Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-27

RK-25-2017-27.doc  RK-25-2017-27pr01.doc  RK-25-2017-27pr02.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-25-2017-27
NázevDodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDne 21. 6. 2017 proběhlo jednání na Ministerstvu dopravy ve věci představení základních podmínek pro možnost využití podpory z Operačního programu Doprava (dále jen OPD) na nákup železničních kolejových vozidel pro regionální dopravu. Koncem černa došlo k vypsání první výzvy s podáváním žádostí od 21. 7. 2017 do 29. 6. 2018. V rámci první výzvy jsou alokovány finanční prostředky ve výši 7,73 miliard Kč (příspěvek Unie-fond soudržnosti). Současně kraje byly informovány o aktivitě vedoucí k vypsání druhé výzvy s předpokládaným začátkem přijímání žádostí od 1. 7. 2018 s alokací cca 10,11 miliard Kč (příspěvek Unie-fond soudržnosti).
V rámci podmínek/kritérií čerpání OPD na pořízení železničních kolejových vozidel je podmínka, že vozidla pořízená z OPD musí být provozována v rámci smlouvy o veřejných službách v dopravě podle Nařízení (EU) č. 1370/2007.
Dle Nařízení (EU) č. 1370/2007 jsou přípustné následující varianty zadání veřejných služeb:
A) provedení otevřeného nabídkového řízení,
B) přímé zadání na období 10 let v případě splnění silných podmínek transparentnosti (tj. možnost využití podpory z OPD a vzor dopisu prokazující relevantní zájem musí být součástí notifikace podle článku 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1370/2007 nebo její opravy zveřejněné alespoň po dobu čtyř měsíců). Přičemž nebyl v této lhůtě deklarován relevantní zájem jiných dopravců,
C) přímé zadání pro krátké období nejvýše do roku 2023 s podmínkou následného zajištění služeb na základě nabídkového řízení (v případě projevení relevantního zájmu jiným dopravcem).

Jednotlivé varianty se dělí ještě na podvarianty, a to dle skutečnosti zda žadatelem je příslušný kraj anebo dopravce.
U přímého zadání, v případě projevení relevantního zájmu jiným dopravcem, není možno využít postup označený variantou B a automaticky se překlápí do varianty C (C1 anebo C2).
V případě, že z dotace pořízená vozidla budou provozována na základě přímo zadané smlouvy o veřejných službách uzavřené nejdéle do roku 2023 (varianty C (C1 anebo C2)), je podmínkou přiznání dotace též sjednání dodatku ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy mezi státem a kraji, vymezující podmínky spolufinancování ze státního rozpočtu v případě využití podpory z OPD na pořízení železničních kolejových vozidel. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy je uveden v materiálu RK-25-2017-27, př. 1.
Daný dodatek se vztahuje jen na případy pořízení železničních kolejových vozidel z OPD u varianty C (C1 anebo C2).
Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy je uvedena v materiálu RK-25-2017-27, př. 2. U předloženého dodatku č. 1 je navrhováno nabytí platnosti a účinnosti dnem podpisu. Od 1. 7. 2017 nabyl účinnosti § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podle tohoto ustanovení smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Dle názoru oddělení právního a krajského živnostenského úřadu se na tuto smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění. Z tohoto důvodu se navrhuje jednostranné zveřejnění smlouvy Krajem Vysočina v registru smluv s tím, že pro Kraj Vysočina bude účinnost dnem uveřejnění.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy dle materiálu RK-25-2017-27, př. 1.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy dle materiálu RK-25-2017-27, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz