Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-37

RK-31-2013-37.doc  RK-31-2013-37pr01.doc  RK-31-2013-37pr02.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-31-2013-37
NázevModernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší pokračování systémové modernizace vybavení technických středních škol a nově navrhuje modernizovat vybavení gymnázií pro badatelské aktivity v přírodních vědách.
Jedním z problémů, které provází vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a stavebních oborech, je zastaralé technické vybavení středních škol. Na tuto skutečnost upozorňují nejen samy školy, ale také firmy, které zaměstnávají jejich absolventy (podpora technických oborů je např. jedním z doporučení Skupiny pro ekonomický rozvoj kraje, opatření B.1.1).
Obdobná je situace v gymnáziích ve vztahu k přírodním vědám. Ve školách sice je základní zařízení, avšak nedostatečné je vybavení moderními vědeckými přístroji. Právě takové přístroje umožní vyučujícím přiblížit výzkumnou práci žákům prostřednictvím praktických badatelských činností.
Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR ) vyhlásil dne 27. 9. 2013 výzvu pro oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu se zaměřením Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku.
V září byla zahájena realizace krajského projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost (dále jen PTO ), v jehož rámci mohly odborně zaměřené školy a gymnázia získat mimo jiné prostředky na pořízení vybavení. Záměry jednotlivých škol byly koordinovány s připravovanou výzvou ROP Jihovýchod. V rámci PTO se s ohledem na rámec nastavený poskytovatelem dotace spíše na méně nákladné zařízení zohledňující individuální potřeby škol. V rámci výzvy ROP tedy bude řešeno systémové pořízení nákladných strojů a přístrojů pro výuku. Vzhledem k finančnímu omezení programu a účelnosti využití vybavení je navrženo
- pokračovat v modernizaci center technického a stavebního vzdělávání (návaznost na krajské programy CNC výuková pracoviště , Učebny mechatroniky a Moderní měření a projekt Od myšlenky k výrobku )
- vytvořit učebny s badatelskými pracovišti (pořídit vědecké přístrojové vybavení a vybudovat pro ně nezbytné zázemí) v 5 gymnáziích s ohledem na územní dostupnost, počet žáků a žákyň a vyrovnanost podílu chlapců a dívek.
Cílem je posílit zázemí pro praktické činnosti žáků a žákyň, v odborně zaměřených středních školách vytvořit lepší předpoklady pro přípravu žáků na odbornou praxi ve firmách a pro snazší zapracování ve firmách po nástupu do zaměstnání, v gymnáziích posílit zázemí pro badatelské činnosti jako metodickou přípravu pro výzkumné, inovační a tvořivé aktivity v pozdějším vysokoškolském studiu. Moderní vybavení též přispěje ke zvýšení motivace žáků základních škol volit technické či přírodovědné zaměření středoškolského studia. Při vytipování strojů a přístrojů se soustřeďujeme na ty, které přesahují běžné možnosti škol.
Projekt je podrobněji popsán v materiálech RK-31-2012-37, př. 1 a RK-31-2012-37, př. 2.
Projekt je v souladu s opatřením 2.1.2 Programu rozvoje kraje Vysočina a v souladu s úkolem A8 Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Kraje Vysočina.
OŠMS z důvodu odlišného zaměření navrhuje předložit dva projekty, a to Od myšlenky k výrobku 2 (modernizace vybavení center technického a stavebního vzdělávání) a Badatelská centra pro přírodní vědy (učebny s výzkumnými pracovišti a zázemím na gymnáziích). Do přípravy jsou zapojeny jednotlivé školy. Celková výše nákladů na oba projekty je plánována na 90 000 tis. Kč, na každý z projektů přibližně polovina (náklady lze upřesnit až po dokončení stavebních projektů). Dle předběžných informací budou náklady plně hrazeny z prostředků ROP, tedy bez spolufinancování kraje. Předpokládané náklady na pořízení vybavení budou činit 89 000 tis. Kč a cca 1 000 tis. Kč na administrativní zajištění realizace (odměny realizačního týmu včetně odvodů + dodavatel veřejné zakázky + auditor + povinná publicita). Pořízení vybavení bude v obou případech realizováno veřejnými zakázkami na dodávky nadlimitní s rozdělením na části dle § 98 zákona 137/2006 Sb. Úhrady za pořízení věcí budou probíhat formou tzv. modifikovaných plateb (dodavatel vystaví fakturu s dostatečnou dobou splatnosti, kraj předloží fakturu ÚRR, obdrží prostředky a zaplatí dodavateli). Prostředky na administraci budou hrazeny průběžně z rozpočtu kraje a uhrazeny po závěrečném vyúčtování. Z praktických důvodů bude navrženo zajistit předfinancování administrativních nákladů projektů z rozpočtu kraje (1 000 tis. Kč). Dále bude potřebné počítat s úhradou zvýšených nákladů na výběrová řízení. Náklady na službu advokátní kanceláře v případě výběrových řízení s rozdělením na části přesahují řádově o desítky tis. Kč náklady poskytované z ÚRR (60 tis. Kč). Uvedené částky se ještě mohou měnit podle skutečných parametrů výzvy a dle projektovaných nákladů na stavební úpravy (hrubý odhad 28 mil. Kč).
Administraci projektu zajistí na kraji tým v gesci OŠMS (dílčí úvazky stávajících zaměstnanců na DPČ cca do 10 hod měsíčně - manažer projektu, finanční manažer, právník a odborník na veřejné zakázky + navíc specialisté z jednotlivých škol pro technickou specifikaci a instalaci). Pokud bude projekt schválen, budou projektové aktivity zahájeny začátkem roku 2014 a ukončeny v dubnu 2015. V případě schválení bude potřebné zajistit prostředky na předfinancování v roce 2013 ve výši do 400 tis. Kč, v roce 2014 do 600 tis. Kč. Bude řešeno rozpočtovými opatřeními na podzim 2013 a v roce 2014. Ještě před schválením projektů bude potřebné učinit kroky k zahájení veřejných zakázek.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání projektové záměry projektů Od myšlenky k výrobku 2 a Badatelská centra pro přírodní vědy . V současné době jsou ve spolupráci se školami připravovány projektové žádosti a ve spolupráci s majetkovým odborem je dokončována stavební dokumentace pro úpravy prostor pro badatelská centra v jednotlivých gymnáziích. Termín předložení není stanoven (průběžná výzva), nicméně dle předběžných informací z ÚRR bude účelné předložit projektové žádosti co nejdříve po zveřejnění výzvy (začátkem října). OŠMS tedy navrhuje projednat projektové záměry dle příloh, uložit OŠMS předložení projektových žádostí na ÚRR co nejdříve po dokončení a jejich následné předložení k projednání v radě kraje.
StanoviskaGrémium ředitele:
Stanovisko bude předloženo na jednání rady kraje.
Odbor ekonomický:
Stanovisko bude předloženo na jednání rady kraje.
Odbor regionálního rozvoje:
Stanovisko bude předloženo na jednání rady kraje.
Oddělení řízení lidských zdrojů:
Stanovisko bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s realizací projektového záměru Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálu
RK-31-2013-37, př. 1;
* s realizací projektového záměru Badatelská centra pro přírodní vědy dle materiálu
RK-31-2013-37, př. 2;
ukládá
OŠMS zpracovat projektovou žádost a předložit ji Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
Odpovědnost OŠMS
Termín 11. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz