Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-03

RK-25-2017-03.doc  RK-25-2017-03pr01.doc  RK-25-2017-03pr02.pdf  RK-25-2017-03pr03.doc  RK-25-2017-03pr04.pdf  RK-25-2017-03pr05.doc  RK-25-2017-03pr06.pdf  RK-25-2017-03pr07.doc  RK-25-2017-03pr08.pdf  RK-25-2017-03pr09.doc  RK-25-2017-03pr10.pdf  RK-25-2017-03pr11.doc  RK-25-2017-03pr12.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-25-2017-03
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení za účelem zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizace (dále také PKKV ) na administraci projektů:
* Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce (odbor sociálních věcí) celkem 26 000 Kč dle materiálu RK-25-2017-03, př. 1 a RK-25-2017-03, př. 2;
* Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) celkem 469 950 Kč dle materiálu RK-25-2017-03, př. 3 a RK-25-2017-03, př. 4;
* Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace), celkem 286 106 Kč dle materiálu RK-25-2017-03, př. 5
a RK-25-2017-03, př. 6;
* Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina (odbor sociálních věcí) celkem 26 000 Kč dle materiálu RK-25-2017-03, př. 7 a RK-25-2017-03, př. 8;
* Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace), celkem 350 814 Kč dle materiálu RK-25-2017-03, př. 9 a RK-25-2017-03, př. 10;
* Dokončení implementace soustavy Natura 2000 V Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice (odbor životního prostředí a zemědělství) celkem 48 100 Kč dle materiálu RK-25-2017-03, př. 11 a RK-25-2017-03, př. 12.

V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu a podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 1 206 970 Kč, z toho v roce 2017 celkem 419 419 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2025 (v závislosti na harmonogramu projektu).
V roce 2017 se tedy jedná o navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro PKKV o celkovou částku 419 419 Kč, a to podle následujícího rozpisu v Kč:

Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce 26 000 Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice 139 100 Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod 90 078 Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina 26 000 Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč 90 141 Dokončení implementace soustavy Natura 2000 V Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice 48 100 Celkem 419 419
Návrh řešení OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit:
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 419 419 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 419 419 Kč s určením pro PKVV na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu
RK-25-2017-03;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro PKKV o částku 419 419 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce (26 000 Kč), Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice (139 100 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod (90 078 Kč), Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina (o 26 000 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč (90 141 Kč), Dokončení implementace soustavy Natura 2000 V Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice
(48 100 Kč);
a uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odboru životního prostředí a zemědělství, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-25-2017-03, př. 1, RK-25-2017-03, př. 2, RK-25-2017-03, př. 3, RK-25-2017-03, př. 4, RK-25-2017-03, př. 5, RK-25-2017-03, př. 6,
RK-25-2017-03, př. 7, RK-25-2017-03, př. 8, RK-25-2017-03, př. 9, RK-25-2017-03, př. 10; RK-25-2017-03, př. 11, RK-25-2017-03, př. 12 předložit zprávu o provedených službách.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, § 3636 Územní rozvoj připomínky.

Odbor sociálních věcí nemá k předloženému materiálu připomínky. Projekty připravované v oblasti sociálních věcí byly s odborem konzultovány.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá připomínky k předloženému materiálu.

Odbor životního prostředí a zemědělství souhlasí a nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 419 419 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 419 419 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-25-2017-03;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 419 419 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce (26 000 Kč), Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice (139 100 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod (90 078 Kč), Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina (26 000 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč (90 141 Kč), Dokončení implementace soustavy Natura 2000 V Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice (48 100 Kč);
ukládá
odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odboru životního prostředí a zemědělství, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-25-2017-03, př. 1, RK-25-2017-03, př. 2,
RK-25-2017-03, př. 3, RK-25-2017-03, př. 4, RK-25-2017-03, př. 5, RK-25-2017-03, př. 6,
RK-25-2017-03, př. 7, RK-25-2017-03, př. 8, RK-25-2017-03, př. 9, RK-25-2017-03, př. 10, RK-25-2017-03, př. 11, RK-25-2017-03, př. 12 předložit zprávu o provedených službách.
Odpovědnost OAPŘ, OSV, OKPPCR, OŽP, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2025
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz