Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 31/2013, které se bude konat dne 01.10.2013 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2013
2. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
    ( P. Kolář, RK-31-2013-02)
3. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
    ( P. Kolář, RK-31-2013-03)
4. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Žirovnice
    ( P. Kolář, RK-31-2013-04)
5. Změna usnesení č. 0117/02/2013/ZK
    ( P. Kolář, RK-31-2013-05)
6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Heřmaneč u Počátek a Počátky a obci Počátky
    ( P. Kolář, RK-31-2013-06)
7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-31-2013-07)
8. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-31-2013-08)
9. Smlouva zakládající právo provést stavbu - k.ú. a obec Třešť
    ( P. Kolář, RK-31-2013-09)
10. Žádost o kácení stromů - k.ú. Ústrašín a k.ú. Vír
    ( P. Kolář, RK-31-2013-10)
11. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-31-2013-11)
12. Poskytnutí bezdůvodného obohacení - k.ú. Přibyslav
    ( P. Kolář, RK-31-2013-12)
13. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ukončení realiazace globálních grantů I.
    ( I. Fryšová, RK-31-2013-13)
14. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-31-2013-14)
15. Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Angažovanci
    ( I. Fryšová, RK-31-2013-15)
16. Vyhodnocení zavádění energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-31-2013-16)
17. Souhlas s dohodou o výpůjčce
    ( V. Švarcová, RK-31-2013-17)
18. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
    ( V. Švarcová, RK-31-2013-18)
19. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-31-2013-19)
20. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
    ( K. Lisá, RK-31-2013-20)
21. Svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí hejtmanovi kraje
    ( E. Horná, RK-31-2013-21)
22. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
    ( Z. Chlád, RK-31-2013-22)
23. Připojení Kraje Vysočina ke Staroranské deklaraci o lesní pedagogice
    ( P. Bureš, RK-31-2013-23)
24. Veřejná zakázka na služby: Projektové dokumentace 2013-02, komunikace
    ( H. Strnadová, RK-31-2013-24)
25. Veřejná zakázka na služby: II/351 Třebíč - most ev.č. 351-024
    ( H. Strnadová, RK-31-2013-25)
26. Veřejná zakázka na služby: II/405 Zašovice - průtah
    ( H. Strnadová, RK-31-2013-26)
27. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3494 Uhřínov - průtah
    ( H. Strnadová, RK-31-2013-27)
28. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2013/2014 Jihomoravským krajem
    ( H. Strnadová, RK-31-2013-28)
29. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-31-2013-29)
30. Smlouva o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-31-2013-30)
31. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - odměny pro zaměstnance ICT oddělení
    ( S. Měrtlová, RK-31-2013-31)
32. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
    ( M. Pech, RK-31-2013-32)
33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
    ( M. Pech, RK-31-2013-33)
34. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
    ( M. Pech, RK-31-2013-34)
35. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku , část 1 a 2
    ( M. Pech, RK-31-2013-35)
36. Žádost o změnu rozpočtu
    ( M. Pech, RK-31-2013-36)
37. Modernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory
    ( M. Pech, RK-31-2013-37)
38. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Rizika spojená s účastí na předváděcích akcích
    ( I. Šteklová, RK-31-2013-38)
39. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- neurologie současnosti
    ( I. Šteklová, RK-31-2013-39)
40. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz