Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-11

RK-31-2013-11.doc  RK-31-2013-11pr01.doc  RK-31-2013-11pr02.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-31-2013-11
NázevSmlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smluv ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
- nájemní smlouva na pronájem části pozemků (silničních pozemků) dle materiálu
RK-31-2013-11 př. 1 za účelem umístění 2 kusů reklamního zařízení Třešť a partnerská města a 1 ks reklamního zařízení Třešť město betlémů ve prospěch nájemce města Třešť. Nájemné navrženo ve výši pevné sazby 610 Kč/rok/m2 reklamní plochy, celkově umístěny 3 ks reklamy za roční nájemné celkem ve výši 1 870 Kč bez DPH, s možností úpravy o roční míru inflace. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou s účinností od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2016, s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a dále dle smluvně sjednaných podmínek;
- nájemní smlouva na pronájem části anténního stožáru na pozemku par. č. 3813/3 v k. ú. Velké Meziříčí dle materiálu RK-31-2013-11 př. 2 ve prospěch nájemce MON ARCH, s.r.o. se sídlem Jiráskova 78, Jihlava, IČO: 60735660, za účelem umístění zařízení pro přenos hlasových služeb. Nájemné navrženo ve výši 500 Kč/měsíc s možností úpravy výše nájemného o roční míru inflace, plus úhrada spotřeby elektrické energie. Smlouva o nájmu navržena na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2018 s možností výpovědi dle smluvně sjednaných podmínek.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-31-2013-11, př. 1 - př. 2.
StanoviskaODSH nemá námitek k uzavření smlouvy dle materiálů RK-31-2013-11, př. 1 - př. 2.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-31-2013-11, př. 1
a RK-31-2013-11, př. 2.
Odpovědnost ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, odbor majetkový
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz