Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-04

RK-31-2013-04.doc  RK-31-2013-04pr01.xls  RK-31-2013-04pr02.xls
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-31-2013-04
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Žirovnice
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává darování pozemků ve vlastnictví kraje zastavěných chodníky a veřejným prostranstvím do vlastnictví města Žirovnice a naopak přijetí daru pozemků zastavěných silnicemi II/132 a III/1328 z vlastnictví města do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření tehdejší státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina.
Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) se obrátil Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov s návrhem na majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Žirovnice (po dokončení digitalizace k. ú. Žirovnice) a s návrhem na následné sloučení pozemků. O něco později se na OM obrátilo také město Žirovnice, které obdrželo podobný dopis.
Na základě kontroly pozemků v katastru nemovitostí navrhuje OM provést darování pozemků dle materiálu RK-31-2013-04, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice. Tyto pozemky Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede na listu vlastnictví č. 964 pro uvedené katastrální území a obec. Jako výhradní vlastník pozemků je uveden Kraj Vysočina a příslušnost hospodařit s nimi má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Všechny pozemky jsou zastavěny chodníky nebo veřejným prostranstvím a jsou proto pro činnost kraje nepotřebné.
OM dále navrhuje nabýt pozemky dle materiálu RK-31-2013-04, př. 2 z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina, a to darem. Tyto pozemky Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede na listu vlastnictví č. 10001 pro uvedené katastrální území a obec. Jako výhradní vlastník pozemků je uvedeno město Žirovnice. Všechny pozemky jsou zastavěny silnicemi II. nebo III. třídy a proto by bylo vhodné je nabýt do vlastnictví kraje.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav majetkoprávně vypořádat a to bezúplatně formou dvou darovacích smluv.
OM navrhuje zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-31-2013-04, př. 1 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat tyto nemovitosti z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
OM dále navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu RK-31-2013-04, př. 2 z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny tělesy silnic II/132 a III/1328.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout vzájemně si darovat pozemky mezi městem a krajem. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV. Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaKSÚSV s převodem pozemků mezi Krajem Vysočina a Městem Žirovnice.
ODSH souhlasí s případným převodem pozemků v k. ú. Žirovnice.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-31-2013-04, př. 1 do vlastnictví města Žirovnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky dle materiálu RK-31-2013-04, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-31-2013-04, př. 2 z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz