Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-24

RK-25-2017-24.doc  RK-25-2017-24pr01.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-25-2017-24
NázevZrušení projektového záměru II/602 Sedliště - obchvat
Zpracoval T. Pípal, R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál předkládáme Radě Kraje Vysočina z důvodu rozhodnutí o pokračování nebo ukončení projektového záměru II/602 Sedliště - obchvat. V rámci přípravy této stavby byla v roce 2007 vypracována technická studie obchvatu. Účelem byl návrh a prověření variant trasy přeložky silnice II/602 jako obchvatu Sedliště, místní části obce Vyskytná. Vypracovaná studie navrhla dvě varianty trasy označené: SEDL3 a SEDL4.
Varianta SEDL3, která z větší části kopíruje stávající polní cestu, prochází poměrně hlubokým zářezem. Celková délka přeložky je 1,594 km. Varianta má nevyrovnanou bilanci zemin se značným přebytkem zeminy z výkopů. Stavební náklady byly projektantem vyčísleny ve výši 161,5 mil. Kč.
Varianta SEDL4 kopíruje vedení vrstevnic a bilance zemin je více vyrovnaná. Trasa je umístěna blíže k zástavbě obce Sedliště, v nejbližším místě od zástavby je ve vzdálenosti cca 120 m. Celková délka přeložky je 1,689 km. Stavební náklady varianty SEDL4 byly projektantem vyčísleny ve výši 54,0 mil. Kč.
Po vypracování studie v roce 2007 byly navržené varianty projednány se zástupci obce, avšak ke shodě při výběru vhodné varianty nedošlo. Rovněž nedošlo ke shodě ve věci
budoucího zařazení původní silnice II/602 v průtahu obce do místních komunikací
včetně majetkového převodu do majetku obce. Následovalo vyjádření Kraje Vysočina, že silnice II/602 bude nadále udržována běžnou údržbou, zajišťovanou prostřednictvím správce silnice, tj. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Dne 13. 2. 2017 byla zaslána opětovná žádost obci o vyjádření k variantám obchvatu. Následovala setkání se zastupiteli obce a následně s občany místní části Sedliště. Na těchto setkáních zástupci kraje občanům znovu představili obě varianty, hodnocení variant dle závěrů technické studie s tím, že jako vhodnější kraj hodnotí (ve shodě s projektantem) variantu SEDL4. V rámci jednání byly vysvětleny důvody této volby i s ohledem na ekonomickou výhodnost varianty SEDL4. Zastupitelstvo obce Vyskytná svým usnesením z 9. 6. 2017 odmítlo variantu SEDL4, stanovilo podmínky realizace varianty SEDL3 a navrhlo provedení studie proveditelnosti nové, další varianty trasy obchvatu, kterou by bylo nutné prověřit z hlediska směrového vedení (směrové oblouky), výškového vedení (vrcholové a údolnicové oblouky) včetně posouzení vyrovnanosti kubatury zemin a ostatních aspektů. Vzhledem k tomu, že tento návrh částečně kopíruje variantu SEDL3, lze předpokládat, že tato nová varianta by byla ekonomicky srovnatelná s variantou SEDL3.
Kraj Vysočina nadále preferuje variantu SEDL4, avšak pro tuto variantu nelze očekávat prodej pozemků dotčených výstavbou obchvatu ze strany jejich vlastníků. Z těchto důvodů se jeví pokračování v přípravě akce II/602 Sedliště - obchvat jako nehospodárné. Součástí materiálu RK-25-2017-24, př. 1 je kompletní znění usnesení Zastupitelstva obce Vyskytná týkající se otázky trasování obchvatu místní části Sedliště včetně grafického znázornění všech výše uvedených variant.
Předfinancování tohoto záměru je zajištěno usnesením č. 0525/06/2015/ZK ze dne
10. 11. 2015. Stavba je uvedena v Regionálním akčním plánu Kraje Vysočina, což je jedním z předpokladů financování z Integrovaného regionálního operačního programu v rozpočtovém období Evropské unie 2014 - 2020.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout ukončit přípravu projektového záměru II/602 Sedliště - obchvat.
StanoviskaOdbor ekonomický bere uvedený materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
ukončit přípravu projektového záměru II/602 Sedliště - obchvat.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz