Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-18

RK-31-2013-18.doc  RK-31-2013-18pr01.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-31-2013-18
NázevŽádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace kraje na úseku sociálních služeb mají schválenou výši dotací z MPSV, která představuje významnou část zdrojů krytí provozních nákladů v roce 2013. Třetí splátka těchto dotací má být podle předběžných informací poukázána až na konci září 2013, ale zatím poukázána nebyla a nelze vyloučit opožděný převod. Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace a Domov ve Zboží, příspěvková organizace, proto požádaly o poskytnutí návratné finanční výpomoci na úhradu mezd a potřebných faktur. Pokud by dotace z MPSV nepřišla, nejpozději do 5. 10. 2013, dostaly by se organizace do platební neschopnosti. Za neuhrazení povinných odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění může být organizacím uloženo penále.
Návrh řešení Pro všechny příspěvkové organizace na úseku sociálních služeb jsou v rozpočtu kraje schváleny příspěvky na provoz. U některých příspěvkových organizací včetně Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova ve Zboží, příspěvkové organizace však byl schválený příspěvek na provoz již vyplacen. Aby byly organizace schopny uhradit potřebné faktury a zajistit výplatu mezd za 9/2013 navrhujeme radě kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci, kterou budou příspěvkové organizace vracet na účet kraje po obdržení 3. splátky dotace z MPSV. Tímto způsobem kraj postupoval již v předchozích letech, kdy byl řešen podobný problém. Pokud by třetí splátka dotace z MPSV přišla do stanoveného termínu (30. 9. 2013), byl by materiál o poskytnutí návratné finanční výpomoci stažen z projednávání v radě kraje. V případě, že by třetí splátka přišla až po projednání tohoto materiálu v radě kraje (v termínu nejpozději do 4. 10. 2013), nebudou schválené finanční prostředky poukázány na účet příspěvkových organizací.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako návratná finanční výpomoc dle § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy k dočasnému krytí svých potřeb může organizace od svého zřizovatele získat návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Pokud nastane situace, že MPSV uvolní 3. splátku dotace na sociální služby po schválení tohoto materiálu radou kraje s připsáním na účet kraje v mezidobí začínajícím dnem 1. 10. do 4. 10. 2013, je třeba, aby odbor sociálních věcí zpracoval pro radu kraje příslušné rozpočtové opatření, kterým budou rozpočtované prostředky ve výši 1 370 tis. Kč vráceny zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 27 208,9 tis. Kč.
Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00762.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 589 000 Kč a Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci ve výši 781 000 Kč v odvětví sociální péče s určením na zabezpečení finančního krytí potřebných faktur a osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc září 2013. Finanční prostředky budou převedeny organizacím jen v případě, že třetí splátka dotace z MPSV nepřijde na účet kraje v termínu do 4. 10. 2013;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 589 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 781 000 Kč s určením pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 1 370 000 Kč;
ukládá
* vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 26. 11. 2013 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
* ředitelce Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a řediteli Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 18. 11. 2013.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a ředitel Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz