Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-33

RK-25-2017-33.doc  RK-25-2017-33pr01.doc  RK-25-2017-33pr02.doc  RK-25-2017-33pr03.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-25-2017-33
NázevMajetkoprávní příprava pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2
Zpracoval J. Krška
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smluv zakládající právo investora provést stavbu na pozemcích zahrnutých do trvalého záboru stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2 a uzavření smluv nájemních a smluv o výpůjčce na pozemcích zahrnutých do dočasného záboru stavby v katastrálním území Olešná u Pelhřimova.
Stavba II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2 se nachází na silnici II/602 spojující krajské město Jihlava s městem Pelhřimov. Tato stavba bude spočívat v rekonstrukci silnice II/602 v délce cca 650m (od konce obce Olešná směrem na Jihlavu) v k. ú. Olešná u Pelhřimova. Rekonstrukce spočívá v provedení lokálních sanací výměny vozovkového souvrství a zajištění odvodnění povrchu vozovky. Směrové a výškové vedení trasy bude zachováno. Šířkové uspořádání bude provedeno v kategorii S 9,5/70. Předpokládaný termín zahájení stavby je duben 2018. Tato stavba je v souladu s územním plánem obce Olešná.
V rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2 je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno právo provést stavbu a uzavření smluv nájemních a smluv o výpůjčce v katastrálním Olešná u Pelhřimova, kde je nutné řešit rozšíření pozemku silnice, včetně úpravy odvodnění.
Podle záborového elaborátu stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 vypracovaného firmou HBH Projekt spol. s r.o., jsou výše uvedenou stavbou dotčeny pozemky uvedené v materiálu RK-25-2017-33, př. 1. Prostřednictvím smluv zakládající právo investora provést stavbu a smluv nájemních a smluv o výpůjčce v rozsahu dle materiálu
RK-25-2017-33, př. 1. chce odbor majetkový řešit majetkoprávní přípravu stavby.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvy o výpůjčce s vlastníky pozemků zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 dle materiálu RK-25-2017-33, př. 1.
Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-25-2017-33, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz