Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 31/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2013, které se konalo dne 1. 10. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 1. 10. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
40. Smlouva o výpůjčce;
41. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku“, část 3, 5 a 6.
Dále byl předložen návrh na stažení bodu 18. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče z programu jednání (Zdrojové materiály: RK-31-2013-18.doc, RK-31-2013-18, př. 1).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2013
 2. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
 3. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 4. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Žirovnice
 5. Změna usnesení č. 0117/02/2013/ZK
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Heřmaneč u Počátek a Počátky a obci Počátky
 7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 8. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 9. Smlouva zakládající právo provést stavbu - k.ú. a obec Třešť
 10. Žádost o kácení stromů - k.ú. Ústrašín a k.ú. Vír
 11. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 12. Poskytnutí bezdůvodného obohacení - k.ú. Přibyslav
 13. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ukončení realiazace globálních grantů I.
 14. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
 15. Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Angažovanci
 16. Vyhodnocení zavádění energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina
 17. Souhlas s dohodou o výpůjčce
 1. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace
 2. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 3. Svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí hejtmanovi kraje
 4. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
 5. Připojení Kraje Vysočina ke Staroranské deklaraci o lesní pedagogice
 6. Veřejná zakázka na služby: Projektové dokumentace 2013-02, komunikace
 7. Veřejná zakázka na služby: II/351 Třebíč - most ev. č. 351-024
 8. Veřejná zakázka na služby: II/405 Zašovice - průtah
 9. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3494 Uhřínov - průtah
 10. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2013/2014 Jihomoravským krajem
 11. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 12. Smlouva o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 13. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - odměny pro zaměstnance ICT oddělení
 14. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
 16. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku , část 1 a 2
 18. Žádost o změnu rozpočtu
 19. Modernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory
 20. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Rizika spojená s účastí na předváděcích akcích
 21. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- neurologie současnosti
 22. Smlouva o výpůjčce
 23. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku“, část 3, 5 a 6
 24. Rozprava členů rady
Usnesení 1669/31/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 30/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 11, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
Usnesení 1670/31/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-02.doc, RK-31-2013-02, př. 1

03. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 1671/31/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-03.doc, RK-31-2013-03, př. 1

04. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Žirovnice
Usnesení 1672/31/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-31-2013-04, př. 1 do vlastnictví města Žirovnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-31-2013-04, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-31-2013-04, př. 2 z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-04.doc, RK-31-2013-04, př. 1, RK-31-2013-04, př. 2

05. Změna usnesení č. 0117/02/2013/ZK
Usnesení 1673/31/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0117/02/2013/ZK tak, že:
 • text: Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl a oddělený dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina se nahrazuje textem: Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl a oddělený dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1, po obnově operátu z pozemku par. č. 1281/10 v obci a k. ú. Vepříkov z vlastnictví obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • v materiálu ZK-02-2013-25, př. 2 se díl a pozemku par. č. 1281/1 nahrazuje pozemkem par. č. 1281/10 v k. ú. a obci Vepříkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-05.doc

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Heřmaneč u Počátek a Počátky a obci Počátky
Usnesení 1674/31/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 310/10 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 310/10 o výměře 1 744 m2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-31-2013-06, př. 1 tabulka 1 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-31-2013-06, př. 1 tabulka 4 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky z vlastnictví Rybářství Telč, a. s., Lipnice 20, 380 01 Dačice za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2;
 • úplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-31-2013-06, př. 2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky a v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí za kupní cenu 40 Kč/m2;
 • neakceptovat nabídku přijetí daru pozemku par. č. 4083/4 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-06.doc, RK-31-2013-06, př. 1, RK-31-2013-06, př. 2, RK-31-2013-06, př. 3

07. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1675/31/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-31-2013-07, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-31-2013-07, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 566/3 v k. ú. Poděbaby do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 579 v k. ú. Chroustov u Bohdalova do vlastnictví městyse Bohdalov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-07.doc, RK-31-2013-07, př. 1

08. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1676/31/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2013-08, př. 1 a RK-31-2013-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-08.doc, RK-31-2013-08, př. 1, RK-31-2013-08, př. 2

09. Smlouva zakládající právo provést stavbu - k. ú. a obec Třešť
Usnesení 1677/31/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Třešť, na straně vlastníka pozemku a Krajem Vysočina, na straně investora, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Rekonstrukce parkoviště Třešť, ul. K Valše , při níž má být dotčen mimo jiné pozemek par. č. 1532 - ost. plocha, ost. komunikace ve vlastnictví města Třešť.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. října 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-09.doc, RK-31-2013-09, př. 1

10. Žádost o kácení stromů - k. ú. Ústrašín a k. ú. Vír
Usnesení 1678/31/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s podáním žádosti prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava o vydání rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les dle materiálu RK-31-2013-10, př. 1;
rozhoduje
 • pověřit Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava k podání žádosti o vydání rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. 2154 v k. ú. Ústrašín;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava nepojmenovanou smlouvu, řešící povinnost ŘSD ČR související s vydáním rozhodnutí o pokácení dřevin;
 • požádat u obecního úřadu obce Vír o vydání rozhodnutí k pokácení dřevin a keřů rostoucích na části pozemku par. č. 1041/2 v k. ú. Vír v rozsahu dle matriálu RK-31-2013-10, př. 2, které omezují funkčnost veřejného osvětlení v tomto úseku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. října 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-10.doc, RK-31-2013-10, př. 1, RK-31-2013-10, př. 2, RK-31-2013-10, př. 3

11. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1679/31/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-31-2013-11, př. 1 a RK-31-2013-11, př. 2.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-11.doc

12. Poskytnutí bezdůvodného obohacení - k. ú. Přibyslav
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s navrhovaným majetkoprávním vypořádání pozemků v k. ú. Přibyslav. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1680/31/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-12.doc, RK-31-2013-12, př. 1

13. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ukončení realizace globálních grantů I.
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o realizaci globálních grantů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1681/31/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci GG a výsledcích tzv. prvních GG OP VK.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-13.doc, RK-31-2013-13, př. 1, RK-31-2013-13, př. 2, RK-31-2013-13, př. 3

14. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1682/31/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 335,77 Eur (8 469,80 Kč), které jsou určeny k dalšímu financování projektu Technická pomoc Vysočina.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-14.doc

15. Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Angažovanci
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o realizaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1683/31/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2013-15, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2013-15, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-15.doc, RK-31-2013-15, př. 1, RK-31-2013-15, př. 2

16. Vyhodnocení zavádění energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh vzít na vědomí vyhodnocení zavádění energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1684/31/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu obsaženou v materiálu RK-31-2013-16, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-16.doc, RK-31-2013-16, př. 1

17. Souhlas s dohodou o výpůjčce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí Domova pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova, příspěvkové organizace, o dodatečné udělení souhlasu s výpůjčkou. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1685/31/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavřenou dohodu o výpůjčce dle materiálu RK-31-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-17.doc, RK-31-2013-17, př. 1

19. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh na změnu použití investičního fondu u shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1686/31/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-31-2013-19, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-19.doc, RK-31-2013-19, př. 1, RK-31-2013-19, př. 2

20. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1687/31/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-31-2013-20, př. 1, a to na dobu určitou od 10. 10. 2013 do 10. 10. 2018.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 10. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-20.doc, RK-31-2013-20, př. 1

21. Svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí hejtmanovi kraje
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1688/31/2013/RK
Rada kraje
svěřuje
hejtmanovi rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv, kterými nedochází ke změnám projektů, a to pouze za účelem realizace projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí uvedených v materiálu RK-31-2013-21, př. 1;
ukládá
odboru životního prostředí krajského úřadu předkládat radě na vědomí průběžné monitorovací zprávy za uplynulé čtvrtletí.
odpovědnost: OŽP
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-21.doc, RK-31-2013-21, př. 1

22. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
Z. Chlád podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1689/31/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídky uchazečů doporučených hodnotící komisí dle materiálu RK-31-2013-22, př. 2 jako nejvhodnější nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku Kraje Vysočina s názvem Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit;
ukládá
odboru životního prostředí zajistit (prostřednictvím administrátora veřejné zakázky) oznámení výsledků podlimitní veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-22.doc, RK-31-2013-22, př. 1, RK-31-2013-22, př. 2

23. Připojení Kraje Vysočina ke Staroranské deklaraci o lesní pedagogice
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámil radu kraje s navrhovanou úpravou předloženého materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1690/31/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Staroranskou deklaraci o lesní pedagogice dle materiálu RK-31-2013-23, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-23.doc, RK-31-2013-23, př. 1

24. Veřejná zakázka na služby: Projektové dokumentace 2013-02, komunikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1691/31/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby Projektové dokumentace 2013-02, komunikace formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-31-2013-24, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na Projektové dokumentace 2013-02, komunikace dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-31-2013-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-24.doc, RK-31-2013-24, př. 1, RK-31-2013-24, př. 2, RK-31-2013-24, př. 3

25. Veřejná zakázka na služby: II/351 Třebíč - most ev. č. 351-024
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení dané veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1692/31/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby II/351 Třebíč - most ev. č. 351-024 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-31-2013-25, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
oboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/351 Třebíč - most ev. č. 351-024 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-31-2013-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-25.doc, RK-31-2013-25, př. 1, RK-31-2013-25, př. 2, RK-31-2013-25, př. 3

26. Veřejná zakázka na služby: II/405 Zašovice - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1693/31/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby II/405 Zašovice - průtah formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-31-2013-26, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/405 Zašovice - průtah dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-31-2013-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-26.doc, RK-31-2013-26, př. 1, RK-31-2013-26, př. 2, RK-31-2013-26, př. 3

27. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3494 Uhřínov - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením hodnotící komise zadat tuto podlimitní veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1694/31/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/3494 Uhřínov - průtah dle materiálu RK-31-2013-27, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/3494 Uhřínov - průtah nabídku uchazeče Porr a. s., se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha, IČO: 43005560 (odštěpný závod 6 - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov), v souladu s materiálem RK-31-2013-27, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-27.doc, RK-31-2013-27, př. 1

28. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2013/2014 Jihomoravským krajem
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu souhlasit se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1695/31/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v období platnosti jízdního řádu 2013/2014 v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, a to v rozsahu:
 1. trať 240, úsek krajská hranice železniční stanice Rapotice (délka úseku 1,0 km), celkem 110 dnů v roce 2013, 220 vlkm/rok:
  • vlak 4820 (Rapotice příj. 1:23), omezení jízdy „jede v (6), +, nejede 25., 26. XII., 1. I.“
  • vlak 4825 (Rapotice odj. 5:28), dotace Jihomoravského kraje jen v (6), +, kromě 25., 26. XII., 1. I.
 1. trať 250, úsek krajská hranice železniční stanice Vlkov u Tišnova (délka úseku 2,4 km), celkem 26 dnů v roce 2013, 124,8 vlkm/rok:
  • vlak 4618 (Vlkov příj. 9:47), omezení jízdy „jede v (6) od 19. IV. do 27. IX. a 1., 8. V., 5. VII.“
  • vlak 4615 (Vlkov odj. 10:12), omezení jízdy „jede v (6) od 19. IV. do 27. IX. a 1., 8. V., 5. VII.“
odpovědnost: ODSH
termín: 15. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-28.doc, RK-31-2013-28, př. 1

29. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1696/31/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2013-29, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-29.doc, RK-31-2013-29, př. 1, RK-31-2013-29, př. 2

30. Smlouva o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1697/31/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-31-2013-30, př. 2, RK-31-2013-30, př. 3RK-31-2013-30, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-30.doc, RK-31-2013-30, př. 1, RK-31-2013-30, př. 2, RK-31-2013-30, př. 3, RK-31-2013-30, př. 4

31. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - odměny pro zaměstnance ICT oddělení
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1698/31/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o celkovou částku 547 730 Kč, z toho:
 • 123 550 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
 • 164 730 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
 • 82 360 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
 • 82 360 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
 • 94 730 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 00502 ve stejné výši 547 730 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o částku 52 280 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o stejnou částku 52 280 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 123 550 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 164 730 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 82 360 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 82 360 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 94 730 Kč;
 • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 52 280 Kč;
za účelem krytí odměn zaměstnanců ICT oddělení poskytnuté za aktivní účast při realizaci projektů koncepce eHealth od roku 2009, jejichž rozdělení mezi jednotlivé zaměstnance (včetně návrhu odměny i pro vedoucí ICT oddělení) bude plně v kompetenci vedoucích ICT zaměstnanců.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-31.doc, RK-31-2013-31, př. 1, RK-31-2013-31, př. 2

32. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1699/31/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2013-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč.
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-32.doc, RK-31-2013-32, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1700/31/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 629 302,63 Kč.
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř, IČO 60126671, o částku 629 302,63 Kč na realizaci projektu Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-33.doc

34. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu souhlasit s úpravou investičního plánu příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1701/31/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013 dle materiálu RK-31-2013-34, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-34.doc, RK-31-2013-34, př. 1

35. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku, část 1 a 2
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1702/31/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-35.doc, RK-31-2013-35, př. 1, RK-31-2013-35, př. 2

41. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku“, část 3, 5 a 6
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1703/31/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-41, RK-31-2013-41, př. 1, RK-31-2013-41, př. 2

36. Žádost o změnu rozpočtu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k předložené žádosti a požádal o stažení materiálu z projednávání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-36.doc, RK-31-2013-36, př. 1, RK-31-2013-36, př. 2

37. Modernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s realizací níže uvedených projektových záměrů. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1704/31/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s realizací projektového záměru Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálu RK-31-2013-37, př. 1;
 • s realizací projektového záměru Badatelská centra pro přírodní vědy dle materiálu RK-31-2013-37, př. 2;
ukládá
OŠMS zpracovat projektovou žádost a předložit ji k projednání v radě kraje.
odpovědnost: OŠMS
termín: 11. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-37.doc, RK-31-2013-37, př. 1, RK-31-2013-37, př. 2

38. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Rizika spojená s účastí na předváděcích akcích
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace Jihlava, o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání shora uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1705/31/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-31-2013-38, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 1. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-38.doc, RK-31-2013-38, př. 1, RK-31-2013-38, př. 2, RK-31-2013-38, př. 3

39. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- neurologie současnosti
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce „neurologie současnosti“. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1706/31/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-31-2013-39, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 1. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-39.doc, RK-31-2013-39, př. 1, RK-31-2013-39, př. 2, RK-31-2013-39, př. 3

40. Smlouva o výpůjčce
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1707/31/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 1. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2013-40, RK-31-2013-40, př. 1

42. Rozprava členů rady
V průběhu jednání přišel M. Hyský. Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 31/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 8. 10. 2013, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2013 dne 1. 10. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 10. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz