Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-27

RK-31-2013-27.doc  RK-31-2013-27pr01.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-31-2013-27
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3494 Uhřínov - průtah
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na realizaci stavebních prací III/3494 Uhřínov - průtah . Zakázka byla organizována jako otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájené odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 9 nabídek. V průběhu zadávacího řízení vyřadila hodnotící komise, z důvodu nesplnění kvalifikace, čtyři nabídky. Jedna nabídka byla, z důvodu nesplnění požadavků zákona, vyřazena v průběhu otevírání obálek. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-31-2013-27, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na služby je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka Porr a.s., se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha, IČO: 43005560 (odštěpný závod 6 - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov), s celkovou nabídkovou cenou ve výši 6 178 316,20 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-31-2013-27, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/3494 Uhřínov - průtah dle materiálu RK-31-2013-27, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/3494 Uhřínov - průtah nabídku uchazeče Porr a.s., se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha, IČO: 43005560 (odštěpný závod 6 - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov), v souladu s materiálem RK-31-2013-27, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz