Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 31/2013 - 01.10.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
03Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
04Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Žirovnice
05Změna usnesení č. 0117/02/2013/ZK
06Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Heřmaneč u Počátek a Počátky a obci Počátky
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
09Smlouva zakládající právo provést stavbu - k.ú. a obec Třešť
10Žádost o kácení stromů - k.ú. Ústrašín a k.ú. Vír
11Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
12Poskytnutí bezdůvodného obohacení - k.ú. Přibyslav
13Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ukončení realizace globálních grantů I.
14Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
15Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Angažovanci
16Vyhodnocení zavádění energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina
17Souhlas s dohodou o výpůjčce
18Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
19Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace
20Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
21Svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí hejtmanovi kraje
22Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
23Připojení Kraje Vysočina ke Staroranské deklaraci o lesní pedagogice
24Veřejná zakázka na služby: Projektové dokumentace 2013-02, komunikace
25Veřejná zakázka na služby: II/351 Třebíč - most ev.č. 351-024
26Veřejná zakázka na služby: II/405 Zašovice - průtah
27Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3494 Uhřínov - průtah
28Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2013/2014 Jihomoravským krajem
29Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
30Smlouva o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
31Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - odměny pro zaměstnance ICT oddělení
32Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
34Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
35Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku , část 1 a 2
36Žádost o změnu rozpočtu
37Modernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory
37upr1Modernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory
38Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Rizika spojená s účastí na předváděcích akcích
39Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- neurologie současnosti
40Smlouva o výpůjčce
41Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku , část 3, 5 a 6
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz