Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-14

RK-31-2013-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-31-2013-14
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Technická pomoc Vysočina v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 , prioritní osa 3 - Technická pomoc.
Projekt Technická pomoc Vysočina Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů dle usnesení č. 0378/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc v kraji Vysočina ).
Přijatá dotace kryje 5 % uznatelných nákladů projektu Technická pomoc Vysočina za 5. monitorovací období od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2013. Dne 22. 8. 2013 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 335,77 Eur od Ministerstva pro místní rozvoj. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu účtu vedeného u České národní banky o částku 335,77 Eur (8 469,80 Kč při pevném kurzu 25,225 EUR/CZK). Dotace byla převedena na zvláštní účet projektu Technická pomoc Vysočina , č. ú: 4200170192/6800.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Technická pomoc Vysočina o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 335,77 Eur (8 469,80 Kč).
StanoviskaUsnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila Rada Kraje Vysočina Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 335,77 Eur (8 469,80 Kč), které jsou určeny na financování projektu Technická pomoc Vysočina .
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 335,77 Eur (8 469,80 Kč), které jsou určeny k dalšímu financování projektu Technická pomoc Vysočina .
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz