Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-33

RK-31-2013-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-31-2013-33
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
Zpracoval H. Dolejší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jejich zprostředkování organizaci.
Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř realizuje projekt Z.1.07/2.1.00/32.0043 Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem (rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace č. 32.2/018/2012);
V souladu s rozhodnutími obdržel Kraj Vysočina jako zřizovatel školy další část prostředků za účelem jejich přeposlání organizaci.
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Prostředky byly na účet kraje přijaty v celkové výši 629 302,63 Kč.
Radě kraje je tedy navrhováno schválit:
* zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 o účelové dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 629 302,63 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 629 302,63 Kč, která je určena pro Vyšší odbornou školu a Obchodní akademii Chotěboř na realizaci projektu v rámci OP VK.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 629 302,63 Kč.
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř, IČO 60126671, o částku 629 302,63 Kč na realizaci projektu Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz