Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-10

RK-31-2013-10.doc  RK-31-2013-10pr01.pdf  RK-31-2013-10pr02.pdf  RK-31-2013-10pr03.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-31-2013-10
NázevŽádost o kácení stromů - k.ú. Ústrašín a k.ú. Vír
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší žádost ŔSD ČR, Správa Jihlava a obce Vír o možnost kácení trvalých porostů na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
Na OM se obrátilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava se žádostí o udělení souhlasu k podání žádosti o pokácení trvalých porostů na pozemku par. č. 2154 v k. ú. Ústrašín . Jedná se o 13 ks stromů, z toho 5 ks dubu, 5 ks břízy a 3 ks javoru. Důvodem ke kácení je realizace stavby I/34 Božejov - Ondřejov-Pelhřimov. Stromy se nacházejí při silnici III/11253.
Dále se na OM obrátila obec Vír se žádostí o spolupráci při kácení stromů na pozemku par. č. 1041/2 - ost. plocha, silnice v k. ú a obci Vír. Tento pozemek je tvořen jak vlastní vozovkou a krajnicí, tak i částí přiléhajícího skalnatého prostoru. V tomto prostoru je umístěno veřejné osvětlení, které obec chce opravit. Skutečnost, že veřejné osvětlení je ve velké části zakrýváno vegetací a kořenový systém stromů a keřů ničí el. rozvody, vede obec k tomu, že má zájem část této vegetace pokácet, a to svépomocí, popř. prostřednictvím pracovníků KSUSV.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje vyslovit souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin, a to prostřednictvím ŘSD, Správa Jihlava, dále rozhodnout pověřit ŘSD ČR Správa Jihlava k podání žádosti o pokácení dřevin na pozemku par. č. 2154 v k. ú. Ústrašín s tím, že ŘSD ČR Správa Jihlava se dále zaváže uhradit veškeré náklady a zabezpečit všechny povinnosti související s pokácením dřevin.
Dále OM navrhuje podat žádost na pokácení dřevin a keřů rostoucích na části pozemku par. č. 1041/2 v k.ú. a obci Vír, a to u obecního úřadu obce Vír s tím, že pokud bude žádost vyřízena kladně si obec pokácení zajistí vlastními silami. Vytěžená dřevní hmota zůstane majetkem obce jako náhrada za provedenou práci při kácení.
Návrh usnesení předpokládá
* vyslovit souhlas s podáním žádosti o vydání rozhodnutí o pokácení dřevin prostřednictvím ŘSD, pověřit Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava podáním žádosti o vydání rozhodnutí o pokácení dřevin a uzavřít mezi Krajem Vysočina a ŘSD, Správa Jihlava smlouvu, v níž se ŘSD zaváže uhradit všechny náklady a splnit všechny povinnosti (např. náhradní výsadba dřevin) s vydáním rozhodnutí o pokácení dřevin spojené (smlouva není předkládána, jedná se již o opakovaný standardní smluvní vztah tohoto typu),
* požádat u obecního úřadu obce Vír o vydání rozhodnutí o pokácení dřevin a keřů rostoucích na části pozemku par. č. 1041/2 v k. ú. Vír, které omezují funkčnost veřejného osvětlení vedoucího po tomto pozemku.
StanoviskaSprávce majetku KSÚSV nemá námitek ke kácení dřevin.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s podáním žádosti prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava o vydání rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les dle materiálu RK-31-2013-10 př. 1;
rozhoduje
* pověřit Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava k podání žádosti o vydání rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. 2154 v k. ú. Ústrašín;
* uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava nepojmenovanou smlouvu, řešící povinnost ŘSD ČR související s vydáním rozhodnutí o pokácení dřevin;
* požádat u obecního úřadu obce Vír o vydání rozhodnutí k pokácení dřevin a keřů rostoucích na části pozemku par. č. 1041/2 v k. ú. Vír v rozsahu dle matriálu
RK-31-2013-10, př. 2, které omezují funkčnost veřejného osvětlení v tomto úseku.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. října 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz