Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-06

RK-31-2013-06.doc  RK-31-2013-06pr01.xls  RK-31-2013-06pr02.doc  RK-31-2013-06pr03.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-31-2013-06
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Heřmaneč u Počátek a Počátky a obci Počátky
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky.
V roce 2012 se na odbor majetkový obrátilo město Počátky s žádostí o bezúplatný převod pozemku par. č. 310/10 v k. ú. Heřmaneč u Počátek, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina a který je zastavěný tělesem místní komunikace. Současně nabídlo možnost darování pozemku par. č. 4083/4 v k. ú. Počátky. Tento pozemek se nachází pod místní komunikací v Počátkách, spojuje krajské silnice II/132 a III/13212 (ulici Žirovnickou a Nádražní) a prochází kolem Nemocnice Počátky. OM se obrátil s žádostí o stanovisko na KSÚSV, pracoviště Pelhřimov, z něhož vyplynulo, že pozemek par. č. 310/10 v k. ú. Heřmaneč u Počátek lze městu darovat s tím, že se současně nechá zaměřit pozemek par. č. 25/1
v k. ú. Heřmaneč u Počátek, který je vlastnictví města Počátky, ale z velké části je zastavěn tělesem krajské silnice III/13216. Následně by pak došlo k vzájemnému majetkoprávnímu vypořádání mezi městem a krajem. K přijetí daru pozemku par. č. 4083/4 do vlastnictví kraje se KSÚSV vyjádřila negativně, z jejího hlediska je tato komunikace pro kraj nepotřebná a její údržba by zvýšila náklady.
Dle dohody s KSÚSV, pracoviště Pelhřimov, nechal OM vyhotovit GP č. 84-19/2013, který zaměřuje průběh silnice III/13216 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a na jeho základě zjistil, že se silnice nachází na pozemcích těchto vlastníků:

1) město Počátky - seznam pozemků je uveden v materiálu RK-31-2013-06, př. 1, tabulka 1
2) ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha. Jedná se o pozemky uvedené v materiálu RK-31-2013-06, př. 1, tabulka 2. OM kontaktoval Krajský pozemkový úřad Jihlava s žádostí o převod těchto pozemků do vlastnictví kraje. Tento dal souhlas pouze k zápisu nově oddělených pozemků do katastru nemovitostí s tím, že vzhledem k tomu, že stavba silnice byla postavena před rokem 1991, tj. před účinností zákona č. 229/1991 Sb., o půdě , budou pozemky po zápisu do KN vráceny na původní list vlastnictví či na LV 60000 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Po uskutečnění tohoto převodu bude OM řešit převod výše uvedených pozemků do vlastnictví kraje samostatným materiálem.
3) ČR - s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy s. p., Holečkova 106/8, 150 00 Praha. Jedná se o pozemky uvedené v materiálu RK-31-2013-06, př. 1, tabulka 3. Tento vlastník byl OM osloven s tím, aby se vyjádřil, zda pozemky bude možné úplatně převést do vlastnictví kraje nebo zda bude trvat na zřízení úplatného věcného břemene stavby na cizím pozemku, kde oprávněným bude kraj. Do současné doby se však OM toto vyjádření nepodařilo zajistit, majetkoprávní vypořádání s tímto vlastníkem bude řešeno samostatným materiálem po jeho obdržení.
4) Rybářství Telč, a. s., Lipnice 30, 380 01 Dačice. Seznam pozemků tohoto vlastníka je uveden v materiálu RK-31-2013-06, př. 1, tabulka 4. Vlastník s úplatným převodem pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina souhlasí, dohodnutá kupní cena je ve výši 40 Kč/m2.
5) fyzické osoby, aktuálně evidované v katastru nemovitostí jako vlastníci dotčených pozemků. Seznam vlastníků a dotčených pozemků je uveden v materiálu RK-31-2013-06, př. 2. Kupní cenu OM navrhuje ve výši 40 Kč/m2, což je cena standardně nabízená za výkupy pozemků nacházejících se pod silnicemi III. třídy.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav majetkoprávně vypořádat s městem Počátky bezúplatně formou dvou vzájemných darovacích smluv, s Rybářstvím Telč, a. s. a s vlastníky - fyzickými osobami úplatným převodem za cenu 40 Kč/m2, s Českou republikou, Povodím Vltavy, státním podnikem, a SPÚ následným materiálem dle jejich vyjádření a vyřešení převodu pozemků na správné LV.
OM také navrhuje radě kraje rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 310/10 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. OM dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemek 310/10 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky do vlastnictví města Počátky, přijmout dar pozemků dle materiálu RK-31-2013-06, př. 1, tab. 1 z vlastnictví města Počátky do vlastnictví kraje, úplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-31-2013-06, př. 1, tab. 4. z vlastnictví Rybářství Telč, a. s. za kupní cenu 40 Kč/m2, úplatně nabýt pozemky z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí dle materiálu RK-31-2013-06, př. 2 za navrhovanou kupní cenu 40 Kč/m2 a neakceptovat nabídku daru pozemku par. č. 4083/4 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví kraje. Darování pozemků do vlastnictví města je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky, protože budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování na úřední desce, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví města, přijmout dar pozemků z vlastnictví města do vlastnictví kraje, úplatně nabýt pozemky od právnické a fyzických osob do vlastnictví kraje a neakceptovat nabídku daru pozemku z vlastnictví města do vlastnictví kraje. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
Darovací a kupní smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a ODSH souhlasí s navrhovanými změnami.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 310/10 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemek par. č. 310/10 o výměře 1 744 m2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky;
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-31-2013-06, př. 1 tabulka 1 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina;
* úplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-31-2013-06, př. 1 tabulka 4 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky z vlastnictví Rybářství Telč, a. s., Lipnice 20, 380 01 Dačice za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2;
* úplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-31-2013-06, př. 2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky a v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí za kupní cenu 40 Kč/m2;
* neakceptovat nabídku přijetí daru pozemku par. č. 4083/4 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz