Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-31

RK-31-2013-31.doc  RK-31-2013-31pr01.xls  RK-31-2013-31pr02.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-31-2013-31
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - odměny pro zaměstnance ICT oddělení
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMasivní nasazení ICT ve zdravotnictví je obecným trendem. Rada kraje usnesením
č. 0395/09/2010/RK schválila Koncepci eHealth kraje Vysočina 2009-2013 a usnesením
č. 2096/41/2011/RK Koncepci eHealth Kraje Vysočina na období let 2013 - 2015. Předmětem této koncepce je vedle základní analýzy současného stavu problematiky také definice základních priorit, identifikace nezbytných zdrojů a návrh akčního plánu. Odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem informatiky a jednotlivými zdravotnickými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina realizuje již několik let řadu aktivit, které využívají nejmodernější informační technologie v oblasti zdravotnictví a předkládají každý rok radě ke schválení tzv. Akční plán eHealth, který z dané koncepce vychází.
Od roku 2009 se v Kraji Vysočina podařilo realizovat mnoho projektů v této oblasti, mezi které patří např. SWLab (dodávka software k vyhodnocení produkce akutních lůžkových zdravotnických zařízení metodou DRG), MarkQ (dodávka a implementace řešení pro měření kvality a efektivity poskytované zdravotní péče), NeOS (elektronický systém pro objednávání léčiv, zdravotnického a ostatního materiálu), e@mbulance (jednotný regionální systém pro objednávání pacientů do ambulancí nemocnic Kraje Vysočina), eMeDocS (výměna zdravotnické dokumentace pacienta v rámci regionu mezi zdravotnickými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina), ERP (pořízení jednotného ERP systému pro všechny zdravotnické organizace zřizované Krajem Vysočina za účelem sjednocení všech agend).
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančních prostředků ve výši 600 010 Kč pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na krytí odměn pracovníků ICT oddělení za spolupráci na tvorbě projektů v rámci koncepce eHealth dle materiálu RK-31-2013-31, př. 1. Důvodem je aktivní přístup IT pracovníků při realizaci projektů e@mbulance, eMeDocS a ERP, která byla spojena se značnou časovou náročností.
Odměny jsou určeny i pro vedoucí pracovníky. Rozdělení mezi jednotlivé zaměstnance bude plně v kompetenci vedoucích ICT oddělení, kteří mají přesné informace o tom, kdo a v jakém rozsahu se na projektech podílel.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. V rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2013 byla pro účely elektronizace zdravotnictví (eHealth) na kapitole Zdravotnictví vyčleněna rezerva ve výši 10 000 tis. Kč, která dosud nebyla použita.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-11 (materiál RK-31-2013-31, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví
a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o celkovou částku
547 730 Kč, z toho:
- 123 550 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
- 164 730 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
- 82 360 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
- 82 360 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
- 94 730 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 00502 ve stejné výši 547 730 Kč;
* rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o částku
52 280 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o stejnou částku 52 280 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 123 550 Kč;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 164 730 Kč;
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 82 360 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 82 360 Kč;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 94 730 Kč;
- Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 52 280 Kč;
za účelem krytí odměn zaměstnanců ICT oddělení poskytnuté za aktivní účast při realizaci projektů koncepce eHealth od roku 2009, jejichž rozdělení mezi jednotlivé zaměstnance (včetně návrhu odměny i pro vedoucí ICT oddělení) bude plně v kompetenci vedoucích ICT zaměstnanců.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Tř
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz