Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-20

RK-25-2017-20.doc  RK-25-2017-20pr01.doc  RK-25-2017-20pr02.doc  RK-25-2017-20pr03.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-25-2017-20
NázevVeřejná zakázka na služby: II/353 Nové Veselí - obchvat, PD
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro novostavbu obchvatu silnice II/353 městyse Nové Veselí a obce Budeč kategorie S 9,5/70 včetně navazujících úseků na silnici II/353. Délka řešeného úseku je 5,063 m.
Zakázka bude zadána v nadlimitním režimu jako otevřené řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-25-2017-20, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat, PD v souladu s materiálem RK-25-2017-20, př. 1;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-25-2017-20, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/353 Nové Veselí - obchvat, PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-25-2017-20, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2017-20, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-25-2017-20, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz