Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 25/2017, které se bude konat dne 08.08.2017 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2017
2. Rozhodnutí o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání na Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku
    ( D. Buřičová. P. Pavlinec, RK-25-2017-02)
3. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
    ( D. Buřičová, RK-25-2017-03)
4. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017
    ( D. Buřičová, RK-25-2017-04)
5. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-25-2017-05)
6. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-25-2017-06)
7. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-25-2017-07)
8. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-25-2017-08)
9. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-25-2017-09)
10. Projektový záměr Kraje Vysočina Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-25-2017-10)
11. Návrh na schválení projektových záměrů krajských nemocnic - modernizace systémů PACS
    ( S. Měrtlová, RK-25-2017-11)
12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na pořízení SPECT/CT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-25-2017-12)
13. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na odstranění havarijního stavu budovy
    ( S. Měrtlová, RK-25-2017-13)
14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
    ( S. Měrtlová, RK-25-2017-14)
15. Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
    ( I. Šteklová, RK-25-2017-15)
16. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Bank International AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
    ( I. Šteklová, RK-25-2017-16)
17. Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - meziinstitucionální dohoda s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy o možnosti přijmout studenty v rámci programu Erasmus+
    ( I. Šteklová, RK-25-2017-17)
18. Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
    ( L. Seidl, RK-25-2017-18)
19. Veřejná zakázka na služby: II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
    ( H. Strnadová, RK-25-2017-19)
20. Veřejná zakázka na služby: II/353 Nové Veselí - obchvat, PD
    ( H. Strnadová, RK-25-2017-20)
21. Přijetí dotací na projekty - II/602 Olešná - průtah a II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( H. Strnadová, RK-25-2017-21)
22. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
    ( H. Strnadová, RK-25-2017-22)
23. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
    ( H. Strnadová, RK-25-2017-23)
24. Zrušení projektového záměru II/602 Sedliště - obchvat
    ( H. Strnadová, RK-25-2017-24)
25. Návrh na doplnění jmenovitých akcí financovaných z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů
    ( H. Strnadová, RK-25-2017-25)
26. Návrh změny rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
    ( H. Strnadová, RK-25-2017-26)
27. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
    ( H. Strnadová, RK-25-2017-27)
28. Návrh na změnu usnesení 0714/14/2017/RK
    ( P. Kolář, RK-25-2017-28)
29. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - změna usnesení
    ( P. Kolář, RK-25-2017-29)
30. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-25-2017-30)
31. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-25-2017-31)
32. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-25-2017-32)
33. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2
    ( P. Kolář, RK-25-2017-33)
34. Prodej pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
    ( P. Kolář, RK-25-2017-34)
35. Záměr změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná, zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
    ( P. Kolář, RK-25-2017-35)
36. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
    ( P. Kolář, RK-25-2017-36)
37. Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 11, Exit 81 Koberovice - Exit 90 Humpolec
    ( P. Kolář, RK-25-2017-37)
38. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/402 Třešť - ul. Fritzova
    ( P. Kolář, RK-25-2017-38)
39. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
    ( V. Švarcová, RK-25-2017-39)
40. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-25-2017-40)
41. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
    ( V. Švarcová, RK-25-2017-41)
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -změna závazných ukazatelů
    ( K. Ubr, V. Švarcová, RK-25-2017-42)
43. Podpora učebních oborů
    ( K. Ubr, RK-25-2017-43)
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
    ( K. Ubr, RK-25-2017-44)
45. Fond Vysočiny - Grantový program Sportujeme 2016 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
    ( K. Ubr, RK-25-2017-45)
46. Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 za rok 2017
    ( K. Ubr, RK-25-2017-46)
47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
    ( K. Ubr, RK-25-2017-47)
48. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
    ( K. Ubr, RK-25-2017-48)
49. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-25-2017-49)
50. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na organizaci akce O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem
    ( K. Ubr, RK-25-2017-50)
51. Vyhlášení 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
    ( K. Ubr, RK-25-2017-51)
52. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 7. žádosti o platbu
    ( I. Fryšová, RK-25-2017-52)
53. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-25-2017-53)
54. Projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina pro jednání rady kraje č. 25/2017 dne 8. 8. 2017 zpracoval: J. Böhmová předkládá: I. Fryšová Popis problému: Jedná se o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
    ( I. Fryšová, RK-25-2017-54)
55. Dotační politika kraje
    ( I. Fryšová, RK-25-2017-55)
56. Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
    ( I. Fryšová, E. Horná, RK-25-2017-56)
57. Návrh na poskytnutí finančního daru spolku ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
    ( E. Horná, RK-25-2017-57)
58. Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 44. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
    ( E. Horná, RK-25-2017-58)
59. Propagace regionálních potravin
    ( E. Horná, RK-25-2017-59)
60. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( E. Horná, RK-25-2017-60)
61. Zpráva z výročního hodnocení útvarů Krajského úřadu Kraje Vysočina 2017
    ( Z. Kadlec, RK-25-2017-61)
62. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz