Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-13

RK-31-2013-13.doc  RK-31-2013-13pr01.xls  RK-31-2013-13pr02.xls  RK-31-2013-13pr03.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-31-2013-13
NázevGlobální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ukončení realizace globálních grantů I.
Zpracoval J. Hadravová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje od roku 2008 Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) na základě Dohody o spolupráci s řídícím orgánem OP VK (MŠMT ČR).
Rada kraje Vysočina dne 20. 11. 2007 usnesením č. 1575/33/2007/RK (Rada kraje rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle materiálu
RK-33-2007-18, př. 1), rozhodla uzavřít Dohodu o spolupráci Řídícího orgánu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a Zprostředkujícího subjektu (kraj Vysočina) při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen Dohoda o spolupráci ).
Tzv. první globální granty (dále také GG ) byly realizovány od 18. 9. 2008 do 30. 6. 2013 a následně vyúčtovány k 31. 8. 2013 v těchto oblastech podpory:
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 - Rovné příležitosti ve vzdělávání dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
1.3 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
V rámci jednotlivých globálních grantů byly vyhlášeny tyto výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK:
1. výzva: 26. 5. 2008 - 12. 9. 2008,
2. výzva: 16. 2. 2009 - 10. 4. 2009,
3. výzva: 24. 2. 2010 - 10. 4. 2010,
4. výzva: 1. 12. 2010 - 14. 1. 2011 (jen oblast podpory 1.2 a 1.3).
Počet požadované finanční podpory všech předložených 418 projektových žádostí v rámci jednotlivých výzev několikanásobně převyšoval vyhlašované částky. Po procesu hodnocení, zahrnující hodnocení formálních hledisek žádostí, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení a proces hodnocení ve výběrové komisi pro výběr projektů, byly projekty kontrahovány. Maximální délka realizace grantových projektů byla 36 měsíců, nejnižší poskytnutá podpora na 1 projekt byla ve výši 511 367,87 Kč a nejvyšší 19 529 014,50 Kč. Přehled poskytnutých podpor jednotlivým příjemcům grantových projektů je v přílohách tohoto materiálu
(RK-30-2013-13, př. 1; RK-30-2013-13, př. 2 a RK-30-2013-13, př. 3).
Počty kontrahovaných/realizovaných grantových projektů celkem za jednotlivé oblasti podpory a výzvy uvádí níže uvedená tabulka:
Oblast podpory Název a reg. číslo GG Číslo výzvy Počet kontrahovaných projektů Objem kontrahovaných prostředků 1.1 CZ.1.07/1.1.01
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina 1. 23 76 125 614,49 2. 23 102 983 091,89 3. 14 34 461 209,62 Celkem 60 213 569 916,00 Oblast podpory Název a reg. číslo GG Číslo výzvy Počet kontrahovaných projektů Objem kontrahovaných prostředků 1.2 CZ.1.07/1.2.02
Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina 1. 4 21 535 614,08 2. 9 26 459 599,31 3. 6 19 456 795,94 4. 5 7 633 926,64 Celkem 24 75 085 935,97 1.3 CZ.1.07/1.3.02
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina 1. 3 8 402 682,00 2. 13 50 046 771,06 3. 7 20 368 759,81 4. 5 9 770 764,37 Celkem 28 88 588 977,24
Realizací globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina došlo k posílení vzdělanostního potenciálu a dále k zajištění udržitelné konkurenceschopnosti v Kraji Vysočina. Toto bylo dosaženo průběžným plněním specifických cílů GG tj: dokončení kurikulární reformy, realizace počátečního vzdělávání založeného na osvojování klíčových kompetencí, univerzálně využitelných pro uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání; rozvoj partnerství škol mezi sebou (většinou základní školy se sousedními základními školami případně s obcemi, střední školy se středními školami stejného typu) i s dalšími aktéry (např. Okresní hospodářská komora Pelhřimov, firmy např. z oboru stavebnictví, Středisko praktického vyučování, občanská sdružení, Vysočina Education, vysoké školy) rozvoj informačních aktivit a kariérového poradenství k zajištění profesní orientace; efektivní volby vzdělávací cesty a prevence předčasných odchodů a zajištění kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění systémů externí a interní evaluace ve vzdělávání a zavádění systémů řízení kvality. Úspěšní předkladatelé grantových projektů se ve svých grantových projektech nejčastěji zaměřili na naplnění následujících vzdělávacích potřeb: rozvoj klíčových kompetencí žáků, zavádění moderních metod a forem výuky, inovace školních vzdělávacích programů z hlediska obsahového zaměření. Doplňkově se také objevila změna dosavadního přístupu k výuce (založená na frontálním způsobu vyučování, pasivní roli žáka a direktivním přístupu učitele) a materiální vybavení škol a školských zařízení.

Globální grant Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina se zaměřoval na podporu projektových aktivit směřujících k vytváření optimálního vzdělávacího prostředí pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Termín děti a žáci se SVP zahrnoval v rámci realizovaného globálního grantu také děti a žáky mimořádně nadané, kteří v běžném vzdělávacím proudu často nemají dostatek příležitostí plně rozvinout svůj vrozený potenciál, byť je jeho maximální zhodnocení velmi významné právě pro posílení konkurenceschopnosti. Na děti a žáky mimořádně talentované se ve svých aktivitách žadatelé zaměřovali ale spíše výjimečně, ve většině případů se žadatelé ve svých projektových aktivitách zaměřovali na cílové skupiny dětí a žáků zdravotně či sociálně znevýhodněných.

Cílem globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina bylo přispět k naplnění globálního cíle OP VK v oblasti podpory 1.3. Tím je podpora pracovníků škol a školských zařízení a především vytváření podmínek pro zlepšení kvality systému jejich dalšího vzdělávání jako zásadní předpoklad pro úspěšnou realizaci kurikulární reformy. Neméně důležitou částí realizovaných projektů byl i rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků v oblasti řízení a personální politiky.

Většina aktivit byla zaměřena na tzv. směry soustředěné podpory, tedy oblasti, na které by se finanční podpora z OP VK měla zaměřit: anglický jazyk, informační a komunikační gramotnost, kariéra a hodnocení kvality a výsledků vzdělávání (evaluace). Byla zvolena témata, jejichž komplexní řešení mohlo zásadním způsobem zvýšit uplatnitelnost mladých lidí na trhu práce a kvalitu lidských zdrojů z pohledu ekonomické konkurenceschopnosti kraje Vysočina. Zaměření projektů na tyto priority bylo při hodnocení jednotlivých projektových žádostí o grantové projekty posuzováno prostřednictvím tzv. specifického kritéria Soulad projektu s krajskými prioritami v oblasti čerpání pro OP VK

Přínos realizace jednotlivých GG lze vyjádřit kvantifikovatelnými výstupy jednotlivých grantových projektů, které jsou vykazovány prostřednictvím tzv. monitorovacích indikátorů (dále také MI ).

V rámci GG 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina šlo o tyto MI:
Název indikátoru Plán
za GG Naplněno
k 30. 6. 2013 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů *) 41 1019 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou informační a komunikační technologie 10 223 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou životní prostředí 10 112 Počet osob, které obdržely podporu v rámci projektů - celkem 7 409 47 459 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 51 2 067 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků 7 358 45 392 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 508 919
*) Nově vytvořený/inovovaný produkt - jedná se o nově vytvořený/inovovaný produkt, ve kterém provedené změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, nové vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební pomůcky, e-learningové kurzy, webové portály,...), např. nové metodické materiály pro výuku konkrétního předmětu v konkrétním ročníku (angličtina pro 7. ročník ZŠ), inovovaný školní vzdělávací program pro konkrétní obor (např. pro 3. ročník oboru Strojní mechanik), e-learningový portál pro výuku konkrétního předmětu (např. angličtiny, finanční gramotnosti...).

V rámci GG 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina byly naplněny tyto MI:
Název indikátoru Plán
za GG Naplněno
k 30. 6. 2013 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků 3 108 9 062 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 34 2 138 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd 99 1 201
Také v globálním grantu 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina byl splněn plán MI:
Název indikátoru Plán za GG Naplněno k 30. 6. 2013 Počet podpořených osob - klienti služeb 5 317 6 019 Počet úspěšně podpořených osob 4 174 4 614
V rámci administrace všech tří globálních grantů bylo zkontrolováno celkem 977 monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, předložených příjemci. Oddělení grantových programů, které je pověřeno rolí zprostředkujícího subjektu navíc předložilo každé tři měsíce mimořádné monitorovací zprávy za jednotlivé GG společně se souhrnnou žádostí o platbu, toto období bylo v posledním půl roce realizace zkráceno na měsíc. Každé pololetí se předkládala mimořádná monitorovací zpráva za jednotlivé GG a výroční monitorovací zprávy byly zpracovány a předkládány každý rok. Závěrečné monitorovací zprávy byly odeslány na MŠMT ČR dne 30. 8. 2013, jejich schválení ze strany řídícího orgánu dosud neproběhlo.
V době realizace GG byl zprostředkující subjekt Kraj Vysočina zařazen do auditu shody, dále řídící orgán zrealizoval tři veřejnosprávní kontroly na místě, zaměřené na procedurální, obsahovou a finanční stránku realizace GG a pověřený auditní subjekt provedl jeden audit zamřený na adekvátní systém zadávání a realizace veřejných zakázek. Interní audit zrealizovat dva audity (Audit postupu při hodnocení projektů GG OP VK, Audit vnitřního kontrolního systému OP VK), finanční úřad provedl jednu daňovou kontrolu, zaměřenou na kontrolu skutečností rozhodných pro vznik odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) dále jen zákon č. 218/2000 Sb. V rámci výše uvedených kontrol nebyla zjištěná závažná pochybení, která by pro Kraj Vysočina znamenala finanční sankci.
Návrh řešení ORR navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o realizaci a výsledcích tzv. prvních GG OP VK.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci GG a výsledcích tzv. prvních GG OP VK.
Odpovědnost ORR
Termín 2013- 10- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz