Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-22

RK-31-2013-22.doc  RK-31-2013-22pr01.pdf  RK-31-2013-22pr02.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-31-2013-22
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuNa jednání Rady Kraje Vysočina dne 16. 07. 2013 bylo usnesením č. 1295/25/2013/RK rozhodnuto o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku Kraje Vysočina s názvem Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit .
Předmět plnění zakázky byl v souladu s ust. § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplňků (níže jen zákon ) rozdělen na dvě části, přičemž dodavatelé byli oprávněni podat nabídku na jednu část nebo na obě části veřejné zakázky.
Předmětem plnění zakázky je příprava podkladů pro zajištění ochrany dvanácti evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina, což obnáší zpracování průzkumů přírodních prvků, identifikaci vlastníků a zpracování návrhů plánů péče a posléze i provedení geodetických prací na lokalitách.
Veřejnou zakázku administruje společnost KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.,
IČO 257 11 229.
Lhůta pro podání nabídek na obě části podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina byla stanovena do 15. 08. 2013, přičemž otevírání obálek se uskutečnilo tentýž den.
Ve lhůtě pro předložení nabídek bylo podáno celkem 8 nabídek, přičemž na první část podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit byly podány 4 nabídky a na druhou část této podlimitní veřejné zakázky také 4 nabídky.
Nabídky vyhověly kontrole podle ustanovení § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a byly hodnotící komisí zařazeny
do dalšího posouzení nabídek.
Hodnotící komise provedla v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit posouzení prokázání splnění kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek na svých jednáních ve dnech
22. 08. 2013, 10. 09. 2013 a 24. 09. 2013.
O jejím průběhu byly hodnotící komisí pořízeny Protokol o posouzení kvalifikace
a posouzení a hodnocení nabídek a Zpráva o posouzení kvalifikace a posouzení
a hodnocení nabídek , které jsou Radě Kraje Vysočina předloženy v materiálech
RK-31-2013-22, př. 1 a RK-31-2013-22, př. 2.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že uchazeči, kteří podali nabídky, splnili všechny podmínky a náležitosti stanovené zákonem a zadávací dokumentací, navrhuje hodnotící komise zadavateli rozhodnout o výběru nejvhodnějších nabídek na obě části veřejné zakázky Kraje Vysočina
s názvem Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit dle materiálu RK-31-2013-22, př. 2.
Hodnotící komise dále navrhuje, aby Rada Kraje Vysočina uložila Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajištění oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům (prostřednictvím administrátora veřejné zakázky) a zahájení jednání s vybranými uchazeči
o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky.
Podle čl. 7 odst. 2 písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 ze dne 05. 03. 2013 přísluší rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek Radě Kraje Vysočina.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu: souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor analýz a podpory řízení: souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat nabídky uchazečů doporučených hodnotící komisí dle materiálu RK-31-2013-22, př. 2 jako nejvhodnější nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku Kraje Vysočina s názvem Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit ;
ukládá
odboru životního prostředí zajistit (prostřednictvím administrátora veřejné zakázky) oznámení výsledků podlimitní veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání
s vybranými uchazeči o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky.
Odpovědnost OŽP
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz