracovat u poskytovatele zdravotních služeb tolik let, kolik akademických let pobíral stipendium a závazek poskytovatele zdravotních služeb zaměstnat žadatele po absolvování studia v pracovním poměru s plným pracovním úvazkem.
Odbor zdravotnictví provádí formální kontrolu žádostí a splnění podmínek pro zařazení do stipendijního programu. O výsledku posouzení a zařazení do stipendijního programu dle pravidel rozhoduje rada kraje. S žadateli, kteří byli vybráni k zařazení do stipendijního programu rozhodnutím rady kraje, bude uzavřena smlouva, jejíž znění bylo schváleno jako součást přijatých pravidel. Dle pravidel náleží úspěšnému žadateli stipendium ve výši 50 000 Kč v každém akademickém roce.
Odbor zdravotnictví obdržel dvě žádosti o stipendia žadatelů Marka Nikla a Anny Razimové, kteří částečně splňují podmínky stanovené pravidly pro zařazení do stipendijního programu. Nebyla splněna podmínka doručení žádosti v termínu třech měsíců před koncem akademického roku, na který je stipendium požadováno. Jsou předloženy žádosti o zařazení do stipendijního programu, potvrzení o studiu vyššího než druhého ročníku studia, prohlášení poskytovatele zdravotních služeb o jeho vážném zájmu zaměstnat žadatele a motivační dopis žadatele. Všechny doklady jsou uvedeny v materiálech RK-25-2017-14, př. 01 - RK-25-2017-14, př. 02. Přehled schválených stipendii radou kraje je uveden v materiálu RK-25-2017-14, př. 04. Důvody neveřejnosti materiálu jsou obsaženy v materiálu RK-25-2017-14, př. 05.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o udělení výjimky a rozhodnout o zařazení žadatelů do stipendijního programu, uzavření smlouvy o poskytování stipendia a také schválení příslušného rozpočtového opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina i přesto, že nebyly splněny stanovené podmínky, které jsou uvedeny v Pravidlech Rady Kraje Vysočina. Nebyla splněna podmínka doručení žádosti v termínu třech měsíců před koncem akademického roku, na který je stipendium požadováno. O udělení výjimky žádáme z důvodu rozdílného trvání akademického roku u jednotlivých fakult ve vztahu k době pro přípravu náležitostí žádosti od vyhlášení pravidel (rovná příležitost pro všechny žadatele bez ohledu na to, na které fakultě studují) a zejména z důvodu nedostatku lékařů u poskytovatelů lůžkových zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Zůstává zachován závazek pracovat u budoucího zaměstnavatele (poskytovatele zdravotních služeb zřizovaného Krajem Vysočina) v pracovním poměru při plném pracovním úvazku a vykonávat přitom zdravotnické povolání lékaře tolik let, na kolik let mu bylo poskytnuto stipendium.
StanoviskaOdbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02187-03 dotace (materiál RK-25-2017-14, př. 03).

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 18 114 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* v souladu s čl. 14 odst. 3 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) o udělení výjimky z obecných podmínek stanovených v čl. 4 odst. 3 stipendijního programu - o prominutí podmínky podat žádost nejpozději tři měsíce před koncem akademického roku u žádostí pro zařazení žadatelů Marka Nikla a Anny Razimové do stipendijního programu. U dotčených žadatelů byly s ohledem na udělení výjimky z obecné podmínky včasnosti podání žádosti splněny podmínky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-25-2017-14, př. 1, RK-25-2017-14, př. 2;
* o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 100 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 100 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz